Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Projekty MałopolskaChmuraEdukacyjna Artykuły w etykiet: regulamin
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Artykuły w etykiet: regulamin
piątek, 28 stycznia 2011 08:30

 

Regulamin Pracowni Komputerowej

Przepisy ogólne

 

1.       W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych

2.       Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela

3.       Zasobami sprzętowymi i programami zarządza administrator (nauczyciel informatyki)

4.       Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.

5.        Zabrania się zachowywać głośno, łamać zasady regulaminu, wykonywać pracę inną niż wynikającą z planu lekcji.

6.       Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

7.       Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć, niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (spam).

8.       Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane, mogą one zostać skasowane bez uprzedzenia.

9.       Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.

10.   Zabrania się – bez zgody nauczyciela – instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni, oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

11.   Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać we wskazanych miejscach.

12.   Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania  sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.)

13.   Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

14.   Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci  komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

15.   Uczniowie mają prawo używać wyłącznie przydzielonych kont w sieci komputerowej .

16.   Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.

17.   O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci .

18.   Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

19.   W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, użycie dysków wymiennych możliwe jest jedynie po sprawdzeniu programem antywirusowym.

20.   Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierz pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

21.   Stanowisko pracy należy dostosować do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

22.   Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy.

23.   W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

24.   W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki

Opublikowane w Pracowni
wtorek, 25 stycznia 2011 09:11

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ

 1. W laboratorium chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez nauczyciela.
 3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenia nauczyciela.
 4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela.
 5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, plecaki czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia.
 6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spożywczych nie wolno kłaść na ławkach i stołach laboratoryjnych.
 7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu.
 8. W sytuacji, gdy uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.
 9. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. Każdy uczeń powinien znać miejsce, gdzie w pracowni znajduje się: zestaw pierwszej pomocy,  gaśnica, koc gaśniczy, piasek itp.
 10. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Uczeń może samodzielnie uprzątnąć (zetrzeć) jedynie niewielkie ilości rozsypanych, bądź rozlanych nieszkodliwych substancji, natomiast jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi każde poważniejsze zdarzenie.
 11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, należy przemywać zanieczyszczone miejsce dużą  ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut.
 12. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
Opublikowane w Pracowni

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS