• Regulamin Pracowni Komputerowej

 • Przepisy ogólne

  1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych
  2. Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela
  3. Zasobami sprzętowymi i programami zarządza administrator (nauczyciel informatyki)
  4. Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
  5. Zabrania się zachowywać głośno, łamać zasady regulaminu, wykonywać pracę inną niż wynikającą z planu lekcji.
  6. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
  7. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć, niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (spam).
  8. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane, mogą one zostać skasowane bez uprzedzenia.
  9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
  10. Zabrania się – bez zgody nauczyciela – instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni, oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
  11. Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać we wskazanych miejscach.
  12. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania  sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.)
  13. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
  14. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci  komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
  15. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie przydzielonych kont w sieci komputerowej .
  16. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
  17. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci .
  18. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
  19. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, użycie dysków wymiennych możliwe jest jedynie po sprawdzeniu programem antywirusowym.
  20. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierz pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
  21. Stanowisko pracy należy dostosować do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
  22. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

   

  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy.

  1. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
  2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  3. W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki
   
   
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych