• Informator 2023/2024 r

  dla rodziców i uczniów
 • Szkoła, jej historia oraz misja

  Pierwsi uczniowie tej szkoły rozpoczęli naukę już 15 lutego 1945 roku. Stało się to możliwe za sprawą grupy nauczycieli, którzy w okupowanym mieście prowadzili tajne nauczanie, a po wycofaniu garnizonu niemieckiego przystąpili natychmiast do realizacji przedwojennych marzeń o szkole średniej w Niepołomicach. Pomimo bolesnych ran, jakie zadała wciąż jeszcze trwająca wojna, pragnienie zdobywania wiedzy i wykształcenia było tak silne, że niezwłocznie uruchomiono 5 oddziałów klasowych, do których przyjęto ponad 160 uczniów.

  Siedzibą nowej szkoły stał się Zamek Królewski, jej sercem zaś grupa nauczycieli kierowanych przez Tadeusza Biernata, wielkiego humanisty i społecznika, od 2003 roku patrona Biblioteki Publicznej w Niepołomicach. Zamkowe choć niezbyt wówczas komfortowe mury gościły dorastającąmłodzież aż do 1980 roku. Szkoła zmieniła wówczas swój adres, przeprow dzając się do nowego budynku przy ulicy 3 Maja, który dzieliła ze Szkołą Podstawową nr 2.

  Zmiany ustrojowe w 1989 roku uwolniły ogromną energię i aktywność mieszkańców miasta. Z inicjatywy niepołomiczan, absolwentów lub przyjaciół szkoły, Adam Michalca, Janiny Ptak, Janiny Wójtowicz oraz wielu innych przy wsparciu burmistrza Stanisław Kracika ruszyła budowa samodzielnej siedziby. W 1994 roku rozpoczął się kolejny rozdział w historii szkoły w nowym budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego. Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum, tworząc Zespół Szkół przyjęły imię Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Starając się podążać ścieżką wytyczoną przez poprzedników, szkoła zapewnia młodzieży nieskrępowany dostęp do wiedzy, dbając przy tym niezmiennie o wysoki poziom kultury oraz przyczyniając się do budowy pogłębionych relacji w społeczności lokalnej.

  Misja szkoły

  „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali’ Jan Paweł II

  Misją naszej szkoły jest przekazywanie takich wartości jak tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, dobro, poszanowanie innych kultur i tożsamości. Interdyscyplinarne kształcenie młodzieży poprzez wzmocnienie kluczowych kompetencji. Przygotowanie młodzieży do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz wspieranie przedsiębiorczości. Wyłonienie, wsparcie i promowanie uzdolnionych uczniów. Promowanie zdrowego stylu życia. Kultywowanie wartości przekazanych przez Jana Pawła II, patrona szkoły.

  Organy szkoły

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
  • Rada Słuchaczy

  Organizacja szkoły

  • Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące - 11 oddziałów
  • Pięcioletnie Technikum kształcące w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista, technik hotelarstwa  - 11 oddziałów
  • Dyrektor: Zuzanna Polańska
  • v-ce dyrektorzy: Ewa Fijał, Michał Glica
  • Pedagog szkolny: Magdalena Rogóż, Edyta Pilch, Olga Wyżga
  • Psycholog szkolny: Klaudia Czopkowicz
  • Doradca zawodowy: Ewa Rogóż
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Justyna Kuźma, Sylwia Galas
  • Biblioteka – Anna Sołkiewicz, Halina Antosz
  • Kadra nauczycielska

  Organizacja roku szkolnego 2023/2024

  01.09.2023 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego
  15.09.2023 - Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/zawodowych do sesji styczniowej.
  07.09.2023 - Zebranie dla rodziców.
  29.09.2023 - Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej.
  07.12.2023 - Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas
  08.12.2023 - Zakończenie I okresu nauki.
  23.12.2023 - 31.12.2023 - Zimowa przerwa świąteczna.
  12.02.2024 - 25.02.2024- Ferie zimowe.
  28.03.2024 - 02.04.2024 - Wiosenna przerwa świąteczna.
  17.04.2024 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych.
  11.06.2024 - Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych. Zebranie z Rodzicami.
  21.06.2024 - Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

  Szczegółowy Kalendarz Roku szkolnego 2023/2024

  Godziny pracy szkoły i dostępność poszczególnych pracowników szkoły

  Godziny pracy sekretariatu szkoły – 7.30 - 16.00

  Dyżur dyrekcji:

  • dyrektor – środa od 15.00 -16.00 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
  • v-ce dyrektor - poniedziałek 15.00- 16.00 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
  • v-ce dyrektor - wtorek 15.00-16.00 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

  Dyżury nauczycieli - zobacz szczegółowy harmonogram

  Wszyscy nauczyciele dostępni również podczas Zebrań dla Rodziców zgodnie z Kalendarzem Roku szkolnego. Uwaga! Terminy dyżurów mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego ze względu na organizację pracy szkoły, wyjazdy służbowe, wycieczki szkolne, nieobecności chorobowe. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

  Zajęcia pozalekcyjne

  • Szkolna grupa teatralna
  • Szkolna grupa taneczna
  • Szkolna grupa wokalna
  • Koło artystyczne
  • SKS
  • Kursy zawodowe
  • Koło strzeleckie
  • Szkolne koło turystyczne
  • Koło chemiczne

  Uroczystości szkolne oraz wyjścia pozaszkolne i wycieczki

  Wrzesień - wyjścia pozaszkolne i wycieczki integracyjne klas I.
  04.10.2023 - Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic dla uczniów klas I.
  16.10.2023 - Święto Patrona Szkoły. Uroczystość ślubowania uczniów klas I.
  22.12.2023 - Opłatek szkolny
  18.04.2024 - Dzień Otwarty Szkoły
  27.03.2024 - Spotkanie Wielkanocne

  Szczegóły w Kalendarzu Roku szkolnego 2023/2024

  Procedura zwalniania uczniów oraz usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców/opiekunów prawnych

  • Rodzic/opiekun prawny może w ciągu dnia osobiście zwolnić ucznia z dalszego uczestnictwa w zajęciach. Może to zrobić poprzez przekazanie zwolnienia wychowawcy (wzór zwolnienia do pobrania ze strony szkoły) i jednocześnie przez librusa. Jeśli wychowawca jest nieobecny, zwolnienie przekazuje v-ce dyrektorowi.
  • usprawiedliwienie nieobecności ucznia dostarczane jest wychowawcy z moduł Wiadomości dziennika Librus w terminie –najpóźniej 7 dni licząc od pierwszego dnia nieobecności. Dłuższa nieobecności powyżej tyg. Rodzic/opiekun – informuje szkołę

  Zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole oraz organizacją funkcjonowania szkoły

  • Szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
  • Budynek szkoły objęty jest monitoringiem. W trakcie przerw lekcyjnych nauczyciele dyżurują zgodnie z harmonogramem,
  • Szkoła przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO. W celu szczegółowych informacji proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy szkoły.
  • W szkole opracowane i przestrzegane są procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
  • Szkoła opracowała i przestrzega procedur bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2.
  • Uczniowie otoczeni są opieką medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.
  • Szkoła zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w budynku, regulaminami pracowni przedmiotowych oraz regulaminem wycieczek szkolnych, czuwając nad ich przestrzeganiem.
  • W godzinach 9.00-14.00 zamykane są drzwi do szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia, w której dyżuruje pracownik szkoły.
  • Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
  • Wejściem głównym szkoły są drzwi od Placu K.Wielkiego (wejście poprzez aulę) / Wejście od ulicy 3 Maja uruchamiane jest według potrzeb.
  • Jeden raz w roku przeprowadzana jest próbna ewakuacja.
  • Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii przebywają obowiązkowo pod opieką nauczyciela w bibliotece szkolnej.
  • Uczniów obowiązuje zmiana obuwia w okresie zimowo-wiosennym. Terminy ustala dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.
  • Uczniowie zobowiązani są do korzystania z odpowiedniego obuwia sportowego („jasna podeszwa”lub „nierysująca”) w hali sportowej oraz właściwego stroju podczas zajęć WF.
  • Uczniów obowiązuje zasada dostosowania codziennego ubioru szkolnego do norm powszechnie przyjętych w instytucjach publicznych. Podczas uroczystości szkolnychobowiązuje strój galowy, dla dziewcząt – biała bluzka oraz granatowa lub czarna spódnica, dla chłopców – biała koszula oraz granatowe lub czarne spodnie.

  Sposoby rozwiązywania konfliktów lub innych sytuacji trudnych w szkole

  Ścieżka składania skarg i wniosków

  Procedura przedskargowa:

  • Rodzic/opiekun prawny noszący się z zamiarem złożenia skargi lub wniosku udaje się do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
  • W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania rodzic interweniuje u pedagoga szkolnego lub wicedyrektora / dyrektora szkoły.
  • W razie braku rozstrzygnięcia rodzic/opiekun prawny składa formalną skargę do dyrektora szkoły.
  • Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły przysługuje: w sprawach dydaktyczno-wychowawczych do kuratora oświaty, w sprawach organizacyjnych do organu prowadzącego.

  Inne ważne sprawy. Kontakt ze szkołą

  Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  W szkole dyżur pełnią pedagodzy szkolni, psycholog, pedagog specjalny.

  Grono Pedagogiczne – strona szkoły

  Kontakt:
     Sekretariat ogólny: tel. 12/281-16-94
     Sekretariat uczniowski: tel. 12/281-15-16
     Pedagog szkolny: tel. 12/281-19-31

  Hala Sportowa: tel. 12/281-33-87 (po godzinie 16:00)

  Adres: Plac Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice

  e-mail: zs.niepo@poczta.onet.pl; sekretariat@lo-niepolomice.pl

  Koordynator strony: Sylwia Galas

 • Dlaczego my?

  Szkoła to nie tylko zajęcia i sprawdziany! To czas rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych