Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

piątek, 17 października 2014 07:09

W dniu 23 września 2014 roku przedstawiciele klasy II A oraz IA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Niepołomicach wraz z opiekunami: panią mgr inż. Joanną Skotniczną oraz panią mgr Aleksandrą Maniak wzięli udział w cyklu wykładów zorganizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie dotyczyło promocji kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród uczniów stających przed wyborem przyszłego kierunku studiów.  Program spotkania obejmował ciekawe wykłady i prezentację oferty kształcenia krakowskiej AGH.

Prezentację rozpoczął prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, prorektor ds. kształcenia AGH, który powitał wszystkich uczestników i opowiedział  krótko, ale ciekawie o uczelni.

Pierwszy wykład pt. „Malujemy komputer, czyli o pigmencie w informatyce” przeprowadził dr hab. Konrad Szaciłowski, pracownik naukowy Wydziału Metali Niezależnych. Dowiedzielismy się o wykorzystaniu pigmentów w nowoczesnych technologiach. Drugi wykład pt. „Membrana – bariera, która łączy pracę inżyniera i lekarza” przedstawiła dr inż. Ewa Stodolak-Zych, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Opowiedziała o pracach nad konstrukcją membrany, wykorzystaniu różnych materiałów do jej produkcji i wykorzystaniu membrany w medycynie.

Prezentację pt. „Od przemysłu lotniczego do przemysłu budowlanego” poprowadził absolwent Wydziału Odlewnictwa mgr inż. Piotr Bubrowski. Zaprezentował swoją  scieżkę kariery zawodowej i możliwosci, jakie otworzył przed nim dyplom inżyniera AGH. Następnie wystąpiła studentka Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Agnieszka Lipińska, z prezentacją pt. „Laser w inżynierii materiałowej”. Zachęciła do studiowania na AGH i przedstawiła ofertę  zajęć dodatkowych, w których mogą uczestniczyc studenci pragnący rozwijac swoje zainteresowania i pasje naukowe.

Spotkanie zakończyła prezentacja oferty kształcenia pt. „AGH to dobre rozwiązanie!” z której to można było się dowiedzieć nie tylko o kierunkach, wydziałach ale również o całym zapleczu socjalnym czyli akademikach, stypendiach i formach spędzenia czasu wolnego przez studentów. Uczestnicy spotkania mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat AGH w tescie z nagrodami. Na koniec każda szkoła została otrzymała  upominki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  zestawy do elektrochemii lub bryły matematyczne do wykorzystania w szkolnych pracowniach. Po poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania  wyruszylismy z powrotem do Niepołomic zaiop[atrzeni w foldery reklamowe AGH. Udział w spotkaniu promocyjnym z pewnoscią ułatwi jego uczestnikom  podjęcie w przyszłosci decyzji o wyborze uczelni.

Gabriela Front

uczennica klasy IIA

Promocja-kierunków-matematyczno-przyrodniczych

Promocja-kierunków-matematyczno-przyrodniczych

środa, 15 października 2014 19:14

Rekrutacja uczestników na kurs baristyczny

Do dnia 23.10.2014 r. trwa rekrutacja na kurs baristyczny, który odbywać się będzie w dniach 24-26 października 2014 r. Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału w tym kursie proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem.

Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego.

Ilość miejsc - 5

Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html


Kurs będzie się odbywał w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

 

ZAPRASZAM!

poniedziałek, 06 października 2014 12:38

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH

opracowany na podstawie WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

1. Realizacja zadań doradcy zawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

2. W ramach pracy z nauczycielami podejmowanie działań mających na celu: utworzenie i zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły, tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej/edukacyjnej i roli przyszłego pracownika, realizacja działań związanych z poznawaniem zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, pokonywanie barier młodzieży z małych środowisk wiejskich oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, informację o zawodach przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej np. poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP).

 

3. W ramach pracy z uczniami podejmowanie działań mających na celu: poznawanie różnych zawodów, poznawanie własnej osobowości, prowadzenie autodiagnozy preferencji  i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów czy kierunków kształcenia, konfrontowanie własnej samooceny   z wymaganiami szkół i zawodów, poznawanie struktury i warunków przyjmowania do szkół wyższych, policealnych, dla dorosłych, pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy, przygotowywanie do procesów orientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualna praca z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły, pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy, wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym, kształtowanie umiejętności świadomego  i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy/ kierunku kształcenia.

 

4. W ramach pracy z rodzicami podejmowanie działań mających na celu: prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

 

5.Szczegółowe cele planu pracy obejmują:

a/ kształtowanie postaw i zachowań uczniów: przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania kształtowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

b/ kształtowanie umiejętności uczniów: planowania przyszłości zawodowej, organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie), przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez Internet itp.), przeprowadzania negocjacji,

c/ poszerzanie wiedzy i horyzontów: poznanie katalogu zawodów, poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą (CV, europejskie CV, portfolio zawodowe), poznanie podstaw prawa pracy, poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

6. Działania w/w dotyczą trzy i czteroletniego okresu  kształcenia młodzieży tj. w liceum lub technikum oraz są dostosowywane do potrzeb młodzieży                   i danego typu szkoły; zajęcia (spotkania z uczniami) z doradztwa zawodowego odbywają się m. innymi: na godzinach wychowawczych, podczas zastępstw,                            na wskazanych przez dyrekcję zajęciach  lekcyjnych, w ramach grupowych spotkań z zaproszonymi gośćmi, na spotkaniach  indywidualnych z uczniami                   i rodzicami oraz podczas wyznaczonych dyżurów doradcy zawodowego; w zależności od  konieczności organizacyjnych możliwa jest realizacja określonych działań  w innym terminie po uzgodnieniu z dyrekcją i nauczycielami (dotyczy wyjść i wyjazdów klasowych).

7. Harmonogram planowanych działań, realizacji zadań organizacyjno – informacyjnych:

a/ opracowanie harmonogramu działań doradcy zawodowego – wrzesień,

b/ wzbogacenie warsztatu metodyczno-informacyjnego – cały rok,

c/ wypracowanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, bibliotekarzem – na bieżąco,

d/ opracowanie tematyki zajęć zawodoznawczych, realizacji określonych testów dla uczniów LO, Technikum - wrzesień,

e/ prowadzenie spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami – cały rok,

f/ współpraca z instytucjami rynku pracy i uczelniami – cały rok,

g/ kontynuacja wpisów do „zakładki”  na stronie internetowej szkoły,

h/ prowadzenie dla unia /ów Indywidualnych Kart Kariery/Planowanych Działań  (IKK/PDU),

i/ prowadzenie tablicy z informacją zawodowo/edukacyjną – cały rok,

j/ monitorowanie przy współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem osiągnięć uczniów z problemami edukacyjnymi i społecznymi oraz uczniów zdolnych – cały rok,

k/ koordynacja uczestnictwa młodzieży LO, Techników w „Salonie Maturzystów w Krakowie”, Dniach Kariery w Wieliczce, Targach Pracy i Edukacji oraz w Targach Pracy i Kariery w Niepołomicach, w spotkaniach  z przedstawicielami uczelni, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami w szkole   i poza nią, w tym w ramach wycieczek do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – cały rok,

l/ sprawozdanie z realizacji podjętych działań – styczeń, czerwiec roku szkolnego.

 

8.  Realizacja zadań diagnostyczno – dydaktyczno – doradczych poprzez:

a/ przygotowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych – wrzesień, październik,

b/ diagnozę potrzeb edukacyjno – zawodoznawczych uczniów w klasach nienaturalnych – cały rok,

c/ realizację zajęć dla klas maturalnych: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia/pracy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, egzaminy maturalne i zawodowe, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne, „poruszanie się po rynku pracy” – cały rok,

d/ indywidualne konsultacje doradcze dla uczniów – cały rok,

e/ indywidualne lub zbiorowe konsultacje doradcze dla uczniów gimnazjów Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów placówek lub indywidualnych potrzeb gimnazjalistów – cały rok,

f/ indywidualne konsultacje doradcze dla rodziców uczniów naszego zespołu lub rodziców uczniów gimnazjów – cały rok,

g/ przedstawienie wg. zapotrzebowania uczniów i ich rodziców zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych – na bieżąco,

i/ badanie losów absolwentów naszego zespołu (indywidualnie i instytucjonalnie), dokonane wybory drogi edukacyjnej, ścieżki zawodowej, ew. informacja zwrotna na temat efektów uczenia (np. treści przydatne na kolejnym etapie) – cały rok,

j/ ewaluację zadań: otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły, o pracy doradcy zawodowego, podejmowanych działaniach  - na bieżąco, sprawozdania okresowe.

 

9. Koordynacja realizacji określonych treści doradczych podczas zajęć przedmiotowych takich jak na przykład.:

a/ godzina z wychowawcą  – zgodnie z odrębnym planem,

b/ podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną  działalność gospodarczą, biznesplan, słabe             i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole;

c/ biologia – choroby zawodowe;

d/ geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;

e/ języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny;

f/ WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym;

g/ historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;

h/ religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,

i/ etyka - etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje;

j/ przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa  - zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, alternatywy pracy;

k/ język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa;

l/ informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –

wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia  własnych stron internetowych.

 

10. Kontynuacja współpracy z następującymi instytucjami:  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Badania Rynku Pracy i Edukacji – Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Badań Edukacyjnych w Krakowie, ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie, Krakowski Salon Maturzystów – Perspektywy, Akademickie  Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Rejonowy Urząd Pracy -filia Niepołomice, Młodzieżowe Centrum Karier w Niepołomicach, Teleinvention, sp. zoo w Krakowie, Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, Adecco Poland i Randstad Polska – filie Niepołomice, Niepołomicki Hufiec Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pracodawcy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakłady pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową (wg. odrębnego wykazu), publiczne i niepubliczne gimnazja (wg. odrębnego wykazu).

11. Korzystanie z wybranych stron internetowych takich jak np.: www.psz.praca.gov.pl; www.psz.praca.gov.pl; www.ohpdlaszkoly.pl; www.cie.men.gov.pl; www.koweziu.edu.pl; www.ore.edu.pl; www.kuratorium.krakow.pl,www.oke.krakow.pl,    www.wsip.pl/dodatki/jak_pomoc_uczniom_w_wyborze_zawodu.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż (doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 06 października 2014 12:37

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

w ZESPOLE SZKÓŁ im. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu określenia przez uczniów  własnych predyspozycji, przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły, poziomu i kierunku kształcenia, wyboru zawodu tj. prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

*DORADZTWO ZAWODOWE - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

*DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych  i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując
w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

*INFORMACJA ZAWODOWA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

*INFORMACJA EDUKACYJNA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.

*ORIENTACJA ZAWODOWA - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

*PORADNICTWO ZAWODOWE - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

*ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania  i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

 

2. Zespół  WSDZ w  naszej szkole tworzą: pedagodzy szkolni, doradca zawodowy jako koordynator, psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz oraz współuczestniczą: rodzice, przedstawiciele instytucji zewnętrznych m. innymi zajmujących się doradztwem.

 

3. Miejscem realizacji WSDZ jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1. Zespół Szkół to szkoła średnia na terenie gminy Niepołomice kształcąca młodzież, jedna z pięciu na terenie powiatu wielickiego; młodzież  kształci się w 3- letnim Liceum Ogólnokształcącym, w 4 – letnim  Technikum, obecnie w zawodach technik: informatyk, hotelarstwa, ekonomista, obsługi turystycznej. Młodzież naszej szkoły pochodzi nie tylko z terenu Mista i Gminy Niepołomice, ale z gmin ościennych. Nie bez znaczenia jest fakt wzrostu liczby mieszkańców Miasta          i Gminy Niepołomice spowodowana stale rosnącym budownictwem mieszkaniowym oraz rozwojem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dającej zatrudnienie między innymi naszym absolwentom. Większość uczniów pochodzi z rodzin średnio i nisko uposażonych, o „mieszanym” wykształceniu swoich rodziców.  Rodzice przywiązują wagę do dobrego wykształcenia swoich dzieci, adekwatnego do wymagań rynku pracy, zwracają uwagę na osiągane wyniki nauczania,  w tym wyniki egzaminu maturalnego,   egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz właściwe studia gwarantujące w przyszłości znalezienie dobrze płatnej pracy. Podjęcie pracy zawodowej przy równoczesnym kontynuowaniu dalszego kształcenia na studiach często związane jest  z warunkami materialnymi rodziny,  koniecznością opłacania  sobie samemu przez absolwenta szkoły  czesnego za studia, zdobywania kwalifikacji zawodowych w świetle coraz większych wymogów pracodawców oraz konkurencyjności na rynku pracy.  Stąd  też coraz bardziej dostrzega się potrzebę korzystania  z pomocy doradcy zawodowego poprzez spotkania indywidualne i grupowe dla uczniów niekiedy z udziałem ich rodziców.

 

4. Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 532 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach – do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

5. WSDZ w ramach pracy z nauczycielami obejmuje: utworzenie i zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły, tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej/edukacyjnej i roli przyszłego pracownika, realizacja działań związanych z poznawaniem zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, pokonywanie barier młodzieży z małych środowisk wiejskich oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, informację o zawodach przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej np. poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP).

 

6. WSDZ  w ramach pracy z uczniami obejmuje: poznawanie różnych zawodów, poznawanie własnej osobowości, prowadzenie autodiagnozy preferencji             i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów czy kierunków kształcenia, konfrontowanie własnej samooceny                             z wymaganiami szkół i zawodów, poznawanie struktury i warunków przyjmowania do szkół wyższych, policealnych, dla dorosłych, pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej (IPD), analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy, przygotowywanie do procesów orientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualna praca z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły, pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy, wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym, kształtowanie umiejętności świadomego                    i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy/ kierunku kształcenia.

 

7. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, wspomaganiu rodziców                      w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

 

8. Cele szczegółowe programu obejmują:

a/ kształtowanie postaw i zachowań uczniów: przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania kształtowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

b/ kształtowanie umiejętności uczniów: planowania przyszłości zawodowej, organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie), przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez Internet itp.), przeprowadzania negocjacji,

c/ poszerzanie wiedzy i horyzontów: poznanie katalogu zawodów, poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą (CV, europejskie CV, portfolio zawodowe), poznanie podstaw prawa pracy, poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

9. Działania w/w dotyczą trzy i czteroletniego okresu  kształcenia młodzieży tj. w liceum lub technikum oraz są dostosowywane do potrzeb młodzieży                   i danego typu szkoły; zajęcia (spotkania z uczniami) z doradztwa zawodowego odbywają się m. innymi: na godzinach wychowawczych, podczas zastępstw,                            na wskazanych przez dyrekcję zajęciach  lekcyjnych, w ramach grupowych spotkań z zaproszonymi gośćmi, na spotkaniach  indywidualnych z uczniami                   i rodzicami oraz podczas wyznaczonych dyżurów doradcy zawodowego; w zależności od  konieczności organizacyjnych możliwa jest realizacja określonych działań  w innym terminie po uzgodnieniu z dyrekcją i nauczycielami (dotyczy wyjść i wyjazdów klasowych).

10. Harmonogram działań, realizacja zadań organizacyjno – informacyjnych:

a/ opracowanie harmonogramu działań doradcy zawodowego – wrzesień,

b/ wzbogacenie warsztatu metodyczno-informacyjnego – cały rok,

c/ wypracowanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, bibliotekarzem – na bieżąco,

d/ opracowanie tematyki zajęć zawodoznawczych, realizacji określonych testów dla uczniów LO, Technikum - wrzesień,

e/ prowadzenie spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami – cały rok,

f/ współpraca z instytucjami rynku pracy i uczelniami – cały rok,

g/ kontynuacja wpisów do „zakładki”  na stronie internetowej szkoły,

h/ prowadzenie dla unia /ów Indywidualnych Kart Kariery/Planowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

i/ prowadzenie tablicy z informacją zawodowo/edukacyjną – cały rok,

j/ monitorowanie przy współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem osiągnięć uczniów z problemami edukacyjnymi i społecznymi oraz uczniów zdolnych – cały rok,

k/ koordynacja uczestnictwa młodzieży LO, Techników w „Salonie Maturzystów w Krakowie”, Dniach Kariery w Wieliczce, Targach Pracy i Edukacji oraz w Targach Pracy i Kariery w Niepołomicach, w spotkaniach  z przedstawicielami uczelni, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami w szkole                 i poza nią, w tym w ramach wycieczek do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – cały rok,

l/ sprawozdanie z realizacji podjętych działań – styczeń, czerwiec roku szkolnego.

 

11. Zadania diagnostyczno – dydaktyczno – doradcze:

a/ przygotowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych – wrzesień, październik,

b/ diagnoza potrzeb edukacyjno – zawodoznawczych uczniów w klasach nienaturalnych – cały rok,

c/ realizacja zajęć dla klas maturalnych: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia/pracy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, egzaminy maturalne i zawodowe, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne, „poruszanie się po rynku pracy” – cały rok,

d/ indywidualne konsultacje doradcze dla uczniów – cały rok,

e/ indywidualne lub zbiorowe konsultacje doradcze dla uczniów gimnazjów Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów placówek lub indywidualnych potrzeb gimnazjalistów – cały rok,

f/ indywidualne konsultacje doradcze dla rodziców uczniów naszego zespołu lub rodziców uczniów gimnazjów – cały rok,

g/ przedstawienie wg. zapotrzebowania uczniów i ich rodziców zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych – na bieżąco,

i/ badanie losów absolwentów naszego zespołu (indywidualnie i instytucjonalnie), dokonane wybory drogi edukacyjnej, ścieżki zawodowej, ew. informacja zwrotna na temat efektów uczenia (np. treści przydatne na kolejnym etapie) – cały rok,

j/ ewaluacja zadań: otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły, o pracy doradcy zawodowego, podejmowanych działaniach  - na bieżąco, sprawozdania okresowe.

 

12. Warsztat pracy doradcy zawodowego, jego wyposażenie stanowi:

a/ sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (np. tablice informacyjne, regały na publikacje/ulotki itp.),

b/ sprzęt do prezentacji materiałów multimedialnych (np. komputer z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej, w pracowniach komputerowych, projektor, ekran, itp.),

c/ sprzęt do powielania informacji, określonych treści (np. drukarki w pracowniach komputerowych, kserokopiarka w bibliotece szkolnej),

d/ zbiory informacji drukowanych (np. informatory, katalogi, publikacje, ulotki itp. w bibliotece szkolnej),

e/ zbiory informacji multimedialnych (np. filmy/płyty CD itp.),

f/ zbiory testów diagnostycznych (wg. odrębnego spisu),

g/ materiały wspomagające pracę doradcy i grona pedagogicznego: np. ankiety, kwestionariusze, filmy/płyty CD, informatory, katalogi, w tym opisy zawodów itp.

 

13. Określone treści doradcze realizowane są podczas zajęć przedmiotowych takich jak na przykład.:

a/ godzina z wychowawcą  – zgodnie z odrębnym planem,

b/ podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną  działalność gospodarczą, biznesplan, słabe             i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole;

c/ biologia – choroby zawodowe;

d/ geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;

e/ języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny;

f/ WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym;

g/ historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;

h/ religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,

i/ etyka - etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje;

j/ przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa  - zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, alternatywy pracy;

k/ język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa;

l/ informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –

wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia  własnych stron internetowych.

 

14.Przewidywane efekty podejmowanych działań: umożliwienie młodzieży osiąganie założonych celów związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjno/ zawodowej, wsparcie rodziców ucznia/prawnych opiekunów między innymi w planowaniu kariery własnego dziecka.  W związku z powyższym, absolwent szkoły będzie umiał określić:

a/ różne zawody i siebie w relacji zawodowej,

b/ swoją osobowość z uwzględnieniem właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych w celu podejmowania prawidłowych decyzji, wyboru ścieżki kształcenia i możliwości zatrudnienia na rynku pracy,

c/ poziom zdobytej wiedzy i sprawności w aktywnym i samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji edukacyjno-zawodowych,

d/ rolę i znaczenie pomocy doradcy zawodowego.

 

15. Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowania absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, a w przypadku uczniów szkół zawodowych realizacja własnych oczekiwań zawodowych na rynku pracy umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym lub unijnym rynku pracy.

16. Doskonalenie zawodowe poprzez: samokształcenie oraz udział w formach szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z WDN w danym roku szkolnym.

 

17. W ramach realizacji WSDZ szkoła (w tym doradca zawodowy) między innymi współpracuje z następującymi instytucjami:  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Badania Rynku Pracy i Edukacji – Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Badań Edukacyjnych w Krakowie, ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie, Krakowski Salon Maturzystów – Perspektywy, Akademickie  Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Rejonowy Urząd Pracy -filia Niepołomice, Młodzieżowe Centrum Karier w Niepołomicach, Teleinvention, sp. zoo w Krakowie, Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, Adecco Poland i Randstad Polska – filie Niepołomice, Niepołomicki Hufiec Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pracodawcy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakłady pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową (wg. odrębnego wykazu), publiczne i niepubliczne gimnazja (wg. odrębnego wykazu).

Opracowanie: Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

niedziela, 05 października 2014 11:48

L.p.

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Miejsce Szkolenia

Godziny szkolenia

1

20.10.2014 (5h)

21.10.2014 (5h)

22.10.2014 (5h)

23.10.2014 (5h)

27.10.2014 (5h)

28.10.2014 (5h)

29.10.2014 (5h)

30.10.2014 (5h)

Kurs barmański

 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

 

32-005 Niepołomice

 

Plac Kazimierza Wielkiego 1

 

15.20-19.15

16.10-20.05

15.20-19.15

15.20-19.15

15.20-19.15

16.10-20.05

15.20-19.15

15.20-19.15

sobota, 04 października 2014 20:29

W dniach 1-7.10.2014 r. odbywa się rekrutacja na kurs barmański, który będzie realizowany w IV kwartale 2014 r. Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału w tym kursie proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem.

Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego, którzy mają ukończone 18 lat.

Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html

Ilość miejsc: 5
Kurs będzie się odbywał w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

 

sobota, 04 października 2014 20:13

Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik hotelarz i technik informatyk zakończyli kurs na prawo jazdy kat. B. Kurs prowadziła firma "Auto-Zebra" z Niepołomic. W ramach nieodpłatnych zajęć uczniowie odbyli 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godzin jazdy. Wszyscy są już po egzaminie wewnętrznym i pewnie myślą już o egzaminie państwowym. Egzamin ten uczniowie zdają we własnym zakresie - nie jest objęty Projektem.

 

 

Był to ostatni z cyklów szkoleń na prawo jazdy w ramach Projektu. Z oferty skorzystało 45 uczniów Technikum. Mamy nadzieję na takie kursy w nowym Projekcie.

sobota, 04 października 2014 19:52

Ostatnia grupa uczniów zakończyła udział w kursie CISCO CCENT (CCNA1+CCNA2) organizowanym przez firmę PROIDEA KRAKÓW. Przez ponad 100 godzin uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem, konfiguracją i obsługą sieci komputerowych organizowanych przy pomocy switchy i routerów firmy CISCO.

Uczniowie mieli okazję zetknąć się ze sprzętem wysokiej klasy, używanym w dużych firmach oraz poczuć "smak pracy" administratora sieci. Zdobyte certyfikaty pozwolą na lepszy start po ukończeniu szkoły na wymagającym rynku pracy - tylko trzeba jeszcze zdać ostatnie egzaminy ....

 

 

Miejmy nadzieję na nową edycję Projektu, dzięki czemu kolejni chętni uczniowie będą mogli cieszyć się takimi szkoleniami nie ponosząc za nie żadnych kosztów

czwartek, 02 października 2014 14:38

Każdego roku uczniowie klas programowo najwyższych Liceum Ogólnokształcącego  i  Technikum  naszego  Zespołu  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II w Niepołomicach wyjeżdżają do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego na warsztaty poświęcone przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym oraz  rozszerzonym.

Pierwszy dzień krakowskiego Salonu był przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy będą zdawać maturę w nowej formule, drugi dzień salonu przeznaczony był dla techników.

Tegoroczny, wrześniowy wyjazd uczniów klas maturalnych w dniach 22 i 23.09.br dotyczył następujących spotkań prowadzonych przez przedstawicieli z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Krakowie będącymi egzaminatorami i ekspertami przedmiotowymi:

 

 • „Egzamin maturalny z matematyki” - w liceum i w technikum, prowadzący: Piotr Ludwikowski,
 • „Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie” - w liceum, prowadzący: Magdalena Kubala,
 • „Egzamin maturalny z historii” – w liceum, prowadzący: Henryk Palki,
 • „Egzamin maturalny z języka polskiego” – w  liceum i w technikum, prowadzący: Bogdan Kozak.

 

 

Uzupełnieniem  w/w warsztatów były prezentacje małopolskich publicznych uczelni akademickich oraz innych spoza regionu, między innymi Wyższej Szkoły Handlowej z Warszawy.

Zainteresowani uczniowie mogli już podczas wyjazdu zapoznać się z ofertą kształcenia             i zasadami rekrutacji na nowy rok akademicki 2015/2016.

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

w Zespole  Szkół im. Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II

w Niepołomicach

środa, 01 października 2014 13:43

W piątek 19 września 2014 r. tuż przed wyjściem do Puszczy Niepołomickiej poznaliśmy zwycięzców Szkolnego Konkursu "Coś z niczego, czyli twórczy recykling". Zadaniem uczestników było wykonanie przedmiotu z materiałów, które zazwyczaj trafiają do kosza. Poniżej przedstawiamy listę laureatów. Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć zwycięskich prac, a na żywo można je podziwiać w sali 17 (chemiczno-fizycznej). Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie już za rok !

Laureaci konkursu

I miejsce

Dominika Lasek, Dominika Petlarska (klasa I B), Weronika Lasek (klasa I TEO) – PRACA: SUKIENKA

Paweł Baran, Adrian Solarz, Piotr Klima (klasa III A) – PRACA: EKO ZESTAW DO SPRZĄTANIA

II miejsce

Aleksandra Turek (klasa II A) – PRACA: LAMPIONY ORAZ MINI GRILL PRZENOŚNY

Grzegorz Rębilas, Sebastian Sum, Gabriel Sowa,            Andrzej Molęda (klasa II A)  - PRACA:  EKO ZESTAW NASTROJOWY

III miejsce

Klasa III THT/E – PRACA: DRABINKA Z KRAKERÓW

Natalia Motyka (klasa III THT/E) – PRACA: SZKATUŁKA

Zdjęcia na flickru

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS