•  

  PLAN PRACY SZKOLNEJ GRUPY TEATRALNEJ

  CELE OGÓLNE

  • Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
  • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  • Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.
  • Wdrażanie do twórczej aktywności.

  CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Prezentowanie uczniom wartościowych utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
  • Kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji.
  • Wzbogacanie słownika czynnego i biernego.
  • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów.
  • Doskonalenie pamięci.
  • Integracja uczniów.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy.
  • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.
  • Dostarczanie pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
  • Eliminowanie nieśmiałości.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  • Stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów. - Rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych.

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  1. Zajęcia organizacyjne. Poznanie nowych członków grupy. Zapoznanie uczniów z planem pracy Szkolnej Grupy Teatralnej. Przypomnienie zasad bhp na zajęciach oraz wytycznych przeciwepidemicznych.
  2. Prawidłowa wymowa. Budowa aparatu mowy. Ćwiczenie prawidłowej wymowy.
  3. Ekspresja artystyczna. Ćwiczenia uwzględniające mimikę i gest. Ćwiczenia uwzględniające gest i głos.
  4. Przygotowywanie przedstawień i inscenizacji. Lektura scenariuszy z uwzględnieniem propozycji i pomysłów uczniów. Próby opracowania scenariuszy teatralnych. Przydział ról. Nauka i ćwiczenie ról. Praca nad ruchem scenicznym. Przygotowywanie scenografii oraz muzyki. Próby do spektakli, inscenizacji, uroczystości, apeli. Tworzenie scenografii. Dekoracje, rekwizyty teatralne. Kostiumy.
  5. Budzenie wrażliwości estetycznej i rozwijanie uzdolnień indywidualnych. Ćwiczenie umiejętności aktorskich i recytatorskich. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, muzycznego i plastycznego. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
  6. Prezentacja dokonań na forum szkoły; dla rodziców, środowiska lokalnego.

  OPIEKUNOWIE GRUPY

  • Lucyna Niedbała-Trojan
  • Piotr Jarmocik
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych