• Procedura wspomagająca ustalanie oceny z zachowania

 • Zasady oceniania zachowania oraz  kryteria na poszczególne stopnie obowiązujące w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

  1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.  
  2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń w jego zachowaniu na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  5. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
  6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 
    1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
    2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
    3. dbałość o honor i tradycje szkoły, 
    4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 
    5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
    6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
    7. okazywanie szacunku innym osobom.
  7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z uwagami nauczycieli z uwzględnieniem następujących kryteriów szczegółowych oceniania zachowania:

  Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, którego zachowanie wykracza poza kryteria oceny bardzo dobrej a ponadto spełnia przynajmniej jedno z następujących:

   1. nie posiada godzin nieusprawiedliwionych i punktualnie zgłasza się na lekcje;
   2. angażuje się samodzielnie lub wykazuje się inicjatywą  w działaniach na rzecz klasy, szkoły i/lub  środowiska lokalnego;
   3. aktywnie uczestniczy  w uroczystościach szkolnych oraz lokalnych wydarzeniach kulturalnych;
   4. godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości lub zawodów sportowych; 5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.

  Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej a ponadto przynajmniej jedno z następujących: 

   1. aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
   2. aktywnie pracuje w samorządzie klasowym, szkolnym lub lokalnym;
   3. wypełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań;
   4. ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
   5. uczestniczy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
   6. prowadzi pozaszkolną działalność społeczną, angażuje się w wolontariat;
   7. podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym; 
   8. angażuje się w pomoc koleżeńską.

  Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej a ponadto:

   1. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, terminowo usprawiedliwia nieobecności, ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
   2. przestrzega przepisów zawartych w Statucie Szkoły;
   3. respektuje polecenia wychowawcy i nauczycieli; 
   4. okazuje tolerancję i poszanowanie godności innych osób; 
   5. dba o kulturę słowa; 
   6. jest uczciwy w postępowaniu; 
   7. reaguje na zło; 
   8. okazuje szacunek innym ludziom; 
   9. dba o zdrowie i higienę, nie ulega demoralizacji;
   10. nosi strój uczniowski zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi w Statucie Szkoły; 
   11. szanuje mienia szkolne i prywatne.

  Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

   1. przestrzega podstawowych norm moralnych;
   2. zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób;
   3. stara się wywiązywać z podstawowych obowiązków ucznia, a szczególnie dotyczących dyscypliny podczas zajęć szkolnych, ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
   4. cechuje go właściwa kultura języka.

  Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z poniższych zachowań:

   1. narusza przyjęte normy społeczne, określające zasady współżycia między ludźmi, łamiąc zasady kultury słowa lub wykazując się nieuczciwością poprzez korzystanie z niedozwolonych form pracy podczas lekcji lub dokonanie plagiatu;
   2. stwarza problemy dyscyplinarne, porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść  poza szkołę;
   3. nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych, ma nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
   4. ulega demoralizacji;
   5. otrzymał karę statutową. 

  Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z następujących zachowań:

   1. swoim zachowaniem w sposób rażący naruszył dobra innych ludzi lub ich nietykalność cielesną; 
   2. w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne, wagaruje, ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym;
   3. stwarza sytuacje groźne dla zdrowia własnego lub innych;
   4. swoim zachowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów; 
   5. popełnił czyn karalny w rozumieniu prawa karnego;
   6. otrzymał kary statutowe.
  1. Uczeń, który w drugim okresie w sposób znaczący poprawił swoje zachowanie, może otrzymać ocenę roczną o jeden stopień wyższą niż ocena ustalona za pierwszy okres nauki.
  2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania podlega procedurze ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana. Dorosły uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego przekazuje wychowawcy klasy pisemne uzasadnienie wniosku o uzyskanie wyższej oceny, na podstawie którego wychowawca dokonuje ponownej analizy postaw i zachowań ucznia z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów oceniania zachowania.
  3. Ocena wychowawcy klasy, ustalona w oparciu o kryteria po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów  oraz ocenianego ucznia jest ostateczna.
  4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala nową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Zastrzeżenie dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wnosi się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  5. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
   2. wychowawca oddziału;
   3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
   4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
   5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
   7. przedstawiciel rady rodziców.
  6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
   • Sekretariat ogólny: tel. 12 281 16 94 Sekretariat uczniowski: tel. 12 281 15 16 Pedagog szkolny: tel. 12 281 19 31 Hala Sportowa: tel. 12 281 33 87 (po godzinie 16:00)
   • Plac Kazimierza Wielkiego 1 32-005 Niepołomice Poland
   • Sylwia Galas
 • Galeria zdjęć

   brak danych