• REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH
 • Podstawę prawną działalności krajoznawczo – turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

  I Organizacja działalności krajoznawczo – turystycznej

  1. Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb zainteresowań uczniów , wieku, stanu zdrowia  i sprawności fizycznej .
  2. Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) wymagana jest  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danym  rodzaju wycieczki.
  3. Uczniowie, którzy nie wyrażą chęci udziału w takiej wycieczce, biorą udział w zajęciach lekcyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym planem.
  4. Indywidualna wycieczka klasowa odbywa się jedynie w przypadku  przynajmniej 90 % frekwencji uczniów.
  5. Program, skład uczestników, kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor szkoły.
  6. Zgodę na wycieczki lub imprezy zagraniczne wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
   Zawiadomienie zawiera w szczególności:

   1) nazwę kraju,
   2) czas pobytu,
   3) program pobytu,
   4) imię i nazwisko kierownika i opiekunów,
   5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,
   6) obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne.

  II     Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą  w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych

  1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje  kierownik i opiekunowie.
  2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej poza teren szkoły, w obrębie Niepołomic, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna  sprawować 1 osoba nad grupą 30 uczniów.
  3. W przypadku korzystania ze środków lokomocji, lub pieszej wycieczki poza Niepołomice, opiekę powinna sprawować 1 osoba nad grupą 15 uczniów.
  4. Na wycieczce krajoznawczo-turystycznej w góry lub turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować  1 osoba na grupą  10 uczniów Wycieczki górskie (powyżej  1000 m n.p.m.) mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione.
  5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

  III    Kierownik wycieczki i jego obowiązki

  1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły spośród   pracowników pedagogicznych szkoły mających  kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
  2. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
   1)    ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
   2)    jest instruktorem harcerskim,
   3)    posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej             lub pilota wycieczek.
  3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.
  4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
  5. Kierownikiem (opiekunem) wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.
  6. Do obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności:
   1)      Opracowanie regulaminu bezpieczeństwa i zachowania się uczestników wycieczki, planu i harmonogramu wycieczki oraz  przygotowanie  dokumentacji wycieczki, zapewnienie warunków realizacji wycieczki.
   2)      Zapoznanie z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się na  wycieczce; z harmonogramem wycieczki każdego uczestnika i ich rodziców; przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kontrolowanie ich przestrzegania.
   3)      Określenie wymagań dotyczących  sprzętu i wyposażenia uczestników wycieczki oraz dopilnowanie, aby wszyscy  uczestnicy byli właściwie zaopatrzeni. Zebranie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. W razie niespełnienia w/w wymagań uczestnik może być  wykluczony z wycieczki.
   4)      Posiadanie  apteczki pierwszej pomocy.
   5)      Organizacja  transportu, wyżywienia i noclegów. W przypadku  wycieczek wielodniowych rodzice informowani są o miejscach noclegów i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki.
   6)      Pisemne potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności przez kierownika i opiekunów.
   7)      Dokonanie podziału zadań między uczestników wycieczki.
   8)      Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.
   9)      Ocena wycieczki wspólnie z jej uczestnikami oraz dokonanie rozliczenia finansowego.
   10)    Określenie  zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

  IV    Opiekun wycieczki i jego obowiązki

  1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel.
  2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za  bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.
  3. Do obowiązków opiekuna wycieczki w szczególności należy:
   1)     Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
   2)     Współdziałanie  z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
   3)     Sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
   4)     Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
   5)     Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

  V     Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

  1. Kartę wycieczki z harmonogramem.
  2. Listę uczestników  wycieczki zawierająca :
   1)     datę i miejsce urodzenia
   2)     adres zamieszkania
   3)     PESEL
   4)     numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczce jej uczestników.
  4. Pisemną zgodę rodziców.
  5. Numer polisy ubezpieczenia.
  6. Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki .
  7. W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować w „zeszycie wyjść” i dzienniku lekcyjnym.

  VI    Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki:

  1. Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana.
  2. Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (koszty wycieczki nie zostaną zwrócone).
  3. Zła organizacja transportu , wyżywienia i noclegów.
  4. Brak właściwej dokumentacji wycieczki.
  5. Inne przypadki losowe.

  VII  Zasady bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach:

  Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

  1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
  2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
  3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
  4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
  5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób.
  6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
  7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własnośC współuczestników wyjazdu.
  8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki.
  9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
  10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz zwiedzania .
  11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek.
  12. Mieć przy sobie legitymację szkolną.
  13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.
  14. W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną natychmiast poinformowani o złamaniu zasad zachowania.

  REGULAMIN WYCIECZKI

  1.Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych.

  2.Relacje uczeń-uczeń:

  1. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”.
  2. Nie stosujemy przemocy.

  3.Relacje uczeń-opiekun, opiekun-uczeń:

  1. Szanujemy się nawzajem.
  2. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

  4.Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

  1. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
  2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez    organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).
  3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na  bezpieczeństwo innych osób!
  4. Nie oddalać się od grupy.
  5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu  i zdrowiu uczestników wycieczki.
  7. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
  8. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
  9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
  10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
  11. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
  12. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

  Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.

  Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem:

   

  …………………………………………………………                                                                   ………………………………………………………………..

  Data i czytelny podpis rodziców                                                                                                                                 Data i czytelny podpis ucznia

   

  Zgoda na udział w wycieczce

  Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………………… w wycieczce szkolnej do …………………………………………………………………….. w dniach ………………………………………………………………

  Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

  Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

  W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.

  Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

  Uwagi dotyczące stanu zdrowia ucznia: (choroby na jakie cierpi uczeń, jakie bierze leki, alergie

  i uczulenia).

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………….                                                                          ……………………………………………….

  data                                                                                                      czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

   
   
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych