• Technikum Hotelarskie

 • Technik hotelarstwa – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w:

  • recepcji i części parterowej hotelu
  • części noclegowej hotelu
  • hotelowym dziale gastronomicznym

  Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

  W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

  W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

  Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
  2. rezerwowania usług hotelarskich;
  3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  390 godz.

  T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

  480 godz.

  T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  320 godz.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych