Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Konkursy webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

wtorek, 25 stycznia 2011 11:57

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018 przedstawia się następująco:


Przewodniczący: Emilia Wysocka 3the
Zastępca: Mateusz Łysiak  1c
Sekretarz: Lasiowska Kinga  1c
Skarbnik: Chudziak Karolia  2the
Rzecznik praw ucznia z ramienia uczniów: Zielińska Wiktoria 2the

wtorek, 25 stycznia 2011 11:41

Dyrekcja :


Dyrektor - mgr Barbara Wiśniowska


V-ce Dyrektor - mgr Zbigniew Florczykiewicz


V-ce Dyrektor mgr Wacław Sternal

 

Sekretariat :
Beata Motoła
Monika Szewczyk
Sekretariat czynny w dni powszednie w godzinach
od 8:00 do 16:00
tel/fax (012) 28-11-694

wtorek, 25 stycznia 2011 09:18

Przewodniczący Rady Rodziców  Ryszard Znaj

Skarbnik Rady Rodziców  Elżbieta Czuma

wtorek, 25 stycznia 2011 09:11

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ

 1. W laboratorium chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez nauczyciela.
 3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenia nauczyciela.
 4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela.
 5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, plecaki czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia.
 6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spożywczych nie wolno kłaść na ławkach i stołach laboratoryjnych.
 7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu.
 8. W sytuacji, gdy uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.
 9. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. Każdy uczeń powinien znać miejsce, gdzie w pracowni znajduje się: zestaw pierwszej pomocy,  gaśnica, koc gaśniczy, piasek itp.
 10. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Uczeń może samodzielnie uprzątnąć (zetrzeć) jedynie niewielkie ilości rozsypanych, bądź rozlanych nieszkodliwych substancji, natomiast jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi każde poważniejsze zdarzenie.
 11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, należy przemywać zanieczyszczone miejsce dużą  ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut.
 12. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:41

REGULAMIN   WYCIECZEK  SZKOLNYCH

ZESPOŁU  SZKÓŁ  IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W NIEPOŁOMICACH

Podstawę prawną działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 

I Organizacja działalności krajoznawczo - turystycznej

 

1.     Wycieczki i inne imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny być dostosowane do potrzeb zainteresowań uczniów , wieku, stanu zdrowia  i sprawności fizycznej .

2.    Na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) wymagana jest  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danym  rodzaju wycieczki.

3.    Uczniowie, którzy nie wyrażą chęci udziału w takiej wycieczce, biorą udział w zajęciach lekcyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

4.    Indywidualna wycieczka klasowa odbywa się jedynie w przypadku  przynajmniej 90 % frekwencji uczniów.

5.    Program, skład uczestników, kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza dyrektor szkoły.

6.     Zgodę na wycieczki lub imprezy zagraniczne wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny .

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

1)     nazwę kraju,

2)     czas pobytu,

3)     program pobytu,

4)     imię i nazwisko kierownika i opiekunów,

5)     listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,

6)     obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne.

 

II     Zasady opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą  w wycieczkach krajoznawczo - turystycznych

 

1.    Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje  kierownik i opiekunowie.

2.    Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren szkoły, w obrębie Niepołomic, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna  sprawować 1 osoba nad grupą 30 uczniów.

3.    W przypadku korzystania ze środków lokomocji, lub pieszej wycieczki poza Niepołomice, opiekę powinna sprawować 1 osoba nad grupą 15 uczniów.

4.    Na wycieczce krajoznawczo-turystycznej w góry lub turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować  1 osoba na grupą  10 uczniów Wycieczki górskie (powyżej  1000 m n.p.m.) mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione.

5.    Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

 

III    Kierownik wycieczki i jego obowiązki

 

1.     Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły spośród   pracowników pedagogicznych szkoły mających  kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.     Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)    ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)    jest instruktorem harcerskim,

3)    posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej             lub pilota wycieczek.

3.     Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4.     Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5.     Kierownikiem (opiekunem) wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

6.    Do obowiązków kierownika wycieczki należy w szczególności:

1)       Opracowanie regulaminu bezpieczeństwa i zachowania się uczestników wycieczki, planu
i harmonogramu wycieczki oraz  przygotowanie  dokumentacji wycieczki, zapewnienie warunków realizacji wycieczki.

2)       Zapoznanie z regulaminem bezpieczeństwa i zachowania się na  wycieczce; z harmonogramem wycieczki każdego uczestnika i ich rodziców; przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kontrolowanie ich przestrzegania.

3)       Określenie wymagań dotyczących  sprzętu i wyposażenia uczestników wycieczki oraz dopilnowanie, aby wszyscy  uczestnicy byli właściwie zaopatrzeni. Zebranie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. W razie niespełnienia w/w wymagań uczestnik może być  wykluczony
z wycieczki.

4)       Posiadanie  apteczki pierwszej pomocy.

5)       Organizacja  transportu, wyżywienia i noclegów. W przypadku  wycieczek wielodniowych rodzice informowani są o miejscach noclegów i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki.

6)       Pisemne potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności przez kierownika i opiekunów.

7)       Dokonanie podziału zadań między uczestników wycieczki.

8)       Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.

9)       Ocena wycieczki wspólnie z jej uczestnikami oraz dokonanie rozliczenia finansowego.

10)    Określenie  zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

IV    Opiekun wycieczki i jego obowiązki

 

1.     Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel.

2.     Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności
za  bezpieczeństwo powierzonych im uczniów.

3.     Do obowiązków opiekuna wycieczki w szczególności należy:

1)     Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.

2)     Współdziałanie  z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3)     Sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4)     Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5)     Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

V     Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

1.     Kartę wycieczki z harmonogramem.

2.     Listę uczestników  wycieczki zawierająca :

1)     datę i miejsce urodzenia

2)     adres zamieszkania

3)     PESEL

4)     numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych.

3.     Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczce jej uczestników.

4.     Pisemną zgodę rodziców.

5.    Numer polisy ubezpieczenia.

6.     Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki .

7.     W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować w „zeszycie wyjść”
i dzienniku lekcyjnym.

VI    Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki:

 

1.      Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana.

2.      Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (koszty wycieczki nie zostaną zwrócone).

3.      Zła organizacja transportu , wyżywienia i noclegów.

4.      Brak właściwej dokumentacji wycieczki.

5.      Inne przypadki losowe.

 

VII  Zasady bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach:

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób.
 6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
 7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własnośC współuczestników wyjazdu.
 8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki.
 9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
 10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz zwiedzania .
 11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek.
 12. Mieć przy sobie legitymację szkolną.
 13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.
 14. W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną natychmiast poinformowani o złamaniu zasad zachowania.

 

DO DRUKU I DO PODPISU LINK

REGULAMIN WYCIECZKI

1.Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych.

2.Relacje uczeń-uczeń:

 1. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”.
 2. Nie stosujemy przemocy.

3.Relacje uczeń-opiekun, opiekun-uczeń:

 1. Szanujemy się nawzajem.
 2. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.

4.Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
 2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez    organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).
 3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na  bezpieczeństwo innych osób!
 4. Nie oddalać się od grupy.
 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu  i zdrowiu uczestników wycieczki.
 7. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 8. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 11. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
 12. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.

Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem:

 

…………………………………………………………                                                                   ………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodziców                                                                                                                                 Data i czytelny podpis ucznia

 

Zgoda na udział w wycieczce

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………………………… w wycieczce szkolnej do …………………………………………………………………….. w dniach ………………………………………………………………

Informuję, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.

Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia ucznia: (choroby na jakie cierpi uczeń, jakie bierze leki, alergie

i uczulenia).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….                                                                          ………………………………………………………….

data                                                                                                                                                                                 czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:36

Regulamin Korzystania z Sali Gimnastycznej

1.      Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2.      Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

3.      Odpowiedzialnymi za stan Sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

4.      Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki, lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.

5.      Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież nie ćwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.

6.      Uczeń może opuścić salę gimnastyczna tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

7.      Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8.      Każdy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

9.      Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednia dbałość o sprzęt.

10.  Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11.  O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

12.  Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia

13.  Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

14.  Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

poniedziałek, 24 stycznia 2011 14:24

Kalendarz  roku  szkolnego  2018/2019

w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach

Data

Wydarzenie

 

3 września 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

7 września 2018

Akcja „Narodowe czytanie” - czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - p. A. Dańda

 

9 września 2018 de facto 7 września 2018

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji styczniowej

 

4-14 września 2018

Kiermasz podręczników szkolnych w bibliotece szkolnej

 

13 września 2018

1. Zebranie Rady Pedagogicznej.

2. Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

17 września 2018

Apel z okazji 79 rocznicy napaści przez ZSRR na Polskę – klasy
II TEO, II TI2

 

21 września 2018

25 Akcja „Sprzątanie świata-Polska”  pod hasłem „Akcja segregacja” (21-23 września 2018) – sesja ekologiczna – klasy
III A i II A – sprzątanie Puszczy Niepołomickiej – p. E.Fijał

 

20-21 września 2018

Krakowski Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2018”
w Krakowie

 

28-30 września 2018

Współorganizacja "Pól Chwały" - p. P. Szewczyk

 

30 września 2018 de facto 28 września 2018

Ostateczny termin składania wstępnej deklaracji maturalnej

 

2 października 2018

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły Janie Pawle II

 

9 października 2018

X Szkolny Rajd Śladami Patrona Szkoły do Wadowic
dla uczniów klas I-ych

 

10-11 października 2018

XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę - katecheci

 

12 października 2018

 

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – klasy IV TI
i IV THE

 

16 października 2018

Uroczystość Święta Patrona Szkoły – klasy II TI1, II TI2,III THE i III TI, szkolna grupa teatralna, obsługa hotelarska

 

18 października 2018

 1. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 2. Informacyjne zebrania z Rodzicami

 

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych

 

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

9  listopada 2018

Akademia z okazji Święta Niepodległości – klasa III B i III C – Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – p. I.Wojakowska,

p. J.Muter

 

11 listopada 2018

Święto Niepodległości - Udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości

 

listopad 2018

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego – klasy programowo najwyższe – przygotowanie sal do egzaminu klasy III TI i III THE

 

15 listopada 2018

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

30 listopada 2018
(1 grudnia 2018-sobota)

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS – E. Pilch, M. Rogóż, E. Fijał

 

12 grudnia 2018

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

13 grudnia 2018

 1. Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

14 grudnia 2018

Zakończenie I okresu

 

20 grudnia 2018

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w I okresie roku szk. 2018/19

 

21 grudnia 2018

Opłatek szkolny – kl. I TI, III THE + SU

 

23 grudnia 2018 –         1 stycznia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

6 stycznia 2018 (niedziela)

Święto Trzech Króli – udział w Marszu Trzech Króli

 

9 stycznia 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (THT)

 

10 stycznia 2018

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum

 

11 stycznia – 16 lutego 2018

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas IV-ych Technikum (TE, TI) oraz egzaminy poprawkowe dla klas II-ich i III-ich Technikum (TE, TI)

 

14-27 stycznia 2019

Ferie zimowe

 

26 stycznia 2019

Studniówka klas maturalnych

 

7 luty 2019

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

 

14  lutego 2019

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas

 

18 lutego 2019

Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do sesji czerwcowej

 

1 marca 2019

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – klasy I A i I TI

 

22 marca 2019

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji styczniowej

 

12 kwietnia 2019

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – apel – grupy z rozszerzoną historią

 

17 kwietnia 2019

 1. Dzień Ziemi – sesja ekologiczna – klasy I A i II A
 2. Spotkanie Wielkanocne – klasy I THI i III TI + SU

 

 

18-23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

marzec lub kwiecień 2019

Dzień Otwarty Szkoły

 

10 kwietnia 2019

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych

 

11 kwietnia 2019

 

 

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych
 2. Zebrania dla Rodziców klas maturalnych z wychowawcami oraz informacyjne dla Rodziców pozostałych klas

 

12 kwietnia 2019

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej przez uczniów klas programowo najwyższych

 

15 kwietnia 2019

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klas  programowo najwyższych wnioskujących o podwyższenie

końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas maturalnych

 

26 kwietnia 2019

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – klasy II A, II B, III TI, III THE

 

30 kwietnia 2019

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – klasy I THI i II TI2

 

1 maja 2019

Święto Pracy

 

2 maja 2019

Święto flagi - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 maja 2019

Udział w gminnych uroczystościach Święta 3 Maja

 

6-31 maja 2019 (20 dni)

Praktyki zawodowe w klasie II TI1, II TI2, III TI

 

9-29 maja 2019 (15 dni)

Praktyki zawodowe klasy II i III TE

 

2-29 maja 2019

(20 dni, w tym jedna sobota)

Praktyki zawodowe w klasie II TOT i III THT

 

6-23 maja 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego wg osobnego harmonogramu – przygotowanie sal do egzaminu klasy II A i II B

6, 7 i 8 maja-dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo niższych

 

6-25 maja 2019 (bez 12
i 19 maja)

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

9-22 maja 2019

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
wg osobnego harmonogramu

 

maj 2019 (data zostanie ustalona po ustaleniu harmonogramu matury)

Obchody Dnia Europy – nauczyciele języków obcych

 

16 maja 2019

Zebranie dla Rodziców z wychowawcami klas

 

31 maja 2019

Szkolny Dzień Sportu – finał rywalizacji międzyklasowej

 

24 maja 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
28 kwietnia 2018 r.

 

3-8 czerwca 2019

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języków obcych nowożytnych wg osobnego harmonogramu

 

3-8 czerwca 2019

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
z języka polskiego wg osobnego harmonogramu

 

3 -19 czerwca 2019

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie dodatkowym wg osobnego harmonogramu

 

4 czerwca 2019

Akademia z okazji Święta Demokracji w rocznicę wyborów

4 czerwca 1989 r. – klasa I B – Szkolny Konkurs Historyczny

 

12 czerwca 2019

Wpis do dziennika lekcyjnego przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 

13 czerwca 2019

 1. Informacja o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych
 2. Zebrania z Rodzicami wychowawców klas

 

14 czerwca 2019

Składanie wniosków o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej

 

17 czerwca 2019

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów

wnioskujących o podwyższenie końcoworocznej oceny

klasyfikacyjnej

 1. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 czerwca 2019

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla klas II-ich Technikum (TE, TOT, TI) i III TI

 

26 czerwca 2019

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (II TOT) oraz egzaminy poprawkowe

 

21 czerwca-4 lipca 2019

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów Technikum w pozostałych kwalifikacjach (TI, TE,) oraz egzaminy poprawkowe

 

20 czerwca 2019

Boże Ciało

 

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy II TEO, II B + SU

 

4 lipca 2019

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

 

3 lipca 2019

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

20-21 sierpnia 2019

Poprawkowy egzamin maturalny w części ustnej

 

20 sierpnia 2019

Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej

 

28 sierpnia 2019

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2019/20

 

30 sierpnia 2019

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji czerwcowej

 

11 września 2019

Wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

środa, 19 stycznia 2011 12:46
« pierwszapoprzednia5152535455następnaostatnia »
Strona 55 z 55

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS