• Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 • TROCHĘ HISTORII…..

  W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

  W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

  Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Fizycznego).

  Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.

  Zostały one określone w:

  • „Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
  • „Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”, zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

  Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani):  Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska / Straż Gminna, Policjanci   z KPP / KMP / KP, Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe, itp.

  Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącach maj – czerwiec.

  Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie.  W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane                    w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

  http://nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/content/zintegrowana-polityka-bezpieczenstwa-3

  https://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/zpb-szkoly-pliki-do-pobrania

  W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy prace w ramach projektu
  Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

  celem pozyskania certyfikatu
  „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

  Naszymi partnerami w projekcie są:

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce reprezentowana przez inspektor Sylwię Nowakowską
  2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Pani Marzena Stawarz
  3. Komisariat Policji w Niepołomicach reprezentowany przez komendanta Tomasza Jońca.

  Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

  w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

                   W dniu 5 listopada br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się Jubileuszowa XV Gala wręczenia Certyfikatów 2019 „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”                 w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Jeden z dwunastu certyfikatów dla placówek oświatowych w województwie małopolskim został przekazany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbarę Nowak na ręce Dyrektora Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Barbary Wiśniowskiej, któremu towarzyszył koordynator projektu z ramienia szkoły pedagog szkolny Edyta Pilch oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej, uczeń klasy II Technikum Informatycznego Fryderyk Pilch. Głównym założeniem  przedsięwzięcia jest integrowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

  Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, jest kompleksowym systemem działań opartych na współpracy szkoły z rodzicami oraz z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządu lokalnego i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. W opracowywaniu projektu działań zintegrowanych uczestniczyli również partnerzy projektu: Komenda Policji                         w Niepołomicach, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Miasta i Gminy Niepołomice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce.

  Nadany Certyfikat to wyróżnienie, ale również obowiązek dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

  Szczegółowe informacje o projekcie: www.malopolska.policja.gov.pl

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych