Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 03 grudnia 2012 09:11

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki (umowa zlecenie od 01.01.2013 do 31.12.2013) w zakresie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków nauczyciela  szkoleniowca należeć będzie:

- Opracowanie programu nauczania

- Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

- Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych w wymiarze 60 godzin ( I kwartał – 22 godzin; II kwartał – 16 godzin; IV kwartał – 22 godzin;)

- Prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych

- Oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 27.12. 2012 roku.

Niepołomice, 03.12.2012 r.

poniedziałek, 17 grudnia 2012 10:51

Żyjemy w świecie ciągłych zmian, które dotykają nas i nasze firmy. Postęp, nowoczesne technologie i procesy globalizacyjne powodują, że świat okazuje się wcale nie taki wielki. Nasza działalność rozszerza swój zasięg, a nasze wymagania w stosunku do pracowników rosną. Pracownicy, zupełnie jak nasza firma, również muszą odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Obecnie pospolitym staje się podejmowanie pracy w obcym kraju – Polacy wyjeżdżają za granicę, a i my stopniowo zaczynamy spotykać na naszej drodze kandydatów do pracy innej narodowości. Jak jednak ustalić jeden, zrozumiały niezależnie od kraju, z którego się pochodzi, opis wymagań dla potencjalnego pracownika? Z pomocą przychodzi nam Unia Europejska, która opracowała zespół 9-ciu Kluczowych Kompetencji, które powinny charakteryzować Europejczyka, który chce odnaleźć swoje miejsce na wspólnotowym rynku pracy. Są to kompetencje ogólne, nieodnoszące się do żadnej konkretnej branży, jednakże ich posiadanie sprawia, że kandydat będzie w stanie skutecznie realizować postawione przed nim zadania. Nam wystarczy więc dodać do tej listy wymagań tylko te związane stricto ze stanowiskiem, na które prowadzimy rekrutację i branżą, w której działamy.


Kompetencje Kluczowe zawierają się w europejskiej strategii „Life Long Learning”, czyli „Uczenia się przez całe życie”, której głównym celem jest budowanie konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie. Zbiór ten powstał na podstawie kompetencji sformułowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w późnych latach 90-tych. Zaś dzięki badaniom, przeprowadzonym także wśród europejskich pracodawców, został on dostosowany do realiów naszego kontynentu. Definicja, którą przyjęto zakłada, że kompetencje są zbiorem wiedzy, umiejętności i postaw.

Kluczowe Kompetencje w ich oryginalnym nazewnictwie oraz ich uzasadnienie na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej obejmują:

1. Zdolność uczenia się, czyli stały i konsekwentny proces uczenia się przez całe życie. Każda jednostka powinna umieć zorganizować swój własny proces uczenia się, łącznie z elementami zarządzania czasem i informacją w tym procesie. Kompetencja ta zawiera wiedzę dotyczącą swoich potrzeb w zakresie uczenia się, preferowanego sposobu nabywania wiedzy, słabych i mocnych stron, identyfikowania dostępnych szans rozwoju i umiejętność pokonywania przeszkód w efektywnym nabywaniu wiedzy. Ważna również jest umiejętność budowania na zdobytym do tej pory doświadczeniu, aby móc skutecznie stosować nabywaną wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach. Dzięki temu nasz pracownik nie tylko szybko uzupełni potencjalne braki, przyswoi sobie wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku, ale także będzie umiał nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

2. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, czyli te aspekty zachowania jednostki, które pozwalają na jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Ważne będzie tu więc rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeństwach oraz środowiskach. Wiąże się to także z umiejętnością porozumiewania się i rozumienia czasem bardzo odmiennych punktów widzenia przedstawicieli różnorodnych społeczeństw. Żyjąc lub pracując w środowiskach wielokulturowych liczyć będzie się także umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Dużą rolę odgrywa tu empatyczna postawa oraz tworzenie klimatu wzajemnego zaufania w naszym otoczeniu. Ten zbiór kompetencji pozwala pracownikowi stać się wartościowym członkiem naszego zespołu i łatwo zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu.

3. Kompetencje obywatelskie wiążą się z pełnym życiem obywatelskim Europejczyka. Opierają się one na znajomości pojęć i struktur w życiu społecznym i politycznym, zaangażowaniu w życie publiczne, aktywnym uczestnictwie w działaniach społeczności lokalnych oraz w demokratycznym podejmowaniu decyzji na różnych szczeblach (głównie poprzez uczestnictwo w głosowaniach). Mają za zadanie budzić poczucie przynależności do swojej narodowości, Europy jako całości oraz danej części świata. Taka postawa wymusza podejmowanie aktywnych działań, co z pewnością przyda się w każdym przedsiębiorstwie.

4. Przedsiębiorczość, czyli zamiana pomysłów w działanie. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. kreatywność, innowacyjność, umiejętność podejmowania skalkulowanego ryzyka, wyznaczanie celów, planowanie i realizacja swoich planów, zarządzanie projektami. Stanowi ona niezbędną bazę do nabywania kompetencji związanych już z konkretnymi przedsięwzięciami. Pozwala pracownikom uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania nadarzających się okazji. Postawa przedsiębiorcza to przede wszystkim aktywność, niezależność, motywacja i determinacja w osiąganiu swoich celów. Czyli szukajmy osób przedsiębiorczych – to one będą motorem postępu w naszych firmach.

5. Ekspresja kulturalna, czyli twórcze wyrażanie swoich opinii, idei, doświadczeń i uczuć. Obejmuje ona znajomość zagadnień i umiejętność korzystania z różnych środków wyrazu, np. muzyka, sztuka teatralna, literatura, sztuki wizualne, media, jak również zdolność odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz zainteresowanie życiem kulturalnym. Tego typu zainteresowania poszerzają horyzonty naszych pracowników i pozwalają im w pełni wykorzystać swój potencjał.

6. Porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych. Jest to wyrażanie się, rozumienie innych osób oraz wymiana poglądów, myśli, faktów w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej. W przypadku porozumiewania się w języku obcym mamy również do czynienia z aspektami różnic kulturowych, które powodować mogą błędną interpretację wyrażanych idei. Porozumiewanie się jest podstawą naszej pracy, dobra komunikacja usprawnia działalność firmy i sprawia, że łatwiej realizuje się postawione cele.

7. Kompetencje matematyczne obejmują one umiejętność posługiwania się w życiu codziennym podstawowymi operacjami matematycznymi, takimi jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz obliczanie proporcji. Dużą rolę przywiązuje się tutaj do logicznego i przestrzennego myślenia oraz wyrażania swoich idei z zastosowaniem wzorów, modeli, tabel czy wykresów. Kompetencja charakterystyczna dla środowisk biznesowych, gdzie operowanie odpowiednimi danymi, przedstawionymi w określonej formie jest na porządku dziennym

8. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne pozwalają na wykorzystanie istniejącej już wiedzy i metodologii w sytuacjach codziennych, wyciąganie logicznych, opartych na dowodach wniosków. Liczyć się będzie tutaj umiejętność zastosowania odpowiedniej metodologii w zależności od konkretnych potrzeb oraz rozumienie wpływu działalności człowieka na środowisko, w którym żyje.

9. Kompetencje informatyczne to skuteczne posługiwanie się technologiami społeczeństwa informacyjnego w różnych aspektach (praca, rozrywka, komunikacja). Korzystanie z komputera i Internetu podczas zbierania, analizowania, edytowania, prezentowania oraz wymiany informacji. Porozumiewanie się za pośrednictwem Internetu, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojej sieci kontaktów, współpraca w sieci. Praca w każdej firmie nierozłącznie wiąże się już z wykorzystaniem komputera i Internetu, więc od naszych pracowników oczekiwać możemy sprawnego poruszania się na tym polu.

Ten zbiór kompetencji pozwala nam na formułowanie wymagań w stosunku do naszych kandydatów niezależnie od ich pochodzenia. Jest to jednolity standard przyjęty i promowany obecnie przez Unię Europejską. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że kandydaci, ubiegający się o pracę w naszej firmie, będą osiągać te standardy. W takim przypadku nasza firma ma szansę na szybki rozwój oparty na jakości zasobów ludzkich.

 

Ewa Rogóż, doradca zawodowy w Zespole Szkół

im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (na podstawie udostępnionych materiałów)

poniedziałek, 03 grudnia 2012 12:49

W piątek, 30 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką: Izabeli Wojakowskiej, Elżbiety Ruszaj oraz Piotra Jarmocika wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Na liście odwiedzonych obiektów znalazło się Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczniowie zwiedzili wystawę opowiadającą o okolicznościach wybuchu i przebiegu walk w Warszawie w roku 1944. Następnie udaliśmy się do budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Pod opieką przewodniczki zobaczyliśmy salę posiedzeń, Salę Kolumnową i inne pomieszczenia parlamentu. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda tryb stanowienia ustaw oraz poznali zasady funkcjonowania Sejmu. Na koniec dnia odwiedziliśmy Stadion Narodowy. Można było poczuć atmosferę wielkiego widowiska z pozycji loży dla VIP-ów. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia szatni zawodników oraz pomieszczeń regeneracyjnych.

Wycieczka-Szkolna-Warszawa-2012

Wycieczka-Szkolna-Warszawa-2012

Wycieczka-Szkolna-Warszawa-2012

Wycieczka-Szkolna-Warszawa-2012

środa, 08 czerwca 2011 09:09
czwartek, 22 listopada 2012 17:07

Wycieczki w ramach zajęć z doradztwa zawodowego

 

W dniach 19 i 21 listopada 2012 dzięki przychylności Dyrekcji obu firm uczniowie klasy I Technikum uczestniczyli w dwóch wizytach studyjnych:

- młodzież z  Technikum Hotelarskiego zwiedzała Hotel Niepołomice *,

- młodzież Technikum Informatycznego przebywała w Firmie „Woodward” Niepołomice **.

Wizyta w Hotelu Niepołomice miała na celu zapoznanie młodzieży z firmą (zwiedzanie obiektu, prezentacja świadczonych usług), warunkami pracy na danym stanowisku, zadaniami roboczymi w obrębie danego zawodu, predyspozycjami psychofizycznymi  wymaganymi w danym zawodzie. Uzupełnieniem zdobytych informacji stanowiła analiza artykułów „Ile kosztuje hotel?”, „Hotel jako opłacalna inwestycja” oraz  „Przezorny hotelarz zawsze ubezpieczony” (na podstawie czasopisma przedmiotowego „Hotelarz”).

Pobyt w Firmie „Woodward”  Niepołomice miał na celu zapoznanie uczestników spotkania z historią firmy, zakresem produkcji i serwisem, klientami zakładu, planami rozwojowymi firmy, strukturą zatrudnienia, wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z europejskim profilem pracownika, z tradycyjnym profilem kompetencyjnym i kwalifikacyjnym pracownika, z cechami niezbędnymi do sprawnego wykonywania pracy oraz katalogami wybranych zawodów.

* HOTEL NIEPOŁOMICE: to nowy, przytulny i elegancki obiekt, który jest doskonałą bazą wypadową zarówno dla osób przybywających biznesowo do stolicy Małopolski jak zainteresowanych zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce czy innych atrakcji turystycznych regionu. Oferta hotelu skierowana jest zarówno do gości indywidualnych jak i biznesowych.

** WOODWARD NIEPOŁOMICE : od 2010 roku centrum badawczo-rozwojowe i zakład inżynieryjny dla amerykańskiej korporacji Woodward Governor Company  - WGC (początek firmy datuje się na 1870 rok) ulokowane  na terenie podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Zakład zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań w zakresie sterowania i optymalizacji energii dla silników lotniczych, turbin przemysłowych oraz osprzętu elektrycznego i energetycznego. Klientami WGC między innymi są: General Electric, Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce.

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

piątek, 23 listopada 2012 17:03

Zajęcia z przedmiotów kluczowych w grudniu odbywać się będą wg następującego układu:

.

L.p.

Data/ daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia

1

05.12.2012 (2h)

19.12.2012 (1h)

19/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.05

2

04.12.2012 (1h)

11.12.2012 (1h)

18.12.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

18.12.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

12.12.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

04.12.2012 (2h)

18.12.2012 (1h)

23/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-14.15

6

06.12.2012 (2h)

13.12.2012 (1h)

24/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.10

L.p.

Data/ daty szkolenia

Nr /oznaczenie grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia
(od – do)

1

05.12.2012 (2h)

19.12.2012 (1h)

19/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.50

15.20-16.05

2

04.12.2012 (1h)

11.12.2012 (1h)

18.12.2012 (1h)

20/KL/ZSŚ

(THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14.25-15.10

14.25-15.10

14.25-15.10

3

18.12.2012 (3h)

21/KL/ZSŚ

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.20-17.35

4

12.12.2012 (3h)

22/KL/ZSŚ

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

15.20-17.35

5

04.12.2012 (2h)

18.12.2012 (1h)

23/KL/ZSŚ
(TI)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.00

13.30-14.15

6

06.12.2012 (2h)

13.12.2012 (1h)

24/KL/ZSŚ
(THT)

Zajęcia rozwijające z j. obcego

14.25-15.55

14.25-15.10

czwartek, 22 listopada 2012 12:56

W dniach 19 i 21 listopada 2012 dzięki przychylności Dyrekcji obu firm uczniowie klasy I Technikum uczestniczyli w dwóch wizytach studyjnych:

- młodzież z  Technikum Hotelarskiego zwiedzała Hotel Niepołomice *,

- młodzież Technikum Informatycznego przebywała w Firmie „Woodward” Niepołomice **.

Wizyta w Hotelu Niepołomice miała na celu zapoznanie młodzieży z firmą (zwiedzanie obiektu, prezentacja świadczonych usług), warunkami pracy na danym stanowisku, zadaniami roboczymi w obrębie danego zawodu, predyspozycjami psychofizycznymi  wymaganymi w danym zawodzie. Uzupełnieniem zdobytych informacji stanowiła analiza artykułów „Ile kosztuje hotel?”, „Hotel jako opłacalna inwestycja” oraz  „Przezorny hotelarz zawsze ubezpieczony” (na podstawie czasopisma przedmiotowego „Hotelarz”).

Pobyt w Firmie „Woodward”  Niepołomice miał na celu zapoznanie uczestników spotkania z historią firmy, zakresem produkcji i serwisem, klientami zakładu, planami rozwojowymi firmy, strukturą zatrudnienia, wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z europejskim profilem pracownika, z tradycyjnym profilem kompetencyjnym i kwalifikacyjnym pracownika, z cechami niezbędnymi do sprawnego wykonywania pracy oraz katalogami wybranych zawodów.

* HOTEL NIEPOŁOMICE: to nowy, przytulny i elegancki obiekt, który jest doskonałą bazą wypadową zarówno dla osób przybywających biznesowo do stolicy Małopolski jak zainteresowanych zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce czy innych atrakcji turystycznych regionu. Oferta hotelu skierowana jest zarówno do gości indywidualnych jak i biznesowych.

** WOODWARD NIEPOŁOMICE : od 2010 roku centrum badawczo-rozwojowe i zakład inżynieryjny dla amerykańskiej korporacji Woodward Governor Company  - WGC (początek firmy datuje się na 1870 rok) ulokowane  na terenie podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Zakład zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem rozwiązań w zakresie sterowania i optymalizacji energii dla silników lotniczych, turbin przemysłowych oraz osprzętu elektrycznego i energetycznego. Klientami WGC między innymi są: General Electric, Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce.

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy

środa, 14 listopada 2012 11:20

W dniu 27.10. 2012 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (Informatycznego, Hotelarskiego) oraz zaproszonych gości z Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce z Ekspertami Bolońskimi w osobach: dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego Markiem Wilczyńskim oraz mgr inż. Moniką Domańską  - główną specjalistką Centrum Karier, Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej Akademii Górniczo – Hutniczej. Propozycję nawiązania współpracy z nasza szkołą złożył na ręce Dyrektor Barbary Wiśniowskiej Zespół Ekspertów Bolońskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Temat główny seminarium poświęcony był „Polskim uczelniom w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego – nowe warunki, możliwości i perspektywy zawodowe dla absolwentów” i obejmował następujące obszary:

1. jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego?

2. mobilność i internacjonalizacja studiów,

3. plusy i minusy studiowania za granicą,

4. zatrudnialność i rynek pracy,

5. co pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy na studiach?

 

Szczególnym zainteresowaniem w treści realizowanego spotkania cieszyły się takie zagadnienia jak:

- zwiększająca się ilość kierunków kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą,

- znaczenie Karty Praw Studenta,

- poszanowanie tradycji poszczególnych państw sektora europejskiego i poza nim w kontaktach  społecznych z uwzględnieniem działań biznesowych,

-  uczenie się przez nauczanie a elastyczność programów studiowania,

- zdolność absolwenta do podejmowania i utrzymania pracy w warunkach zmieniającego się rynku pracy,

- upowszechnienie systemu punktowego w ramach realizacji studiów: I, II, III stopnia,

- uczestnictwo młodzieży studiującej w systemie jakości uczelni w ramach Krajowych Praw Kwalifikacji,

- planowanie sylwetki absolwenta a efekty kształcenia,

- własne predyspozycje zawodowe a konieczność mobilności na rynku pracy.

 

Ewa Rogóż, Wacław Sternal – Zespół ds. Promocji

środa, 14 listopada 2012 11:14

Każdego roku uczniowie klas programowo najwyższych Liceum Ogólnokształcącego  i  Technikum  naszego  Zespołu  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II w Niepołomicach wyjeżdżają do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego na warsztaty poświęcone przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym oraz  rozszerzonym. Wrześniowy wyjazd uczniów klas maturalnych w dniach 17 i 18.09.br dotyczył następujących spotkań prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

 

- „Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie”,

- „Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z historii”,

- „Egzaminy maturalne z języków obcych”,

- „Mapy i inne materiały źródłowe w zadaniach maturalnych z geografii”,

- „Precyzja wypowiedzi i jasność sformułowań na egzaminie z biologii”,

- „Certyfikaty z języka angielskiego uznawane w Polsce i zagranicą”.

 

Uzupełnieniem  w/w warsztatów były prezentacje małopolskich uczelni akademickich oraz ETS Global Eastern Europe (Educational Testing Service, największa w świecie niezależna instytucja weryfikująca znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego).

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Zespole  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II w Niepołomicach

poniedziałek, 12 listopada 2012 10:18

W dniu 9 listopada 2012 roku na terenie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach tradycyjnie jak co roku odbył się „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej”. Wykonawcami utworów o tematyce patriotycznej i niepodległościowej była młodzież wszystkich klas przy wsparciu wychowawców. Poziom wykonania pieśni oceniany był przez jury w składzie: jeden przedstawiciel Dyrekcji Zespołu Szkół, dwóch przedstawicieli nauczycieli, trzech przedstawicieli społeczności uczniowskiej (jeden przedstawiciel z klasy pierwszej, jeden z klasy drugiej, jeden z klasy trzeciej lub czwartej). Piętnaście klas wykonało piętnaście różnych pieśni o tematyce patriotycznej. Zwyciężyły trzy klasy, które otrzymały największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zajęła klasa 3B, która wykonała utwór „Piechota” (wychowawca Pani Izabela Wojakowska). Drugie miejsce zdobyła klasa 2B z utworem „Hej strzelcy wraz” (wychowawca Pan Jarosław Muter), trzecie miejsce dla klasy 2A, utwór „Serce w plecaku” (wychowawca Pani Barbara Sołkowska). Zwycięzcy otrzymali nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Pani Barbary Wiśniowskiej.

Panowała zgodna opinia, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy wspólnie wzięli udział w Festiwalu. „Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej” od wielu lat jest sprawdzonym sposobem obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Daje nam, społeczności szkolnej, wiele radości i satysfakcji. Jest to także jeden ze sposobów na zachowanie, ginącej niestety, polskiej tradycji wspólnego śpiewania. Jest to nasz wkład w ogólnopolską pozytywną atmosferę radosnego świętowania polskiego Święta Niepodległości.

11-listopada-2012

11-listopada-2012

11-listopada-2012

11-listopada-2012

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS