• Historia Szkoły

 • Powstanie Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach

  Kończyła się II wojna światowa. Dla Niepołomic był to dzień 21 stycznia 1945 roku, niedziela. Odbudowa życia kulturalnego, zniszczonego przez okupanta, stała się główną troską mieszkańców Niepołomic. Czekały na to dzieci i młodzież, spragniona nieskrępowanego okupacyjnymi zakazami wyrażania myśli, czego nie ceni się, gdy jest oczywistą codziennością, natomiast brak odczuwa bardzo boleśnie. Zaraz po zakończeniu wojny pan Tadeusz Biernat i pan Jan Ziemba przy ofiarnej pomocy innych nauczycieli zorganizowali w Niepołomicach Gimnazjum Ogólnokształcące.
  Pierwszą siedzibą szkoły był Zamek w Niepołomicach.


  Zamek Królewski w Niepołomicach- pierwsza siedziba liceum

   

  Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach:

  I. dr Jan Dür-Durski

  Pierwszy dyrektor Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Przybył do Niepołomic po Powstaniu Warszawskim. Dyrektorem był od lutego do końca lipca I945 roku. Siedzibą szkoły stał się Zamek Królewski, zbudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, w tym czasie co i Uniwersytet. Jako pracownik naukowy, dyr. Dür-Durski okazał się odważnym i dociekliwym badaczem oraz śmiałym wydawcą. W roku 1949 „Książka i Wiedza” wydała dzięki jego staraniom zbiór erotyków J. A. Morsztyna, XVIII- wiecznego poety, który dotąd znajdował się w rękopisie. Dr Jan Zięba pisał o nim: ” Jan Dür-Durski pełnił swoje obowiązki dyrektora bardzo sumiennie, ale od początku traktował tę posadę jako przejściową „. Po opuszczeniu Niepołomic wyjechał do Warszawy, ale ostatecznym celem okazała się Łódź, gdzie objął katedrę literatury staropolskiej na tamtejszym uniwersytecie.


  Początki szkoły – pierwsze grono pedagogiczne szkoły Siedzą od lewej ks. Andrzej Fidelus, Genofewa Trzos – nauczycielka polskiego, Józef Rerutkiewicz, dr Jan Dür-Durski-pierwszy dyrektor liceum, Janina Rogowska – nauczycielka matematyki i chemii; stoją od lewej: Zofia Gądor, Tadeusz Biernat, Janina Ptak – nauczyciel j. francuskiego i prawdopodobnie p. Leszczyński – nauczyciel który dużo fotografował

   

  II. Tadeusz Biernat

  Po odejściu dyrektora Düra-Durskiego funkcję tę objął Tadeusz Biernat. Przed wojną Tadeusz Biernat pracował w Państwowej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Toruniu. Wiosną 1940 roku przybył przez „zieloną granicę” do Niepołomic, aby opiekować się rodzicami. Wciągnięty do organizacji tajnego nauczania wytrwał do końca wojny. Później, w roku 1945, z kolegą dr Janem Ziębą przystąpił do organizowania gimnazjum. Był to okres bardzo trudny dla szkoły. Liceum mieściło się w salach zamku niepołomickiego. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Poza brakiem elektryczności, w budynku nie było sanitariatów ani centralnego ogrzewania. Do roku 1948 było to Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Skromne czesne stanowiło zabezpieczenie pensji nauczycielskich, woźnego oraz kosztów administracyjnych i dostępnych pomocy naukowych. Od roku 1948 szkołę przyjęło pod opiekę miasto. Warunki materialne nie uległy zmianie, ale podniósł się prestiż szkoły. Odtąd nosiła ona nazwę Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Z dniem 1 stycznia 1950 roku szkoła została upaństwowiona i zyskała status Liceum. Początkowo szkoła liczyła zaledwie 4 oddziały. Na przestrzeni lat ilość oddziałów wahała się od 4 do 8. Pierwsza matura odbyła się w roku 1950. W czasie kadencji dyrektora Tadeusza Biernata wysoki poziom nauczania zyskał uznanie władz oświatowych. W 1967 roku szkoła zdobyła I miejsce w województwie krakowskim, jeżeli chodzi o ilość absolwentów przyjętych na studia wyższe. O dobrych wynikach w nauce decydowała ambitna postawa młodzieży pragnącej podnieść swój status społeczny oraz praca kadry nauczycielskiej. Sukcesem dyrektora Biernata jest to, że przez 23 lata kierowania przez niego placówką, nie doszło do ani jednego wybryku chuligańskiego na terenie szkoły i poza nią, ponadto, do kuratorium nie wpłynęła ani jedna skarga. Wychowując młodzież odwoływał się do kultury osobistej ucznia. Miał ambicje, aby jego uczniowie byli lubiani i szanowani w środowisku. W szkole rozwijało się także życie kulturalne. Młodzież często wyjeżdżała na wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

  Już w 1945 roku Tadeusz Biernat zainicjował działalność szkolnego chóru, zespołu baletowego i zespołu teatralnego.

  W przededniu Bożego Narodzenia 1945r. szkolna grupa teatralna wystawiła „Betlejem polskie” L. Rydla. Chór szkolny śpiewał w polskim radio. Uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Bogaty księgozbiór dyrektora Biernata służył młodzieży studiującej na wyższych uczelniach. Każdy wybitny uczeń, każdy hobbysta miał w nim oddanego przyjaciela. Pozostał na stanowisku dyrektora gimnazjum a później liceum do końca listopada 1969 roku. W roku szkolnym 1968/69, w czasie jego urlopu zdrowotnego i w roku następnym, liceum kierował nauczyciel wychowania fizycznego Józef Rerutkiewicz.
  Dyrektor Tadeusz Biernat cieszył się wielkim szacunkiem byłych wychowanków i środowiska lokalnego. Był człowiekiem o wielkim autorytecie moralnym.

   

  III. dr Józef Rerutkiewicz

  Dyrektor Rerutkiewicz urodził się w 1909 roku. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Krakowie w roku 1931, w tym samym roku odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Cieszynie, po której ukończeniu pracował jako nauczyciel w Charsznicy, Szreniawie i Ogrodzieńcu, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. W czasie wojny brał udział w organizowaniu ruchu oporu, był działaczem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, gdzie działał jako dowódca miejscowej placówki o kryptonimie „DELFIN”. Po zakończeniu wojny pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym, jednocześnie uzupełniając kwalifikacje zawodowe. Na warszawskiej AWF uzyskał dyplom nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach średnich, następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim dyplom nauczyciela propedeutyki, filozofii i pedagogiki. Kontynuując zainteresowania filozoficzne, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.


  Dyrektor szkoły dr Józef Rerutkiewicz

  Dr Józef Rerutkiewicz był dyrektorem w latach 1968-1970. Podsumowując dwadzieścia pięć lat pracy liceum, dr Józef Rerutkiewicz mówił o trudnościach, jakie szkoła przeżywała z powodu częstych zmian nauczycieli, rotacji pracowników administracji oraz bardzo złych warunków lokalowych. Problemy kadrowe nie obniżyły jednak dobrego poziomu wyników nauczania, co potwierdziły wizytacje kuratoryjne, egzaminy maturalne i odsetek absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych. Szkoła brała czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz w pracach społecznie użytecznych.


  Młodzież szkolna podczas prac społecznie użytecznych w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (dawnych PGR-ach)

  Dr Rerutkiewicz bardzo pozytywnie wyrażał się o swoim poprzedniku, dyrektorze Tadeuszu Biernacie, podkreślając jego znakomite rezultaty w nauczaniu języka polskiego i historii. Nie zapominał również o pedagogach od dawna związanych ze szkołą, a także w charakterystyczny sposób w jej dziejach zapisanych. Na uwagę zasługuje dość znamienne spostrzeżenie: „Moralność nauczycieli /…/ była bez zarzutu, natomiast ich pozycja materialna była bardzo licha”. W ciągu pierwszego ćwierćwiecza działalności szkoły pracowało w niej na pełnym etacie: dwóch doktorów, szesnastu magistrów i 22 nauczycieli bez stopnia, na niepełnym etacie: 1 doktor, 1 magister i 7 nauczycieli bez stopnia. Należy również dodać, że absolwenci Studiów Nauczycielskich, będących formą kształcenia analogiczną do współczesnych kolegiów, nie otrzymywali stopnia uniwersyteckiego, jednakże ich pedagogiczne kwalifikacje były bardzo wysokie. W omawianym okresie w szkole uczyło się 1073 uczniów, w tym 667 dziewcząt i 406 chłopców. Świadectwo maturalne otrzymało 559 uczniów, co stanowiło 51,6% zdających.
  W roku 1970 dr Józef Rerutkiewicz przeszedł na emeryturę. W następnych latach ogłosił kilkanaście artykułów i namalował kilkaset akwarel oraz obrazów olejnych. Jego obrazy wystawiane były również w MDK w Niepołomicach, gdzie w zamkowych salach funkcjonowało stworzone przez niego Muzeum Sztuki Nieprofesjonalnej. Dr Józef Rerutkiewicz pozostawił prace z dziedziny filozofii i pedagogiki, ponadto opracowania dotyczące Niepołomic, m.in. zarys monograficzny o sporcie i kulturze fizycznej w Niepołomicach w latach 1918-1983. Oprócz odznaczeń państwowych otrzymał odznaki za zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Niepołomic.

   

  IV. mgr Adam Kluzik

  Adam Kluzik – magister fizyki i zapalony astronom objął stanowisko dyrektora LO w roku 1970, natomiast w 1980 roku po reorganizacji i inkorporacji liceum do Zespołu Szkół kontynuował pracę jako nauczyciel fizyki, pozostając wierny szkole aż do emerytury. Lata siedemdziesiąte w szkolnictwie to ewolucja od mundurków do fryzury dowolnej z okresowymi nawrotami formalnej dyscypliny, co odzwierciedlało politykę władz oświatowych, nie bardzo pewnych tendencji, jakim można ulec. Polityczna odwilż na niespotykaną dotąd skalę i szybki rozwój gospodarczy pozwoliły na rozbudowę szkolnictwa zawodowego, które było preferowane i popierane także przez miejscowe władze. Organizacje młodzieżowe znajdowały nowe formy działania, harcerze zajęli się żeglarstwem, podobnie jak w innych szkołach, w niepołomickim LO działała drużyna wodna. Znamienne było uczestnictwo młodzieży w niektórych konferencjach Rady Pedagogicznej, zwłaszcza w naradach Komisji Stypendialnej, co utrzymało się do końca jej działalności. Najlepiej działało się organizacjom neutralnym, uczniowie uwierzyli w samorządność i zmierzali do współuczestnictwa w organizowaniu pracy szkolnej. Samorząd Uczniowski był bardzo operatywny, oprócz normalnej organizacji pracy potrafił nawet zaangażować do prowadzenia kursu tańca samego profesora Wieczystego. Życie szkoły było bardziej sformalizowanie niż obecnie, organizowano cotygodniowe apele dotyczące spraw aktualnych. Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych przestrzegane było bardzo ściśle, ale takie były polecenia władz oświatowych. Drużyna Harcerska im. Mariusza Zaruskiego /tak brzmiała jej oficjalna nazwa/ miała znaczny udział w pracach przy zalesianiu Puszczy Niepołomickiej i porządkowaniu obiektów sportowych, organizowała stanicę wodną nad Jeziorem Rożnowskim i wysyłała harcerzy na obozy żeglarskie. Organizacje młodzieżowe propagowały przez szereg lat konkursy wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, modna była również zainicjowana w roku 1972 akcja ochrony przyrody i środowiska, która miała upowszechnić to, co teraz nazywamy świadomością ekologiczną. Niewiele brakowało, a liceum otrzymałoby imię Mikołaja Kopernika, ponieważ taką możliwość zaczęto rozważać dość wcześnie, bo już z początkiem lat siedemdziesiątych. Towarzyszyły temu realne w założeniu plany budowy nowego gmachu szkoły, a nawet internatu. Szkoła uczestniczyła w rozbudowie Obserwatorium Astronomicznego. Zamek Królewski, siedziba szkoły był już wówczas w fatalnym stanie. W niektórych salach trzeba było podstemplować stropy, które groziły zawaleniem, ale i tak na czas remontu Szkoły Podstawowej nr 2 do komnat przyjęto jej uczniów, oddając do dyspozycji salę gimnastyczną i dwie sale lekcyjne. Z biegiem lat ewoluowała rola wychowania patriotycznego. Warto odnotować przejęcie przez harcerzy opieki prawie nad wszystkimi miejscami pamięci narodowej, co było zgodne z tradycją i jest dotychczas kontynuowane. W roku 1972 rozpoczęło działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Swoistą osobliwością nazewniczą, która powstała w szkołach średnich była w owym czasie Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. Nazwa była dość mocno lansowana, ale dalej niepopularna, jednak organizacja była na wskroś harcerska. Znakiem czasu była przynależność do Ochotniczych Hufców Pracy, popularnych, bo zapewniających możliwość zarobku, zarówno w kraju jak i za granicą. W szkole działało również Kółko Strzeleckie, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, Szkolna Kasa Oszczędności oraz ze zmiennym powodzeniem, chór szkolny.
  W swej działalności szkoła była otwarta na współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami. Bardzo pozytywnym akcentem w pracy młodzieży zrzeszonej w harcerstwie była współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury: na przykład pomoc w organizacji imprez czy opieka nad Klubem Seniora.
  Zapowiedź budowy nowego gmachu liceum i bloku nauczycielskiego została publicznie przedstawiona w kwietniu 1974 roku. W rok l980, liceum wchodziło z nadzieją, że w nowym budynku wraz z Liceum Zawodowym i Zasadniczą Szkołą Zawodową rozwinie działalność, natomiast wydarzenia społeczno-polityczne zdawały się ją potwierdzać.

   

  V. mgr Jan Hajduk

  W rok szkolny 1980/81 Liceum wchodziło już jako część Zespołu Szkół, na którego dyrektora powołany został decyzją Kuratorium mgr Jan Hajduk, wizytator geografii, który z tutejszymi szkołami zetknął się w czasie niedawnego sprawdzania wyników pracy i wkrótce powrócił w nowym charakterze. Przeprowadzka do nowego budynku nie przebiegała gładko, gdyż trzeba było poprawiać usterki budowlane. Pod tym względem był to ciężki rok gdyż prace wykończeniowe jeszcze trwały, nie było segmentu budynku, który byłby całkowicie dokończony. Na zastępców dyrektora Zespołu Szkół zostali mianowani- mgr Maria Sondel, która pełniła funkcję wicedyrektora do spraw szkół średnich, zaś zastępcą do spraw szkoły podstawowej została mgr Wiesława Jagła.
  Dyrektor Jan Hajduk dążył do jak najściślejszego wypełniania poleceń odgórnych i zakładał, że szkoły osiągną najwyższy stan perfekcji przez ścisłe przestrzeganie instrukcji i poleceń. Nie zauważa, że wymagania muszą być zawsze realne. Jego energia i zapał były godne podziwu w okresie rozruchu Zespołu Szkół, bo największe trudności zdawały się sprawiać mu największą satysfakcję, co w bardziej ustabilizowanych warunkach doprowadzić musiało do konfliktu. Jako zwolennik działań radykalnych, dyrektor Hajduk forsował nieraz decyzje, które jego zdaniem miały mieć zbawienne skutki, a przekonanie takie niejednokrotnie nie było podzielane przez pracowników. W warunkach, jakie stworzyło dojście do głosu opozycji politycznej i niezależnych związków zawodowych, o poważny konflikt było bardzo łatwo. Narastał on przez pierwszy rok pracy, zaś rozwinął się w pełni w drugim. Zakładowa Solidarność była nastawiona na egzekwowanie tego, co zawarto w umowach społecznych, natomiast dyrektor Hajduk miał raczej postawę mało elastyczną. W wyniku konfliktu doszło do sytuacji, w której musiał on zrezygnować z pełnienia swej funkcji.

   

  VI. mgr Józef Gryglak

  W roku szkolnym l982/83 obowiązki dyrektora Zespołu Szkół przejął mgr Józef Gryglak, absolwent geografii krakowskiej WSP, doświadczony nauczyciel i organizator, który pracę pedagogiczną rozpoczynał w Szkole Podstawowej w Staniątkach, gdzie nauczał geografii i wychowania fizycznego. Do pracy w niepołomickim LO przeszedł na początku lat siedemdziesiątych, również tu uczył geografii i wychowania fizycznego, osiągając u swych podopiecznych wyniki, które na skalę tego liceum i w porównaniu z większymi szkołami tego typu, były bardzo znaczące. Propagował również turystykę, organizując Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. W roku szkolnym 1979/80 został dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego, natomiast w następnym przeszedł do Zespołu Szkół. W roku szkolnym l982/83 został jedynym wówczas w okręgu szkolnym bezpartyjnym dyrektorem państwowej szkoły średniej. Jako dyrektora cechowała go umiejętność znalezienia kompromisowych wyjść z trudnych i drażliwych sytuacji. Jako wieloletni prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, z której to funkcji zrezygnował w roku 1981, opanował metody działania przynoszące korzyść pracownikowi i nie szkodzące pracodawcy, a wszystko dzięki wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez istniejące przepisy.


  Uczniowie Liceum- rok szkolny 1982-1983

  W roku 1985 liceum świętowało swe czterdziestolecie, z tej okazji Zespół Szkół otrzymał imię Króla Kazimierza Wielkiego. Uroczystość ta jest godna odnotowania, bowiem przy okazji podsumowano wiele osiągnięć liceum i szkół pozostających we wspólnym budynku, a szczególnie uwypuklono bilans czterdziestolecia. Dyrektor Gryglak przypomniał o swych poprzednikach w przemówieniu podczas uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół w dniu 1 marca 1985 roku. Dyrektor Gryglak podał również zarys dziejów tej placówki i liczbę absolwentów, których Liceum Ogólnokształcące miało do 1984 roku – 1135, Liceum Zawodowe o profilu rolniczym powstałe z dniem 1 września l977 – 60, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa funkcjonująca od 1 września 1978r. – 70 uczniów. Jak zapisano w księdze pamiątkowej szkoły, uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Króla Kazimierza Wielkiego, zaszczycili swą obecnością: Wiceprezydent Miasta Krakowa – mgr Jan Nowak, Wicekurator Oświaty i Wychowania – mgr Józef Banach W roku 1990/91 powstał zalążek pierwszej w gminie pracowni komputerowej.
  Dyrektor Józef Gryglak był wspaniałym organizatorem życia szkolnego, dobrym gospodarzem, człowiekiem życzliwym, otwartym na potrzeby uczniów i nauczycieli. Dostrzegał wszystkie problemy wychowanków i swoich współpracowników. Szkoła zdobyła wówczas wysokie uznanie w środowisku. W roku szkolnym 1990/91, Rada Pedagogiczna, analizując warunki pracy licealistów, doszła do wniosku, że należy oddzielić młodzież licealną od dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Byliśmy ostatnim Zespołem Szkół tego typu w woj. krakowskim, który utrzymał się najdłużej. Decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie mgr J. Lackowskiego z marca 1991 roku przestał istnieć Zespół Szkół. Nastąpił podział na Szkołę Podstawową i Liceum 0gólnokształcące. Dyrektor mgr Józef Gryglak odszedł na emeryturę w pełni sił twórczych. Żywe kontakty z gronem nauczycielskim i młodzieżą świadczą o tym, że sprawy Liceum Ogólnokształcącego są mu nadal bardzo bliskie.


  Rada Pedagogiczna szkoły przed podziałem na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące.
  W najwyższym rzędzie stoją od lewej: Włodzimierz Detmer, Maria Sondel, Tadeusz Jasonek, Józef Gryglak, Barbara Biedroń, Jan Milczanowski. W środkowym rzędzie stoją od lewej: Maria Kazek, Alicja Burda, Maria Sarka, Aniela Kluzik, Alicja Fiema, Grażyna Glica, Michalina Gądek
  Siedzą od prawej: Danuta Szczecińska, Agata Augustynek, Kazimiera Ziernicka, Grażyna Kopeć, Wiesława Jagła, Grażyna Skowron.

   

  VII. mgr Maria Sondel


  Dyrektor szkoły Maria Sondel z ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim podczas uroczystości nadania szkole imienia patrona Jana Pawła II

  Absolwentka tutejszego Liceum Ogólnokształcącego, ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową rozpoczęła w Liceum w 1963 r. jako nauczycielka języka rosyjskiego i wychowania fizycznego. W tym czasie prowadziła Drużynę Harcerek im. Narcyzy Żmichowskiej, zyskując ogromną sympatię młodzieży. Po powołaniu do życia w roku szkolnym 1980/81 Zespołu Szkół, mgr Marii Sondel powierzono funkcję wicedyrektora do spraw szkół średnich. W tym czasie funkcjonowały dwie szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące i Liceum Zawodowe o profilu rolniczym oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na stanowisku wicedyrektora pozostaje przez l0 lat, pełniąc funkcję zastępcy najpierw dyrektora mgr J. Hajduka, a potem dyrektora mgr Józefa Gryglaka. Po podziale, w 1991 roku, Zespołu Szkół na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową, mgr Maria Sondel w drodze konkursu zostaje dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego. Szkole przydzielono 9 sal lekcyjnych na II piętrze obecnego budynku szkoły podstawowej. W 1991 roku mgr Maria Sondel z Radą Rodziców przedstawia burmistrzowi mgr inż. Stanisławowi Kracikowi, że warunki lokalowe Liceum są bardzo trudne i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, placówka nie będzie miała szans rozwoju. Od tego momentu P. Burmistrz podjął starania o wybudowanie nowego obiektu. Równocześnie zaczął działanie Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął dr Adam Michalec.


  Zbiórka na budowę szkoły. Kwestują: dyrektor szkoły Maria Sondel oraz emerytowana nauczycielka Maria Wójtowicz

  29 maja 1994 roku wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny nowej placówki. Była to podniosła uroczystość. Sceptycy nie wierzyli, że w tych trudnych czasach będzie możliwe wybudowanie takiego dużego obiektu, któremu nadano imię szkoły przyszłości „E” jak epoka.


  Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu szkoły Wmurowania dokonują: ksiądz biskup Tadeusz Nycz, Burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik oraz Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski.


  Podpisanie aktu erekcyjnego szkoły: Na zdjęciu Burmistrz Stanisław Kracik oraz Biskup Tadeusz Nycz

  W czasie wakacji 1994 roku Pani Dyrektor rezygnuje z urlopu, kierując pracami związanymi z przygotowaniem pierwszego „segmentu” szkoły do zadań dydaktycznych.


  Budowa szkoły- widok na powstające patio szkoły

  Należało inspirować pracę nauczycieli, rodziców i młodzieży, zabezpieczyć sprzęt i pomoce naukowe. Dyrektor mgr Maria Sondel znała dobrze tutejsze środowisko, wiedziała jak trafić do ludzkich serc. Bardzo dobrze organizuje współpracę z rodzicami. Cel zostaje osiągnięty.
  1 września 1994 roku odbywa się w pierwszym segmencie nowego budynku wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 1994/95.


  Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1994/1995
  Pani Maria Sondel z zaproszonymi gośćmi: ks. Kardynałem Metropolitą Krakowskim Franciszkiem Macharskim. Na drugim planie p. Danuta Wieczorek Viceburmistrz Niepołomic

  Dzięki staraniom Pani Dyrektor wprowadzono nauczanie profilowane, które objęło: profil ogólny, profil matematyczno – informatyczny, profil ogólny z poszerzonym programem j. angielskiego, profil humanistyczny. Równocześnie w roku 1994/95 rozpoczęło działalność Liceum Handlowe.
  6 grudnia 1994 roku odbyła się doniosła uroczystość. Zespołowi Szkół nadano imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ks. Kardynał Franciszek Macharski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy mgr Stanisław Kracik, Małopolski Kurator Oświaty mgr Jerzy Lackowski i przedstawiciele władz wojewódzkich.


  Nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Na podwyższeniu: dyrektor Szkoły mgr Maria Sondel oraz Włodzimierz Szreniawa, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół

  Szkoła otrzymała odpowiedź na list skierowany do Ojca Świętego Jana Pawła II.
  W czasie podróży na Litwę Dyrektor M. Sondel nawiązuje współpracę z polską szkołą w Czarnym Borze. Nasza młodzież przekazała swoim kolegom z Litwy książki oraz przybory szkolne.
  20 lutego 1995 roku, w wigilię 50 rocznicy powołania Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, w którym uczestniczyli wyróżniający się w nauce uczniowie, rodzice zaangażowani w działalność na rzecz szkoły, goście honorowi: nauczyciele tworzący liceum w 1945 roku – prof. dr hab. Maria Zarębina, mgr Janina Ptak i mgr Zofia Gądor, ponadto wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Róża Dziedzic, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Stanisław Kracik wraz z małżonką oraz dr Adam Michalec – Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej.
  Dla upamiętnienia tej Rady Pedagogicznej, lista jej uczestników została umieszczona wewnątrz kuli na iglicy wieży niepołomickiego ratusza.


  Uroczystość 50-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: Na pierwszym planie od lewej: Zofia Gądor, Janina Ptak, Maria Zarębina- pierwsze nauczycielki liceum oraz dyr. Maria Sondel. W drugim planie od lewej: Adam Michalec, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej; Róża Dziedzic wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie; Jadwiga Konarzewska – Kracik oraz Stanisław Kracik, Burmistrz Niepołomic.


  Uroczystość 50-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej. Na zdjęciu Rada Pedagogiczna oraz wyróżnieni uczniowie. Od lewej siedzą: Włodzimierz Szreniawa, przewodniczący Rady Rodziców, Jakub Porąbka, uczeń liceum, Jan Milczanowski, nauczyciel j. angielskiego, Aneta Nawalaniec, uczennica liceum, Włodzimierz Detmer, nauczyciel W-F, Barbara Kowalska, nauczyciel j. angielskiego,


  Uroczysta akademia z okazji 50-lecia szkoły

  Kulminacją obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego był Jubileuszowy Zjazd Absolwentów w dniu 3 czerwca 1995 roku.
  14 listopada 1996 roku dokonano uroczystego poświęcenia ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.


  Uroczystość poświęcenie sztandaru szkoły

  Ważną datą w historii szkoły jest dzień 9 marca 1997 roku. Wtedy to nauczyciele i uczniowie pod opieką dyr. Marii Sondel i księdza Antoniego Barona wzięli udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie. Ponadto zwiedzili zabytki Wiecznego Miasta, Padwę, Wenecję, odbyli wycieczkę na Capri i Monte Cassino.


  Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie

  W 1996 roku z inicjatywy mgr Pauliny Szewczyk i mgr Wacława Sternala powstał Szkolny Klub Europejski (SKE). Jego narodziny były naturalną konsekwencją chęci włączenia się młodzieży w ogólnopolską debatę nad przyszłością naszego kraju w związku z perspektywą członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Początkowo działalność Klubu, obok rutynowych spotkań członków, koncentrowała się wokół wspólnie organizowanych wycieczek. Najważniejszą z nich była bez wątpienia wizyta w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 roku w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie Klubu, dzięki życzliwości i usilnym staraniom posła Stanisława Kracika, byli w tym dniu jedyną grupą młodzieżową uczestniczącą w charakterze obserwatorów w tak przełomowym dla Polski momencie. Znaczącym wydarzeniem w historii SKE stało się spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim, który w maju 1997 roku przybył z wizytą do Niepołomic i wziął udział w spotkaniach z młodzieżą.
  Od roku szkolnego 1997/1998 ofertę szkoły rozszerzono o Liceum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie – technik ekonomista i Zasadniczą Szkołę Zawodową, kształcącą w zawodzie sprzedawcy.
  W kwietniu 1998 roku młodzież Zespołu Szkół po raz pierwszy uczestniczyła w wycieczce do Wielkiej Brytanii. Uczniowie zwiedzili Londyn i Canterbury.
  16 października 1998 roku w dniu Święta Patrona odsłonięto popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II – dzieło artystów rzeźbiarzy Barbary i Marka Ganewów.


  Popiersie Ojca św. Jana Pawła II

  W odpowiedzi na apel Papieża o udzielenie przez świat szeroko pojętej pomocy ofiarom wojny w Kosowie, w kwietniu 1999 roku młodzież ZS przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz Albańczyków pod hasłem: Pomóżcie nam pomagać .
  Punktem finałowym akcji był koncert zespołu NEW LIFE M, który w składzie: Mieczysław Szcześniak, Joachim Mencel, Marcin Pospieszalski, Piotr Jankowski i Robert Cudzich wystąpili w auli szkoły. Zebrane podczas kwesty i koncertu pieniądze przekazano organizacji Caritas Polska
  Rozwijając własną samorządność młodzież podejmowała różne prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, były to między innymi: zbiórki pieniędzy i darów rzeczowych dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Krakowie; sprzedaż kartek okolicznościowych Fundacji Pomocy Dzieciom i kalendarzy UNICEF-u; organizacja imprez dla dzieci z niepołomickich przedszkoli i szkół podstawowych – spektakle teatralne: „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka”; udział: w akcji „Sprzątanie świata – Polska”, w obchodach „Dnia Ziemi” i „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”; sprzedaż cegiełek podczas Dni Niepołomic; pomoc dla powodzian; organizacja koncertu muzyki impresariatu artystycznego „Lwowskie Orlęta”, z którego dochód został przeznaczony na rzecz Polaków mieszkających na Wschodzie; współudział w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; praca w Spółdzielni Uczniowskiej „Eksperyment”.
  Istotny wpływ na rozwinięcie współpracy ZS z lokalnymi klubami sportowymi, szkołami z terenu powiatu i województwa oraz upowszechnienie sportu w Niepołomicach, miało oddanie w dniu 6 grudnia 1999 roku pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 968m2 wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami. Tym samym zakończono ostatni etap budowy kompleksu ZS.


  Oddanie hali sportowej. Wstęgę przecinają Burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik oraz przewodniczący Rady Uczniów Zespołu Szkół Grzegorz Paluch

  W styczniu 2000 Zespół Szkół był gospodarzem przeprowadzanej corocznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej XXVI Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej.
  W roku Wielkiego Jubileuszu zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności kardynała Karola Wojtyły, któremu towarzyszyła wystawa publikacji, książek, albumów i fotografii o Papieżu oraz konkurs prac plastycznych.
  Jan Paweł II w sposób szczególny wyróżnił społeczność szkolną, udzielając jej 7 maja 2000 roku w Watykanie osobiście podpisanego błogosławieństwa papieskiego.
  W tym sam roku podczas trwania XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie, młodzież pod opieką księdza katechety Roberta Pietrzyka uczestniczyła we Mszy Świętej, po której została przyjęta przez Ojca Świętego na prywatnej audiencji w Jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo.
  18 maja 2000 roku uczniowie brali udział w zjeździe młodzieży w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w celu powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wielickiego i wyłonienia reprezentantów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego.
  11 czerwca 2000 roku gościł w szkole i spotkał się z młodzieżą ówczesny Minister Transportu – Tadeusz Syryjczyk.
  Do dnia 31 sierpnia 2000 roku funkcję dyrektora ZS piastowała mgr Maria Sondel. Jej dwudziestoletnia praca na stanowisku kierowniczym stanowi ewenement w historii szkolnictwa.
  Dzięki staraniom dyr. Marii Sondel powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły; obok funkcjonującego Liceum Ogólnokształcącego utworzono Liceum Handlowe; zorganizowano nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne, w tym dwie pracownie informatyczne; opracowano programy autorskie z informatyki i plastyki wysoko ocenione przez MEN; nawiązano współpracę ze szkołami w Austrii, Belgii i na Litwie; pozyskano nowych sponsorów; młodzież uczestniczyła w spotkaniach z Markiem Oramusem, Jerzym Harasymowiczem, Ziutą Zającówną, Jerzym Fedorowiczem, Andrzejem Wajdą i Tadeuszem Mazowieckim; zwiększono ofertę zajęć pozalekcyjnych; wprowadzono funkcję Rzecznika Praw Ucznia i powołano Radę Szkoły; rozpoczęto współpracę z Amerykańskim Korpusem Pokoju i krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Ekonomiczną; zorganizowano obchody 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego; nadano szkole imię Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcono sztandar i rozszerzono ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy.
  Dyr. Maria Sondel zawsze skutecznie angażowała młodzież, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz szkoły i środowiska. W stosunku do uczniów wykazywała troskę i serdeczność, kształtowała w nich poczucie odpowiedzialności społecznej oraz właściwe postawy moralne.
  Pani Dyrektor szeroko rozumiała swoją rolę, jako nauczyciel – wychowawca wzorowo wykonywała zadania i obowiązki, wynikające z funkcji dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły, często stosując nowatorskie rozwiązania w tym zakresie.
  Do dnia dzisiejszego cieszy się dużym uznaniem młodzieży, nauczycieli, rodziców i całego środowiska, służąc zawsze pomocą i radą swym wychowankom.

   

  VIII. mgr Ewa Rogóż

  1 września 2000 roku otworzył nowy rozdział w historii szkoły. Dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Ewa Rogóż – absolwentka Wydziału Ekonomiki Obrotu i Handlu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 1994 nauczyciel przedsiębiorczości w ZS, wicedyrektor szkoły w latach 1996 – 2000, pełniąca także obowiązki dyrektora w roku szkolnym 1999/2000. Na stanowisko wicedyrektora powołano mgr Barbarę Wiśniowską – absolwentkę Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 1992 roku nauczyciela geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Niepołomicach, opiekuna Samorządu Uczniowskiego w latach 1994 – 1999.


  Dyrektor Szkoły mgr Ewa Rogóż

  W związku z nasilającymi się zagrożeniami, na jakie narażona jest współczesna młodzież, w szkole zrodził się pomysł, aby poszukać odpowiednich form przekazu, przez które można dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi. 5 października 2000 roku zorganizowano koncert rockowy, podczas którego lider zespołu Houk – Darek Malejonek – nawrócony rockman dał świadectwo poświęcone problemowi narkotyków w swoim życiu. Koncert pod hasłem Baw się zamiast bać się, śpiewaj zamiast brać uzyskał aprobatę Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Stanisława Kracika, który objął nad całością imprezy patronat honorowy i udzielił swojej pomocy w jego przygotowaniu.
  W listopadzie tego samego roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się koncert charytatywny w wykonaniu: Jacka Dewódzkiego – nauczyciela przysposobienia obronnego, wokalisty zespołu Dżem, ks. Roberta Pietrzyka i Jacka Foszczyńskiego, połączony z aukcją prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Zebrane fundusze przeznaczono na leczenie dwóch chorych na raka uczniów z terenu gminy.


  Uczniowie podczas aukcji. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Nowak, Andrzej Krawczyk, Rafał Świderek, Anna Mikosz.

  W lutym 2001 roku z inicjatywy Dyrekcji i ks. Roberta Pietrzyka w sali akustycznej niepołomickiego zamku odbył się kolejny koncert charytatywny, tym razem na rzecz chorej Ani – uczennicy pierwszej klasy ZS. O najpiękniejszych wymiarach ludzkiej egzystencji zaśpiewali wtedy: Mieczysław Szcześniak, Jacek Dewódzki, Tomasz Żółtko, Robert Cudzich, Jacek Foszczyński.


  Koncert charytatywny Mietka Szcześniaka na rzecz chorej Ani, uczennicy naszej szkoły

  Do innych imprez organizowanych w tym czasie przez uczniów i nauczycieli zaliczyć należy: wigilię i jasełka szkolne, śniadanie wielkanocne, Festiwal Piosenki Patriotycznej, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Maraton Filmowy, Konkurs Piosenki Miłosnej, Szkolne Zawody o Rózgę Świętego Mikołaja, Pokaz Mody Niekonwencjonalnej, Święto Wiosny, współpracę z podopiecznymi Domu dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach, wolontariat przy organizacji wakacji dla niepełnosprawnych, wspieranie Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”.
  Z inicjatywy i pod opieką pedagoga szkolnego mgr Agnieszki Ślusarczyk młodzież Zespołu Szkół organizuje na terenie szkoły coroczne akcje charytatywne, jak np. „Góra grosza” na rzecz rodzinnych domów dziecka; zakładanie szkolnych „Żonkilowych Pól Nadziei” połączonych z kwestą na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, gwiazdkowe akcje zbiorki zabawek i słodyczy „I Ty możesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja”, akcje oddawania krwi „Dając krew – dajesz nadzieję”. Akcje te na trwałe wpisały się w tradycję szkoły.


  Akcja gwiazdkowa „I Ty możesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja” – uczniowie podczas pakowania prezentów dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Niepołomic

  17 września 2001 roku ze społecznością szkolną spotkała się Wiceminister Edukacji Narodowej – Irena Dzierzgowska.
  Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uhonorowanie jej Księgą Dziesięciolecia Polski Niepodległej, które miało miejsce 15 marca 2002 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W gronie wyróżnionych obok nielicznych szkół średnich z Małopolski, znaleźli się rektorzy wyższych uczelni i dyrektorzy największych bibliotek.
  We wrześniu 2002 roku na południowej ścianie wieży ZS zamontowano zegar słoneczny – projektu dra Jana Mietelskiego z Obserwatorium Astronomicznego UJ – oraz umieszczono łacińską sentencję, pochodzącą z Listu św. Pawła do Efezjan: VIDETE QVOMODO CARTE AMBVLETIS NON QUASI INSIPIENTES SED VT SAPIENTES REDIMENTES TEMPVS…, co znaczy: Patrzcie zatem uważnie w jaki sposób macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystujący czas… Pełna sentencja kończy się słowami: gdyż bywają dni złe.


  Zegar słoneczny na południowej ścianie szkoły

  Dowodem stale rozwijającej się współpracy międzynarodowej był wyjazd młodzieży w 2002 roku do Somerset College of Art Technology w Tauton w Anglii oraz udział w konferencji „Social Inclusion Intercultural Exchange” w marcu 2003roku w Amadory w Portugalii. Podczas tej ostatniej młodzi ludzie z różnych krajów dyskutowali o problemach współczesnej młodzieży: niezrozumieniu kulturowym, rasizmie, tworzeniu klas społecznych i sposobach organizacji czasu wolnego.


  Wymiana międzynarodowa – wyjazd do Anglii. Uczennica Karina Dziedzic pod słynną angielską czerwoną budką telefoniczną

  W maju 2003 roku odbył się pierwszy wyjazd do Niemiec, a w czerwcu 2003 roku członkowie SKE pod kierunkiem mgr Doroty Włodarczyk i mgr Wacława Sternala przygotowali wizytę studyjną w parlamencie Republiki Austrii i Słowacji.
  We wrześniu tego samego roku młodzież z Neubiberg pod Monachium gościła z rewizytą w Niepołomicach.


  Wymiana niemiecka z młodzieżą z niemieckiego miasteczka Neubiberg 2003rok

  9 października 2003 roku społeczność szkolna uczestniczyła w zjeździe szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, który odbył się w Częstochowie.
  Obchodzone corocznie Święto Patrona Szkoły miało w 2003 roku wyjątkowy charakter. Młodzież przygotowała uroczystość pod hasłem ” Kwiaty dla Papieża”, które były prezentem dla Ojca Świętego z okazji 25. rocznicy Jego pontyfikatu. Dzień papieski zakończył wieczorny koncert zespołu „Rewolucja”.


  Uroczysta akademia z okazji 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

  26 października 2003 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się I Regionalna Konferencja dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, która zgromadziła ponad stu uczestników z całej Małopolski. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pani dyr. Ewy Rogóż, była wymiana informacji na temat dalszych kierunków kształcenia, kreowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi oraz prawidłowej orientacji zawodowej.
  Podobnie dzięki pomysłowości Dyrekcji w styczniu 2004 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), zajmujący się między innymi doradztwem zawodowym, badaniem kompetencji społecznych, poradnictwem konsumenckim, poradnictwem w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego i spółek.
  30 kwietnia 2004 roku podczas Dnia Europejskiego, poprzedzającego wejście Polski do Unii Europejskiej, z młodzieżą spotkał się Janusz Onyszkiewicz – były Minister Obrony Narodowej, obecny eurodeputowany.


  Dzień Europejski w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – spotkanie młodzieży z Januszem Onyszkiewiczem

  Od września 2004 roku ZS rozpoczął kształcenie w systemie wieczorowym w technikum i liceum uzupełniającym.
  16 października 2004 roku wzorem lat poprzednich uczniowie i nauczyciele obchodzili uroczyście 26. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża . Mottem przewodnim święta stało się pytanie „Czy słuchamy tego, co mówi do nas papież”? Jak co roku nie zabrakło również słynnych kremówek …
  W październiku 2004 roku członkowie SKE wspólnie z grupą rumuńską, estońską, litewską i włoską uczestniczyli w realizacji projektu ” Youth against aggression”(Młodzi kontra agresja).
  W roku szkolnym 2004/2005 ZS kształci w szkole dziennej 521 uczniów i 68 słuchaczy w szkole wieczorowej dla dorosłych, zatrudniając 57 nauczycieli: 11 nauczycieli dyplomowanych, 25 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli kontraktowych i 8 nauczycieli stażystów. Trzech nauczycieli kontynuuje studia doktoranckie, dwunastu uzyskało certyfikat egzaminatora OKE egzaminu maturalnego, a ośmiu certyfikat egzaminatora OKE przedmiotów zawodowych. Tegoroczna oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do gimnazjalistów, jak i osób dorosłych i przewiduje naukę:
  . w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym w klasach realizujących dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę i informatykę, matematykę i geografię, matematykę i język angielski, język polski i język angielski, język angielski i geografię, historię i geografię, język polski i historię, język polski i biologię, język angielski i język niemiecki, język angielski i język francuski, język francuski i język włoski, język angielski i język hiszpański, język angielski i język rosyjski;
  . w 3-letnim Liceum Profilowanym w klasach o profilu: ekonomiczno- administracyjnym i usługowo – gospodarczym;
  . w 4-letnimTechnikum kształcącym w zawodach: technik handlowiec, technik informatyk i technik ekonomista.
  Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje naukę w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym i 3-letnim Technikum Uzupełniającym (nauka w zawodzie technik handlowiec).
  Uczniowie ZS mogą również korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych na którą składają się zajęcia prowadzone w kołach przedmiotowych, Dyskusyjnym Klubie Filmowym, Szkolnym Kole Turystycznym PTTK, Lidze Obrony Kraju, Szkolnym Kole Sportowym i Szkolnym Klubie Europejskim.


  Rajd Szkolnego Koła PTTK – Zakopane

  Na najzdolniejszych czekają stypendia i nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Prezesa Rady Ministrów.
  Młodzież reprezentuje szkołę w bardzo licznych konkursach, zawodach i olimpiadach rangi międzyszkolnej, regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej, zajmując wysokie miejsca, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
  Do cieszących się dużym zainteresowaniem wśród uczniów zaliczyć należy: Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, Mistrzostwa Świata w Szachach Aktywnych, Olimpiadę Geograficzną, Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadę Informatyczną, Międzyszkolne Zawody Matematyczne, Olimpiadę Teologii Katolickiej, Małopolski Konkurs Jazzowy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkursy: literackie, teatralne, językowe, historyczne, dziedzictwa kulturowego w regionie, ekologiczne, astronomiczne, ekonomiczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, szachowe …
  W styczniu 2005 roku z inicjatywy nauczycieli i Dyrekcji zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Niepołomickie Centrum Edukacji”(NCE), którego celem jest propagowanie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy młodzieży i dorosłych, wspieranie osób fizycznych oraz jednostek, podejmujących działania dotyczące edukacji czy kształcenia ustawicznego , organizowanie kursów, warsztatów, konferencji, realizowanie projektów kulturalnych i edukacyjnych.
  13 kwietnia 2005 roku podczas Dnia Otwartego Szkoły, który był okazją do jej bliższego poznania przez gimnazjalistów, w spotkaniu z grupą dyskusyjną SKE uczestniczyli konsulowie generalni: Czech – Josef Byrtus, Węgier – Zoltan Nagyivanyi i Słowacji – Janka Burianova oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Stanisław Kracik.
  21 lutego 2005 minęło 60 lat od pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej inaugurującej w Niepołomicach kształcenie na poziomie szkoły średniej. Z tej okazji w Zespole Szkół Średnich odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, wzięli w nim udział byli dyrektorzy: mgr Maria Sondel, mgr Józef Gryglak, mgr Adam Kluzik, przewodniczący Społecznego Komitetu budowy Szkoły Średniej dr Adam Michalec, emerytowani nauczyciele, władze miasta reprezentowane przez Burmistrza Stanisława Kracika i Wiceburmistrz Danutę Wieczorek, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty – wizytator ZS mgr Paweł Mucha, obecne grono pedagogiczne i Rada Uczniów.
  Ze względu na wiek i stan zdrowia nie dotarły na uroczystość prof. dr hab. Maria Zarębina, mgr Janina Ptak i mgr Zofia Gądor – uczestniczki pierwszej Rady Pedagogicznej w 1945 roku.


  Uroczystość z okazji 60-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: od lewej siedzą: Józefa Antończyk, emerytowana nauczycielka szkoły; Danuta Szczecińska, emerytowana nauczycielka szkoły; Aniela Kluzik; Adam Kluzik, dawny dyrektor szkoły; Józef Gryglak, dawny dyrektor szkoły; Danuta Wieczorek, Viceburmistrz Niepołomic; Paweł Mucha, wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie


  Uroczystość z okazji 60-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: od lewej stoją: Aleksandra Kwaca, Barbara Kowalska, Maria Sondel – emerytowana dyrektor Szkoły, Jarosław Muter, Józefa Antończyk- emerytowana nauczycielka szkoły, Aleksandra Maniak, Beata Popek

  Obchody jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego i 10-lecia Zespołu Szkół Średnich w Niepołomicach naznaczone zostały żałobą. 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie zmarł Patron Szkoły Ojciec Święty Jan Paweł II.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych