• Regulamin Pracowni Chemicznej

  1. W laboratorium chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
  2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez nauczyciela.
  3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenia nauczyciela.
  4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela.
  5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, plecaki czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia.
  6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spożywczych nie wolno kłaść na ławkach i stołach laboratoryjnych.
  7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu.
  8. W sytuacji, gdy uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.
  9. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. Każdy uczeń powinien znać miejsce, gdzie w pracowni znajduje się: zestaw pierwszej pomocy,  gaśnica, koc gaśniczy, piasek itp.
  10. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Uczeń może samodzielnie uprzątnąć (zetrzeć) jedynie niewielkie ilości rozsypanych, bądź rozlanych nieszkodliwych substancji, natomiast jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi każde poważniejsze zdarzenie.
  11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, należy przemywać zanieczyszczone miejsce dużą  ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut.
  12. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
   
   
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych