Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Konkursy webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

niedziela, 07 maja 2017 17:14

 

Aktualny harmonogram zajęć - czerwonym kolorem oznaczono zmiany w stosunku do planu pierwotnego:

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu

data

godziny

1

Kurs księgowości komputerowej

CDN OPTIMA

(grupa 8 osób)

Józef Zelek

19.05.2017

22.05.2017

24.05.2017
23.05.2017

25.05.2017

29.05.2017

8.00-12.30

10.30-17.00

8.00-13.00
8.00-13.00

8.00-14.00

11.30-16.45

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 8

2

Kurs IT ESSENTIALS

(grupa 7 osób)

Tomasz Wyczesany

11.05.2017
15.05.2017

18.05.2017

25.05.2017

15.15-19.15
15.15-19.15

15.15-19.15

15.15-18.15

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 10

3

Kurs tworzenia stron WWW

(grupa 8 osób)

Paweł Szczeszek

20.05.2017

27.05.2017

8.00-14.00

8.00-14.00

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 9

4

Kurs grafiki komputerowej

(grupa 8 osób)

Tomasz Wyczesany

20.05.2017

27.05.2017

8.00-14.00

8.00-14.00

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 10

 

 

Termin zakończenia danej formy wsparcia1.06.2017


23.06.2017


poniedziałek, 24 kwietnia 2017 17:00

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu

data

godziny (od-do)

1

Kurs księgowości komputerowej CDN OPTIMA

(grupa 8 osób)

Józef Zelek

27.04.2017

16.00-19.00

1.06.2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 8

2

Kurs IT ESSENTIALS

(grupa 7 osób)

Tomasz Wyczesany

27.04.2017

15.15-19.15

23.06.2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 10

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych KWIECIEŃ 2017

w ramach projektu pn. „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANZY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ ( E )”

Nr umowy: RPMP.10.02.01-12--0223/16-00

Nazwa Beneficjenta: POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/02/2017(dz/m/rok), zakończenie 31/08/2020 (dz/m/rok)

L.p.

Rodzaj zajęć (forma wsparcia

w ramach projektu
z wyszczególnieniem

zajęć grupowych

i/lub indywidualnych)

Prowadzący

Termin realizacji

Termin zakończenia danej formy wsparcia

Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)

data

godziny (od-do)

częstotliwość

1

Kurs księgowości komputerowej CDN OPTIMA

(grupa 8 osób)

Józef Zelek

27.04.2017

16.00-19.00


1.06.2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 8

2

Kurs IT ESSENTIALS

(grupa 7 osób)

Tomasz Wyczesany

27.04.2017

15.15-19.15


23.06.2017

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

sala 10

Zbigniew Florczykiewicz

wtorek, 05 kwietnia 2016 11:40

W dniach 4-19.04.2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy, wycieczki zawodoznawcze i staże wakacyjne, które zaplanowano w Projekcie na II semestr roku szk. 2016/2017:

 

1. Kurs CDN OPTIMA dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista

2. Kurs IT Essentials dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

3. Kurs Grafiki komputerowej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

4. Kurs tworzenia stron WWW dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

5. Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista (wymagane ukończone 18 lat)

6. Wycieczkę zawodoznawczą do ACK CYFRONET w Krakowie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

7. Płatne staże wakacyjne w firmach branży informatycznej/ekonomicznej dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

8. Kurs Druku 3D dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

9. Kurs Programowania aplikacji mobilnych (system Android) uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

10. Kurs CISCO CCNA 1-2 dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk (uruchomienie kursu uzależnione od możliwości sprzętowych)

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu - sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2015/16.

 

ZAPRASZAMY !!!

Zbigniew Florczykiewicz

piątek, 28 kwietnia 2017 10:12

.

"Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim"

Powiat Wielicki realizuje projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku.  Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
- 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
- doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
- 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.


Projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

wtorek, 04 kwietnia 2017 18:43

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu RPMP.10.02.01-12-0223/16)  realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (zwany dalej: Stowarzyszenie) w partnerstwie z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. (zwany dalej Zespół Szkół) na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dn. 01.09.2016 r.
 2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół w Niepołomicach.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników nazywanych dalej „Uczestnikami Projektu” oraz zasady  uczestnictwa w  projekcie  „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
 3. Projekt zakłada udział 114 osób kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik informatyk.
 4. W ramach projekt planuje się realizację następujących działań:
 • Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół,
 • Realizację kursu prawa jazdy kat. B – 48 uczestników projektu,
 • Realizację kursu modelowania i wydruku 3D – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu grafiki komputerowej – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu programowania urządzeń mobilnych – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu CCNA 1-2 – 48 uczestników projektu,
 • Realizację kursu IT Essentials – 56 uczestników projektu,
 • Realizację kursu budowania stron internetowych – 32 uczestników projektu,
 • Realizację kursu CDN Optima – 32 uczestników projektu,
 • Wizyty zawodoznawcze – 100 uczestników projektu,
 • Staże zawodowe – 80 uczestników projektu,
 • Pomoc stypendialną dla 48 uczestników projektu.

 

 1. Uczestnik Projektu może korzystać z kilku form wsparcia po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych dla danego kursu.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa spełnia następujące kryterium podstawowe: jest uczniem II - IV klasy Technikum Informatycznego lub Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Niepołomicach lub kształci się w zawodach Technik Informatyk/ Technik Ekonomista
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 p.1 niniejszego regulaminu, jest złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 • Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 1. Dokumenty podpisane muszą być przez pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego/rodziców uczniów w przypadku osób niepełnoletnich.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie na początku każdego semestru w latach szkolnych:
 • 2016/ 2017 (1 edycja),
 • 2017/ 2018 (2 edycje),
 • 2018/2019 (2 edycje),
 • 2019/ 2020 (2 edycje).
 1. Zgodnie z § 3 p. 2 jednym z warunków uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w biurze projektu.
 2. Złożone dokumenty rekrutacyjne  będą weryfikowane, a na ich podstawie opracowane zostaną listy rankingowe Uczestników. Organizator przewiduje tworzenie list rezerwowych.
 3. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika Projektu znajdującego się na liście podstawowej osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie.
 4. Za moment przystąpienia do projektu przyjmuje się zakwalifikowanie Uczestnika do udziału
  w zajęciach w ramach projektu.

§ 5

Zasady kwalifikacji uczestników

 1. Złożone w terminie dokumenty rekrutacyjne podlegać będą ocenie pod względem spełnienia warunku zapisanego § 3 p.1 niniejszego regulaminu.
  1. Dodatkowe kryteria kwalifikacji na zajęcia/kursy:

a)      KURS PRAWA JAZDY KAT. B:

 • Pełnoletność – ukończone 18 lat,
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

b)      KURS MODELOWANIA 3D:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

c)      KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

d)      KURS PROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

e)      KURS CCNA 1-2:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru. 12 os.

 

f)       KURS IT ESSENTIALS:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

g)      KURS BUDOWANIA STRON INTERNETOWYCH:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

h)      KURS CDN OPTIMA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach kursu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

i)          WIZYTA ZWODOZNAWCZA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach projektu planuje się organizację ogółem 4 wyjazdów,
 • Każdy wyjazd przewidziany jest dla 25 osób.

 

j)         STAŻ ZAWODOWY:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Do uczestnictwa w kursie kwalifikowani będą uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły chęć udziału w kursie,
 • w przypadku takiej samej średniej ocen z przedmiotów zawodowych w drugiej kolejności brana będzie pod uwagę średnia ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację,
 • W ramach projektu planuje się nabór w IV edycjach – każda edycja na początku semestru.

 

k)      POMOC STYPENDIALNA:

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację. Pomoc stypendialna zostanie przyznana uczniom z najwyższą średnią arytmetyczną spośród osób które zgłosiły się do objęcia pomocą stypendialną,
 • Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach,
 • Ocena z zachowania,
 • Frekwencja na zajęciach,
 • W ramach projektu planuje się wypłatę stypendium dla 12 os. (6 os. TI, 6 os. TE) w ramach każdej edycji.

 

 

§ 6

Prawa Uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

a)      korzystania z kilku form wsparcia,

b)      korzystania z bezpłatnych materiałów szkoleniowych,

c)      zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,

d)      nieobecności na zajęciach w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub losowych,

e)      W przypadku kursu prawa jazdy kat. B koszty badań lekarskich zostaną sfinansowane z projektu,

f)       W przypadku wizyt zawodoznawczych uczestnik ma zapewnione: transport (w obydwie strony), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, obiadokolacja), bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługę przewodnika,

g)      W przypadku staży zawodowych uczestnikowi przysługuje:

 • Stypendium w wysokości 1500 zł brutto (za 150 h stażu),
 • Opieka podczas stażu,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż.

h)      W przypadku pomocy stypendialnej uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 500 zł brutto miesięcznie wypłacane w okresie roku szkolnego 2017/ 2018 – 10 miesięcy, 2018/ 2019 – 10 miesięcy, 2019/ 2020 – 10 miesięcy).

 

§ 7

Obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

b)      złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

c)      uczestniczenia w wybranych zajęciach/ kursach,

d)      bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,

e)      usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia – nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy uczestników projektu,

f)       punktualnego przychodzenia na zajęcia/ kursy,

g)      okazywania szacunku pracownikom projektu, prowadzącym zajęcia/kursy oraz innym uczestnikom szkolenia,

h)      przestrzegania zasad współżycia społecznego,

i)        dokonania opłaty w przypadku udziału w kursie:

 • prawa jazdy kat. B – 170 zł/ osoby,
 • modelowanie 3D – 50 zł/ osoby,
 • grafiki komputerowej – 50 zł/ osoby,
 • programowania urządzeń mobilnych – 50 zł/ osoby,
 • CCNA 1-2 – 100 zł/ osoby,
 • IT Essential – 75 zł/ osoby,
 • Tworzenie stron internetowych – 50 zł/ osoby,
 • CDN Optima – 50 zł/ osoby.
 1. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto projektowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków nr 55 1240 4432 1111 0010 6657 3475 (za wyjątkiem opłaty za kurs prawa jazdy).
 2. W przypadku kursu prawa jazdy opłata dotyczy państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego która wnoszona jest przez uczestnika projektu indywidualnie a następnie refundowana na konto ucznia/ rodzica przez Stowarzyszenie na podstawie przedstawionego przez ucznia oryginału dokonania opłaty za egzamin.
 3. Za niewypełnienie obowiązków Uczestnika szkolenia lub rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, koordynator projektu  ma prawo dokonać skreślenia z listy uczestników projektu.

§ 8

Rezygnacja

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:

a)         rezygnacja zgłoszona została do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  bez podania przyczyny,

b)         rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (choroba, zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania wiążąca się z koniecznością zmiany szkoły itd.).

 

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie:

a)         Stowarzyszenie może żądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztów uczestnictwa w wybranej formie wsparcia w ramach projektu, lub

b)         Uczeń nie będzie mógł wziąć udziału w jakiejkolwiek innej formie wsparcia w ramach projektu w całym okresie jego trwania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Stowarzyszenie.
 2. Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie uregulowane oddzielnym regulaminem.
 3. Warunki oraz tryb wypłaty stypendiów dla uczestników projektu zostanie uregulowany oddzielnym regulaminem opracowanym przez Komisję Stypendialną.
 4. Wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie pisemnej.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
wtorek, 04 kwietnia 2017 17:15

Rozpoczynamy realizację Projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych" w branży elektryczno-elektronicznej!


Projekt CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz 114 uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk i Technik Ekonomista.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

 

Projekt zakłada:

 • realizację kursów i szkoleń zawodowych:

dla TI: kurs CISCO Essentials, kurs CISCO CCNA 1-2, kurs Photoshopa, kurs programowania aplikacji mobilnych, kurs tworzenia stron WWW, kurs grafiki 3D; kurs prawa jazdy kat. B

dla TE: kurs COMARCH ERP OPTIMA, kurs tworzenia stron WWW, kurs prawa jazdy kat. B

 • udział uczniów TI i TE w płatnych stażach zawodowych w wybranych firmach,

 • organizację wizyt zawodoznawczych do firm dla uczniów TI,

 • możliwość uzyskania stypendiów naukowych dla uczniów TI i TE

 

 

Realizacja projektu pozwoli na:

 • utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO

 • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu potwierdzonych certyfikatami

 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu

 • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,

 • zorganizowanie 8 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.

środa, 26 kwietnia 2017 11:50

Ustalenie planu działania w trakcie poszukiwania pracy – wskazanie na  zainteresowania,  posiadaną wiedzę i umiejętności, rzetelne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, port folio) oraz do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

 

Wybranie sieci kontaktów – np. przyjaciele i znajomi, osoby pracujące w firmie, którą jesteś zainteresowana(y), osoba pracująca w Twoim zawodzie.

 

Zwrócenie uwagi na: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia targi i giełdy pracy, powiatowe urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, prywatne agencje doradztwa personalnego, agencje pracy tymczasowej, ogłoszenia prasowe, informacje internetowe na takich stronach jak np.:

www.psz.praca.gov.pl; www.gazetapraca.pl; www.infopraca.pl; www.praca.interia.pl; www.praca.wp.pl; www.onet.praca.pl; www.jobpilot.pl; www.praca.money.pl; www.wolontariat.org.pl; www.pkt.pl; www.kraz.praca.gov.pl; www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/; www.mpips.gov.pl/praca/; www.ohp.pl oferty pracy.

 

Sprawdzenie możliwości pracy za granicą, w tym poprzez sieć Eures:

- Polacy mogą podjąć legalną pracę we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które tworzą kraje Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Islandia, Norwegia, a także w Szwajcarii, bez wcześniejszego ubiegania się o pracę wydawaną przez stosowne urzędy,

- Polacy wybierający kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą pamiętać o tym, że  w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie podejmowania legalnej pracy przez cudzoziemców,

=> analiza strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poradnika „POLAK ZA GRANICĄ”

www.msz.gov.pl, www.poradnik.poland.gov.pl oraz internetowej strony sieci Eures: www.eures.praca.gov.pl  (EURES Polska SIEĆ EUROPEJSKICH OFERT PRACY), www.ec.europa.eu/eures/ (EURES Europejski Portal Mobilności Zawodowej).

 

Przygotowanie do wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy - pamiętaj żeby:

zapoznać się z przepisami prawnymi danego kraju, zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające twoje umiejętności (przetłumaczone na język zrozumiały dla przyszłego pracodawcy), sprawdź ile koszty utrzymania w danym kraju – zabierz odpowiednią sumę pieniędzy, kup bilet powrotny, sprawdź gdzie mieści się polski konsulat (aktualna lista adresów Konsulatów RP znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych tj. www.msz.gov.pl), zgłoś się do oddziału NFZ po wydanie bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tj. EKUZ (www.nfz.gov.pl).

 

 

 

 

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy,

nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://pup.klodzko.pl/strona/metody-i-sposoby-poszukiwania-pracy/158 ; kwiecień 2017

środa, 26 kwietnia 2017 09:37

WIZYTA KADETÓW AMERICAN AIR FORCE

W NIEPOŁOMICACH

 

 

Już po raz kolejny Zespół Szkół im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Niepołomicach gościł grupę 11 kadetów z Colorado Springs (USA) wraz z opiekunami. Młodzi ludzie - chłopcy i dziewczęta, przyszli oficerowie Amerykańskich Sił Powietrznych, przyjechali do Polski aby spotkać się z polską młodzieżą,opowiedzieć o swojej szkole i pasjach no i oczywiście trochę pozwiedzać. W czasie ich tygodniowego pobytu w napiętym programie wizyty znalazły się min. Gliwice, Poznań, Oświęcim, Kraków i Niepołomice.

Dla uczniów Zespołu Szkół spotkanie ze studentami z tak odległej szkoły było bardzo ciekawym doswiadczeniem. Przede wszystkim dało możliwośc praktycznego wykorzystania języka angielskiego, tym razem w wersji amerykańskiej. Nasi goście i nasi uczniowie, podzieleni na grupy, wzięli udział w warsztatach językowych. Amerykanie opowiadali o swojej szkole, zajęciach pozalekcyjnych, także o dyscyplinie, wyzwaniach i wymaganiach jakie stoją przed nimi każdego dnia. Podkreślali, jak ważne są dla nich szacunek do drugiego człowieka, wzajemna pomoc, tolerancja i dążenie do perfekcji w każdym działaniu. Towarzyszła temu projekcja filmu, zdjęć i slajdów. Nasza młodzież pokazała gościom naszą szkołę i zadawała mnóstwo pytań m.in. dotyczących kampusu studenckiego, latania a nawet broni.

Po wyczerpujących warsztatach, nasi goście zostali zaproszeni na polski poczęstunek, przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Amerykanie bardzo chwalili polską kuchnię i polską gościnność.

Na zakończenie pobytu w naszej szkole, reprezentacja kadetów i reprezentacja naszej szkoły rozegrała towarzyski mecz piłki koszykowej. Po zaciętej i wyrównanej walce, uczniowie Zespołu Szkół wygrali mecz dwoma punktami. Jak mówili, był to rewanż za porażkę , której doznali w podobnym meczu dwa lata temu.

Po zrobieniu wielu wspólnych zdjęć, wymianie adresów, telefonów i drobnych prezentów pożegnaliśmy amerykańską młodzież, która udała się do królewskiego Krakowa.

Nowe doświadczenie dla młodych ludzi z Polski i USA, wspólna zabawa, rywalizacja sportowa, łamanie barier i stereotypów, być może nowe znajomości i przyjaźnie, nauka angielskiego w kontaktach z native speakerami, to tylko niektóre wymierne korzyści płynące z tej wizyty.

W przyszłości mamy nadzieję na kolejne spotkania w podobnej formule.

środa, 26 kwietnia 2017 07:12

znaki unijne

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Świętego Jana Pawła II. W okresie 2017 – 2020 projekt zakłada realizację wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w zawodach Technik Informatyk, Technik Ekonomista. Wsparciem objętych zostanie 114 uczestników projektu. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 114 uczniów/osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt zakłada:

- utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ w Zespole Szkół;

- realizację kursów i szkoleń zawodowych; staży zawodowych; wizyt zawodoznawczych, stypendiów naukowych.

Realizacja projektu pozwoli na:

- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej – utworzenie specjalistycznej pracowni AKADEMII CISCO

- zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 114 uczestników projektu,

- nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 uczestników projektu

- wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 36 uczestników projektu,

- zorganizowanie 6 wizyt zawodoznawczych.

Wszyscy uczestniczy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wartość projektu: 1 357 538,40 PLN

Wartość dofinansowania: 1 221 778,40 PLN.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017 08:58

S k o r z y s t a j   z  o k a z j i

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ
na potrzeby korpusu szeregowych

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

W bieżącym roku można jeszcze odbyć  służbę przygotowawczą w  terminach: 04.05 – 31.08 2017r  lub  05.09 – 22.12 2017r.

 

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości  960 zł.

 

Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie  pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:

- świadczenie mieszkaniowe - 300-900 zł (w zależności od  miejsca służby),

- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu  
żołnierza w wysokości 918 zł ,

- dodatkowe uposażenie roczne - ok 2870 zł,

- równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do  służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub
261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS