Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:41

REGULAMIN   WYCIECZEK  SZKOLNYCH

ZESPOŁU  SZKÓŁ  IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W NIEPOŁOMICACH

Podstawę prawną działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 

I Organizacja działalności krajoznawczo - turystycznej

 

1.     Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb zainteresowań uczniów , wieku, stanu zdrowia  i sprawności fizycznej .

2.    Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) wymagana jest  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danym  rodzaju wycieczki.

3.    Uczniowie, którzy nie wyrażą chęci udziału w takiej wycieczce, biorą udział w zajęciach lekcyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

4.    Indywidualna wycieczka klasowa odbywa się jedynie w przypadku  przynajmniej 90 % frekwencji uczniów.

5.    Program, skład uczestników, kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor szkoły.

6.     Zgodę na wycieczki lub imprezy zagraniczne wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny .

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

1)     nazwę kraju,

2)     czas pobytu,

3)     program pobytu,

4)     imię i nazwisko kierownika i opiekunów,

5)     listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,

6)     obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne.

 

II     Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą  w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych

 

1.    Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje  kierownik i opiekunowie.

2.    Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren szkoły, w obrębie Niepołomic, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna  sprawować 1 osoba nad grupą 30 uczniów.

3.    W przypadku korzystania ze środków lokomocji, lub pieszej wycieczki poza Niepołomice, opiekę powinna sprawować 1 osoba nad grupą 15 uczniów.

4.    Na wycieczce krajoznawczo-turystycznej w góry lub turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować  1 osoba na grupą  10 uczniów Wycieczki górskie (powyżej  1000 m n.p.m.) mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione.

5.    Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

 

III    Kierownik wycieczki i jego obowiązki

 

1.     Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły spośród   pracowników pedagogicznych szkoły mających  kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.     Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)    ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)    jest instruktorem harcerskim,

3)    posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej             lub pilota wycieczek.

3.     Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4.     Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5.     Kierownikiem (opiekunem) wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

6.    Do obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności:

1)       Opracowanie regulaminu bezpieczeństwa i zachowania się uczestników wycieczki, planu
i harmonogramu wycieczki oraz  przygotowanie  dokumentacji wycieczki, zapewnienie warunków realizacji wycieczki.

2)       Zapoznanie z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się na  wycieczce; z harmonogramem wycieczki każdego uczestnika i ich rodziców; przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kontrolowanie ich przestrzegania.

3)       Określenie wymagań dotyczących  sprzętu i wyposażenia uczestników wycieczki oraz dopilnowanie, aby wszyscy  uczestnicy byli właściwie zaopatrzeni. Zebranie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. W razie niespełnienia w/w wymagań uczestnik może być  wykluczony
z wycieczki.

4)       Posiadanie  apteczki pierwszej pomocy.

5)       Organizacja  transportu, wyżywienia i noclegów. W przypadku  wycieczek wielodniowych rodzice informowani są o miejscach noclegów i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki.

6)       Pisemne potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności przez kierownika i opiekunów.

7)       Dokonanie podziału zadań między uczestników wycieczki.

8)       Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.

9)       Ocena wycieczki wspólnie z jej uczestnikami oraz dokonanie rozliczenia finansowego.

10)    Określenie  zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

IV    Opiekun wycieczki i jego obowiązki

 

1.     Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel.

2.     Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności
za  bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.

3.     Do obowiązków opiekuna wycieczki w szczególności należy:

1)     Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.

2)     Współdziałanie  z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3)     Sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4)     Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5)     Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

V     Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

1.     Kartę wycieczki z harmonogramem.

2.     Listę uczestników  wycieczki zawierająca :

1)     datę i miejsce urodzenia

2)     adres zamieszkania

3)     PESEL

4)     numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

3.     Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczce jej uczestników.

4.     Pisemną zgodę rodziców.

5.    Numer polisy ubezpieczenia.

6.     Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki .

7.     W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować w „zeszycie wyjść”
i dzienniku lekcyjnym.

VI    Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki:

 

1.      Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana.

2.      Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (koszty wycieczki nie zostaną zwrócone).

3.      Zła organizacja transportu , wyżywienia i noclegów.

4.      Brak właściwej dokumentacji wycieczki.

5.      Inne przypadki losowe.

 

VII  Zasady bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach:

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób.
 6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
 7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własnośC współuczestników wyjazdu.
 8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki.
 9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
 10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz zwiedzania .
 11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek.
 12. Mieć przy sobie legitymację szkolną.
 13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.
 14. W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną natychmiast poinformowani o złamaniu zasad zachowania.

 

DO DRUKU I DO PODPISU LINK

REGULAMIN WYCIECZKI

1.Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych.

2.Relacje uczeń-uczeń:

 1. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”.
 2. Nie stosujemy przemocy.

3.Relacje uczeń-opiekun, opiekun-uczeń:

 1. Szanujemy się nawzajem.
 2. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

4.Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez    organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na  bezpieczeństwo innych osób!
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu  i zdrowiu uczestników wycieczki.
 7. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 11. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
 12. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.

Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem:

 

…………………………………………………………                                                                   ………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodziców                                                                                                                                 Data i czytelny podpis ucznia

 

Zgoda na udział w wycieczce

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………………… w wycieczce szkolnej do …………………………………………………………………….. w dniach ………………………………………………………………

Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia ucznia: (choroby na jakie cierpi uczeń, jakie bierze leki, alergie

i uczulenia).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….                                                                          ………………………………………………………….

data                                                                                                                                                                                 czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:36

Regulamin Korzystania z Sali Gimnastycznej

1.      Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2.      Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

3.      Odpowiedzialnymi za stan Sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

4.      Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki, lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.

5.      Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież nie ćwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.

6.      Uczeń może opuścić salę gimnastyczna tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

7.      Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8.      Każdy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

9.      Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednia dbałość o sprzęt.

10.  Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.  O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

12.  Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia

13.  Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

14.  Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:24

Kalendarz  roku  szkolnego  2017/2018

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

 

4 września 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

5 września 2017

Akcja „Narodowe czytanie”

 

5-15 września 2017

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

 

14 września 2017

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

15 września 2017

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

 

15 września 2017

1. Apel z okazji 78 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę

2. 24 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce” (15-17 września 2017) – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej

 

26-27 września 2017

Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2017” w Krakowie

 

30 września 2017 de facto 29 września 2017

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

 

3 października 2017

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

 

3-4 października 2017

XVII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - katecheci

 

10 października 2017

IX Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych

 

13 października 2017

 

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy maturalne

 

16 października 2017

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II LO i T

 

26 października 2017

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

 

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych

 

10 listopada 2017

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i II B – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

 

11 listopada 2017

Święto Niepodległości - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

 

listopad 2017

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe

 

23 listopada 2017

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

listopad/grudzień 2017

Festiwal talentów uczniowskich

 

1 grudnia 2017

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, E. Fijał,
M. Klima,

 

13 grudnia 2017

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

14 grudnia 2017

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

15 grudnia 2017

Zakończenie I okresu

 

21 grudnia 2017

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie

 

22 grudnia 2017

Opłatek szkolny – kl. I A, I B, I C + SU

 

23 grudnia 2017 –         1 stycznia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 stycznia 2018 (sobota)

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

 

27 stycznia 2018

Studniówka klas maturalnych

 

11 stycznia 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

 

10 stycznia 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TOT)

 

12 stycznia – 17 lutego 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)

 

29 stycznia 2018

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

 

1 lutego 2018

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

7 luty 2018

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

12-25 lutego 2018

Ferie zimowe

 

1 marca 2018

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - grupy z rozszerzoną historią

 

23 marca 2018

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

 

28 marca 2018

Spotkanie Wielkanocne – klasy ITI, I THE + SU

 

 

29 marca - 3 kwietnia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 kwietnia 2018

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią

 

marzec lub kwiecień 2018

Dzień Otwarty Szkoły

 

18 kwietnia 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

 

19 kwietnia 2018

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

 

20 kwietnia 2018

 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna (grupy z rozszerzoną geografią, biologią, chemią i fizyką)
 2. Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

 

23 kwietnia 2018

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

 

27 kwietnia 2018

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II LO i III T

 

30 kwietnia 2018

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –grupy z rozszerzoną historią

 

1 maja 2018

Święto Pracy

 

2 maja 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 maja 2018

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

 

2-30 maja 2018 (20 dni)

Praktyki zawodowe w klasie III TI

 

9-29 maja 2018 (15 dni)

Praktyki zawodowe klasy II i III TE

 

2-29 maja 2018

(20 dni, w tym jedna sobota)

Praktyki zawodowe w klasie II i III TH

 

4-23 maja 2018

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu

4, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

 

5-25 maja 2018 (bez 6, 13 i 20 maja)

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

9-22 maja 2018

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

 

? maja 2018

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

 

24 maja 2018

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

25 maja 2018

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2018 r.

 

31 maja 2018

Boże Ciało

 

1 czerwca 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

4-9 czerwca 2018

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

4-9 czerwca 2018

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu

 

4 -20 czerwca 2018

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

 

4 czerwca 2018

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r.

 

13 czerwca 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 

14 czerwca 2018

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

 

15 czerwca 2018

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

 

18 czerwca 2018

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 czerwca 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TH i TI) i III TI

 

21 czerwca 2018

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

 

26 czerwca 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (TH, TOT)

 

22 czerwca-4 lipca 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,)

 

22 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – kl. II-ie + SU

 

3 lipca 2018

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

 

4 lipca 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

21-22 sierpnia 2018

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

 

21 sierpnia 2018

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

 

28 sierpnia 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2018/19

 

31 sierpnia 2018

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

 

11 września 2018

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

środa, 19 stycznia 2011 12:46
« pierwszapoprzednia515253następnaostatnia »
Strona 53 z 53

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS