Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

środa, 28 lutego 2018 11:55

ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W NIEPOŁOMICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

CZĘŚĆ PIERWSZA  - REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe  (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).

 


II. Oferta edukacyjna szkoły

 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 szeroką ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby edukacyjne młodzieży i jej rodziców w zakresie:

 • nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych i informatyki,
 • nauczania języka angielskiego i wyboru w nauczaniu drugich języków obcych: niemiecki, francuski, włoski,
 • realizacji innowacji pedagogicznych, a w  ich zakresie przedmiotów uzupełniających: „Edukacja policyjna”, „Edukacja pożarnicza” oraz przedmiotu dodatkowego „Wiedza o prawie”
 • możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu: technik informatyk - TI, technik ekonomista - TE, technik handlowiec - TH, technik hotelarstwa - THT, technik obsługi turystycznej - TOT.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje kształcenie w:

 • dwóch oddziałach Liceum Ogólnokształcącego – liczba miejsc: 60,
 • dwóch oddziałach Technikum kształcących w zawodach: t. informatyk, t. ekonomista,
  t. handlowiec, t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej - liczba miejsc: 60.

 

 

LO

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

A1

matematyka

geografia, informatyka

j. ang/ II j.obcy

A2

matematyka, język angielski

geografia

j. ang/ II j.obcy

A3

matematyka

chemia lub fizyka

j. ang/ II j.obcy

A4

 

biologia, chemia

j. ang/ II j.obcy

A5

klasa

pożarnicza

 

chemia, fizyka lub biologia

j. ang/ II j.obcy

B1

język polski

historia, wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

B2

język polski, język angielski lub język niemiecki

historia

j. ang/ II j.obcy

B3

język angielski, język niemiecki

historia

 

B4

klasa policyjna

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

historia, wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

Technikum

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

I TI

matematyka, język angielski (do wyboru z informatyką)

informatyka (do wyboru z  językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

I TE

matematyka

geografia lub

wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

I TH

matematyka

geografia lub

wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

I THT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

I TOT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

 

W każdym oddziale Liceum Ogólnokształcącego realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Wiedza o prawie – „Z prawem na ty”,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja policyjna”,
 • w ramach edukacji dla bezpieczeństwa realizowane będzie szkolenie strzeleckie i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do policji, nauka pływania oraz zajęcia z taktyki i technik interwencji policyjnej,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie (Nauka jazdy na nartach), a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu pożarniczym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja pożarnicza”,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do Szkół Aspirantów Pożarnictwa PSP,
 • w ramach zajęć dodatkowych organizowane będą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, nauki pływania i jazdy na nartach,
 • część zajęć na mocy porozumienia ze Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie realizowana będzie w oparciu o bazę dydaktyczną i poligony tej szkoły,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie, a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

III. Warunki przyjęcia do szkoły

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum przyjmuje się kandydata, który:

1)     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum,

2)     w przypadku kandydatów do Technikum – posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkołach, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)     wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- mnoży się przez 0,2;

 

 

2)     wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału danej szkoły:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych
w stopniach przyznaje się następujące ilości punktów:

Ocena:

Ilość punktów:

celujący

 

18 punktów

bardzo dobry

 

17 punktów

dobry

 

14 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

b)    maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny  z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wynosi 72 (4 przedmioty X 18 pkt. = 72 pkt.);

 

c)     w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów bierze się pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

- do Liceum Ogólnokształcącego:

 • klasy A1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, informatyki lub geografii*
 • klasy A2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii;
 • klasy A3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, chemii lub fizyki*;
 • klasa A4 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub chemii*;
 • klasy A5 - klasy pożarniczej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, fizyki lub chemii lub biologii*;
 • klasy B1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,  historii lub wiedzy o społeczeństwie*
 • klasy B2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego, historii ;
 • klasy B3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego*, historii;
 • klasy C - klasy policyjnej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie*;

- do Technikum:

 • klasy I TI punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informatyki,
 • klasy I TE punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I TH punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I THT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, , matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;
 • klasy I TOT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;

* punktacji podlega ocena korzystniejsza dla ucznia.

 

3)     za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów.

 

4)     szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

a)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  przyznaje się 10 punktów,

-    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

-    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5  punktów;

 

b)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje się 10 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3  punkty;

 

c)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub    interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;

 

d)   za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;

 

e)     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d, artystycznych lub sportowych, przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

f)     w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w pkt a-e, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

 

g)    w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

5)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

a)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 

b)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

c)     biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

d)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

6)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

7)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.


IV. Tryb postępowania

1. Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły - wg formularza, który wydaje sekretariat Szkoły, i który jest umieszczony do pobrania na stronie internetowej (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • karta informacyjna z gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach wysiłkowo
  - wydolnościowych w ramach wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa – dotyczy kandydatów do klasy policyjnej oraz klasy pożarniczej w Liceum Ogólnokształcącym,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie – dotyczy kandydatów do Technikum czyli szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle opisane na odwrocie ( nazwisko, imię, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych przez Kuratora Oświaty,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • kartę szczepień ochronnych.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną - należy dostarczyć do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00, jako dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Dokumenty składa się w koszulce „foliowej” formatu A-4.

3. Kandydaci wskazują we wniosku dwa typy klas:

A. klasę, o przyjęcie do której zamierzają się ubiegać;

B. klasę, do której chcieliby/mogliby uczęszczać, gdyby w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie          zostali - ze względu na brak miejsc - zakwalifikowani do klasy wskazanej w pkt. A.

4. Jeżeli kandydat uzyska zbyt małą ilość punktów, by móc zostać zakwalifikowanym do wskazanych przez siebie klas A lub B, szkoła zaproponuje mu - w miarę posiadania wolnych miejsc - przyjęcie do innej klasy.

5. Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego. W jednym oddziale klasowym mogą być utworzone tylko dwie grupy językowe, w związku
z czym, o tym które języki będą nauczane w danej klasie, zdecyduje ilość kandydatów deklarujących dany język.

6.   Kandydat wybiera w ramach realizacji wychowania fizycznego formę do wyboru spośród: piłka nożna halowa, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty rakietowe (tenis stołowy, badminton, tenis ziemny), basen, formy taneczne (fitness, taniec, ćwiczenia z przyborem), które mogą być realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych. O tym czy dana forma do wyboru będzie realizowana zdecyduje ilość kandydatów deklarujących daną formę.

V. Terminarz rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryterów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranej szkoły w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie przez kandydatów  kopii/oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii/oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

od 23 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty;

29 czerwca  2018 r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 29 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

- świadectwa ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

10 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach - jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 11 do 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku (dokumentów) do wybranej szkoły
w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 11 lipca do 27 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

30 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 30 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 - wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 21 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

- świadectwa ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

 1. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej.

VI. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do szkolnej komisji  rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

CZĘŚĆ DRUGA – REKRUTACJA DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).


II. Oferta edukacyjna szkoły

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 ofertę edukacyjną
dla dorosłych:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła wieczorowa (stacjonarna), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  do którego przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym 2018.

 

II. Terminy rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 5 do 25 czerwca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 5 do 29 czerwca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

3 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

Do 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

9 lipca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach - jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 10 do 16 lipca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 10 do 24 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

26 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

3 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

III. Warunki przyjęcia

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów
  3-letniego gimnazjum i absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.
 2. Do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Kandydaci do Szkoły składają następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły na druku pobranym w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej szkoły (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • 3 fotografie.

3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się słuchacza na podstawie:

1)    świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)    pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w zakresie rozszerzonym przeprowadzonych na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

4.   Jeżeli w klasie, do której słuchacz przechodzi naucza się, obowiązkowego języka obcego innego niż ten, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie
na zajęcia innego oddziału lub grupy, słuchacz może:

1)    zdawać egzamin klasyfikacyjny z języka nauczanego w oddziale, do którego przechodzi,

2)    uczyć się danego języka we własnym zakresie, jako przedmiotu obowiązkowego i zdawać z niego egzamin klasyfikacyjny na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

5.   Dyrektor Szkoły decyduje:

1)    o przyjęciu na semestr programowo wyższy,

2)    wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

3)    zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

 

VI. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
poniedziałek, 28 lutego 2011 11:30

Praca policji zawsze fascynowała. Wystarczy wspomnieć jaką popularnością cieszyły się i nadal cieszą seriale z porucznikiem Borewiczem, komisarzem Halskim czy oficerem Kruszonem w roli głównej. I choć filmowa fabuła ma niewiele wspólnego z rzeczywistością wielu młodych ludzi marzy o karierze w policyjnym mundurze.

Aby przybliżyć im możliwość realizacji tego marzenia w szkołach średnich na terenie całego kraju od wielu lat tworzone są tzw. klasy policyjne. Tylko w Małopolsce istnieje ich kilka. Kolejna, a zarazem pierwsza w powiecie wielickim, z dniem 1 września 2011r. powstanie w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Odpowiadając na inicjatywę podinspektora Tomasza Jońca, Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach, Dyrekcja Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, zaproponuje od nowego roku szkolnego absolwentom gimnazjów nową formułę kształcenia.

Czym jest klasa policyjna? Klasa tego typu realizuje pełny zakres podstawy programowej, przewidzianej dla liceum ogólnokształcącego. Uczniowie będą więc uczęszczać na zajęcia z j. polskiego, matematyki, języka obcego oraz innych przedmiotów przygotowujących do egzaminu maturalnego. Zakres rozszerzony przewidziany jest dla przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, przygotowującego do testu kwalifikacyjnego, stanowiącego jeden z etapów postępowania rekrutacyjnego do służby w Policji. Program tej klasy przewiduje także rozszerzenie historii oraz przysposobienia obronnego. Całość uzupełnia wiedza o prawie, czyli przedmiot koronny dla przyszłych stróżów prawa.

Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że ukończenie klasy policyjnej nie gwarantuje pracy w Policji lub służbach mundurowych. Niemniej jednak solidna realizacja programu znacznie przybliża absolwenta do sukcesu w postępowaniu rekrutacyjnym, organizowanym przez Komendy Wojewódzkie Policji w całym kraju. Na zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia przewiduje się przeprowadzenie próbnych testów kwalifikacyjnych, które pozwolą absolwentom klasy ocenić ich stopień przygotowania do  postępowania rekrutacyjnego.

Praca w Policji oraz służbach mundurowych wymaga wysokiej sprawności fizycznej. Dlatego też uczniowie klasy policyjnej będą musieli wykazać się nienagannym stanem zdrowia oraz pełną gotowością do podwyższonej aktywności fizycznej. W programie, w ramach lekcji WF oraz podczas zajęć dodatkowych, przewidziano kursy pływania, jazdy na nartach, pomocy przedmedycznej oraz letnie i zimowe obozy kondycyjne. Jednym z kluczowych etapów postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Komendy Wojewódzkie jest ocena sprawności fizycznej. W związku z tym przewiduje się dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego do indywidualnych potrzeb uczniów zamierzających ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji.

Obok sprawności fizycznej i intelektualnej przyszłego adepta służb mundurowych musi cechować odpowiedzialność oraz dyscyplina. Rozwojowi tych cech służyć będą zajęcia specjalne, prowadzone przez funkcjonariuszy Policji. Ponadto uczniów klasy policyjnej obowiązywać będzie tzw. „dzień mundurowy”, w którym zostaną zobligowani do noszenia jednolitego uniformu przewidzianego w regulaminie.

Na koniec podsumujmy to, co najistotniejsze. Klasa policyjna otwiera przed młodymi ludźmi szansę uczestnictwa w trzyletnim, bezpłatnym cyklu przygotowań do egzaminu rekrutacyjnego. Jednocześnie daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji w zupełnie innych dziedzinach. Absolwenci mogą kontynuować naukę w uczelniach wyższych, na rozmaitych kierunkach: prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne (UJ oraz UP w Krakowie), bezpieczeństwo wewnętrzne (Uniwersytet Warszawski). Nie wolno jednak zapominać, że dodatkowe możliwości, jakie stwarza klasa policyjna wiążą się z dodatkowym wysiłkiem. Potrafią im w pełni sprostać tylko najsilniejsi i najlepiej zmotywowani, czyli tacy jakich potrzebuje współczesna Policja.

 

Szczegóły rekrutacji oraz wymagania na stronie www.lo-niepolomice.pl zakładka rekrutacja

Paulina Szewczyk, Wacław Sternal
Nauczyciele Zespołu Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach
powiat Wieliczka
woj. Małopolska


KLASA POLICYJNA

PRÓG PUNKTOWY – 90 PKT

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: J. POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA, HISTORIA

NIEZBĘDNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WYSIŁKOWO - WYDOLNOŚCIOWYCH W RAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

czwartek, 24 lutego 2011 16:10
szkola

Kończyła się II wojna światowa. Dla Niepołomic był to dzień 21 stycznia 1945 roku, niedziela. Odbudowa życia kulturalnego, zniszczonego przez okupanta, stała się główną troską mieszkańców Niepołomic. Czekały na to dzieci i młodzież, spragniona nieskrępowanego okupacyjnymi zakazami wyrażania myśli, czego nie ceni się, gdy jest oczywistą codziennością, natomiast brak odczuwa bardzo boleśnie. Zaraz po zakończeniu wojny pan Tadeusz Biernat i pan Jan Ziemba przy ofiarnej pomocy innych nauczycieli zorganizowali w Niepołomicach Gimnazjum Ogólnokształcące.
Pierwszą siedzibą szkoły był Zamek w Niepołomicach.

zamek
Zamek Królewski w Niepołomicach- pierwsza siedziba liceum

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach:

I. dr Jan Dür-Durski

Pierwszy dyrektor Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Przybył do Niepołomic po Powstaniu Warszawskim. Dyrektorem był od lutego do końca lipca I945 roku. Siedzibą szkoły stał się Zamek Królewski, zbudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, w tym czasie co i Uniwersytet. Jako pracownik naukowy, dyr. Dür-Durski okazał się odważnym i dociekliwym badaczem oraz śmiałym wydawcą. W roku 1949 "Książka i Wiedza" wydała dzięki jego staraniom zbiór erotyków J. A. Morsztyna, XVIII- wiecznego poety, który dotąd znajdował się w rękopisie. Dr Jan Zięba pisał o nim: " Jan Dür-Durski pełnił swoje obowiązki dyrektora bardzo sumiennie, ale od początku traktował tę posadę jako przejściową ". Po opuszczeniu Niepołomic wyjechał do Warszawy, ale ostatecznym celem okazała się Łódź, gdzie objął katedrę literatury staropolskiej na tamtejszym uniwersytecie.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Początki szkoły - pierwsze grono pedagogiczne szkoły Siedzą od lewej ks. Andrzej Fidelus, Genofewa Trzos - nauczycielka polskiego, Józef Rerutkiewicz, dr Jan Dür-Durski-pierwszy dyrektor liceum, Janina Rogowska - nauczycielka matematyki i chemii; stoją od lewej: Zofia Gądor, Tadeusz Biernat, Janina Ptak - nauczyciel j. francuskiego i prawdopodobnie p. Leszczyński - nauczyciel który dużo fotografował

 

II. Tadeusz Biernat

Po odejściu dyrektora Düra-Durskiego funkcję tę objął Tadeusz Biernat. Przed wojną Tadeusz Biernat pracował w Państwowej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Toruniu. Wiosną 1940 roku przybył przez "zieloną granicę" do Niepołomic, aby opiekować się rodzicami. Wciągnięty do organizacji tajnego nauczania wytrwał do końca wojny. Później, w roku 1945, z kolegą dr Janem Ziębą przystąpił do organizowania gimnazjum. Był to okres bardzo trudny dla szkoły. Liceum mieściło się w salach zamku niepołomickiego. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Poza brakiem elektryczności, w budynku nie było sanitariatów ani centralnego ogrzewania. Do roku 1948 było to Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Skromne czesne stanowiło zabezpieczenie pensji nauczycielskich, woźnego oraz kosztów administracyjnych i dostępnych pomocy naukowych. Od roku 1948 szkołę przyjęło pod opiekę miasto. Warunki materialne nie uległy zmianie, ale podniósł się prestiż szkoły. Odtąd nosiła ona nazwę Gimnazjum Spółdzielni Nauczycielskiej. Z dniem 1 stycznia 1950 roku szkoła została upaństwowiona i zyskała status Liceum. Początkowo szkoła liczyła zaledwie 4 oddziały. Na przestrzeni lat ilość oddziałów wahała się od 4 do 8. Pierwsza matura odbyła się w roku 1950. W czasie kadencji dyrektora Tadeusza Biernata wysoki poziom nauczania zyskał uznanie władz oświatowych. W 1967 roku szkoła zdobyła I miejsce w województwie krakowskim, jeżeli chodzi o ilość absolwentów przyjętych na studia wyższe. O dobrych wynikach w nauce decydowała ambitna postawa młodzieży pragnącej podnieść swój status społeczny oraz praca kadry nauczycielskiej. Sukcesem dyrektora Biernata jest to, że przez 23 lata kierowania przez niego placówką, nie doszło do ani jednego wybryku chuligańskiego na terenie szkoły i poza nią, ponadto, do kuratorium nie wpłynęła ani jedna skarga. Wychowując młodzież odwoływał się do kultury osobistej ucznia. Miał ambicje, aby jego uczniowie byli lubiani i szanowani w środowisku. W szkole rozwijało się także życie kulturalne. Młodzież często wyjeżdżała na wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

 

Już w 1945 roku Tadeusz Biernat zainicjował działalność szkolnego chóru, zespołu baletowego i zespołu teatralnego.

 

W przededniu Bożego Narodzenia 1945r. szkolna grupa teatralna wystawiła "Betlejem polskie" L. Rydla. Chór szkolny śpiewał w polskim radio. Uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Bogaty księgozbiór dyrektora Biernata służył młodzieży studiującej na wyższych uczelniach. Każdy wybitny uczeń, każdy hobbysta miał w nim oddanego przyjaciela. Pozostał na stanowisku dyrektora gimnazjum a później liceum do końca listopada 1969 roku. W roku szkolnym 1968/69, w czasie jego urlopu zdrowotnego i w roku następnym, liceum kierował nauczyciel wychowania fizycznego Józef Rerutkiewicz.
Dyrektor Tadeusz Biernat cieszył się wielkim szacunkiem byłych wychowanków i środowiska lokalnego. Był człowiekiem o wielkim autorytecie moralnym.

 

III. dr Józef Rerutkiewicz

Dyrektor Rerutkiewicz urodził się w 1909 roku. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Krakowie w roku 1931, w tym samym roku odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Cieszynie, po której ukończeniu pracował jako nauczyciel w Charsznicy, Szreniawie i Ogrodzieńcu, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. W czasie wojny brał udział w organizowaniu ruchu oporu, był działaczem Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, gdzie działał jako dowódca miejscowej placówki o kryptonimie "DELFIN". Po zakończeniu wojny pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym, jednocześnie uzupełniając kwalifikacje zawodowe. Na warszawskiej AWF uzyskał dyplom nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach średnich, następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim dyplom nauczyciela propedeutyki, filozofii i pedagogiki. Kontynuując zainteresowania filozoficzne, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Dyrektor szkoły dr Józef Rerutkiewicz

Dr Józef Rerutkiewicz był dyrektorem w latach 1968-1970. Podsumowując dwadzieścia pięć lat pracy liceum, dr Józef Rerutkiewicz mówił o trudnościach, jakie szkoła przeżywała z powodu częstych zmian nauczycieli, rotacji pracowników administracji oraz bardzo złych warunków lokalowych. Problemy kadrowe nie obniżyły jednak dobrego poziomu wyników nauczania, co potwierdziły wizytacje kuratoryjne, egzaminy maturalne i odsetek absolwentów kontynuujących naukę na studiach wyższych. Szkoła brała czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz w pracach społecznie użytecznych.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Młodzież szkolna podczas prac społecznie użytecznych w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (dawnych PGR-ach)

Dr Rerutkiewicz bardzo pozytywnie wyrażał się o swoim poprzedniku, dyrektorze Tadeuszu Biernacie, podkreślając jego znakomite rezultaty w nauczaniu języka polskiego i historii. Nie zapominał również o pedagogach od dawna związanych ze szkołą, a także w charakterystyczny sposób w jej dziejach zapisanych. Na uwagę zasługuje dość znamienne spostrzeżenie: "Moralność nauczycieli /.../ była bez zarzutu, natomiast ich pozycja materialna była bardzo licha". W ciągu pierwszego ćwierćwiecza działalności szkoły pracowało w niej na pełnym etacie: dwóch doktorów, szesnastu magistrów i 22 nauczycieli bez stopnia, na niepełnym etacie: 1 doktor, 1 magister i 7 nauczycieli bez stopnia. Należy również dodać, że absolwenci Studiów Nauczycielskich, będących formą kształcenia analogiczną do współczesnych kolegiów, nie otrzymywali stopnia uniwersyteckiego, jednakże ich pedagogiczne kwalifikacje były bardzo wysokie. W omawianym okresie w szkole uczyło się 1073 uczniów, w tym 667 dziewcząt i 406 chłopców. Świadectwo maturalne otrzymało 559 uczniów, co stanowiło 51,6% zdających.
W roku 1970 dr Józef Rerutkiewicz przeszedł na emeryturę. W następnych latach ogłosił kilkanaście artykułów i namalował kilkaset akwarel oraz obrazów olejnych. Jego obrazy wystawiane były również w MDK w Niepołomicach, gdzie w zamkowych salach funkcjonowało stworzone przez niego Muzeum Sztuki Nieprofesjonalnej. Dr Józef Rerutkiewicz pozostawił prace z dziedziny filozofii i pedagogiki, ponadto opracowania dotyczące Niepołomic, m.in. zarys monograficzny o sporcie i kulturze fizycznej w Niepołomicach w latach 1918-1983. Oprócz odznaczeń państwowych otrzymał odznaki za zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Niepołomic.

 

IV. mgr Adam Kluzik

Adam Kluzik - magister fizyki i zapalony astronom objął stanowisko dyrektora LO w roku 1970, natomiast w 1980 roku po reorganizacji i inkorporacji liceum do Zespołu Szkół kontynuował pracę jako nauczyciel fizyki, pozostając wierny szkole aż do emerytury. Lata siedemdziesiąte w szkolnictwie to ewolucja od mundurków do fryzury dowolnej z okresowymi nawrotami formalnej dyscypliny, co odzwierciedlało politykę władz oświatowych, nie bardzo pewnych tendencji, jakim można ulec. Polityczna odwilż na niespotykaną dotąd skalę i szybki rozwój gospodarczy pozwoliły na rozbudowę szkolnictwa zawodowego, które było preferowane i popierane także przez miejscowe władze. Organizacje młodzieżowe znajdowały nowe formy działania, harcerze zajęli się żeglarstwem, podobnie jak w innych szkołach, w niepołomickim LO działała drużyna wodna. Znamienne było uczestnictwo młodzieży w niektórych konferencjach Rady Pedagogicznej, zwłaszcza w naradach Komisji Stypendialnej, co utrzymało się do końca jej działalności. Najlepiej działało się organizacjom neutralnym, uczniowie uwierzyli w samorządność i zmierzali do współuczestnictwa w organizowaniu pracy szkolnej. Samorząd Uczniowski był bardzo operatywny, oprócz normalnej organizacji pracy potrafił nawet zaangażować do prowadzenia kursu tańca samego profesora Wieczystego. Życie szkoły było bardziej sformalizowanie niż obecnie, organizowano cotygodniowe apele dotyczące spraw aktualnych. Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych przestrzegane było bardzo ściśle, ale takie były polecenia władz oświatowych. Drużyna Harcerska im. Mariusza Zaruskiego /tak brzmiała jej oficjalna nazwa/ miała znaczny udział w pracach przy zalesianiu Puszczy Niepołomickiej i porządkowaniu obiektów sportowych, organizowała stanicę wodną nad Jeziorem Rożnowskim i wysyłała harcerzy na obozy żeglarskie. Organizacje młodzieżowe propagowały przez szereg lat konkursy wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, modna była również zainicjowana w roku 1972 akcja ochrony przyrody i środowiska, która miała upowszechnić to, co teraz nazywamy świadomością ekologiczną. Niewiele brakowało, a liceum otrzymałoby imię Mikołaja Kopernika, ponieważ taką możliwość zaczęto rozważać dość wcześnie, bo już z początkiem lat siedemdziesiątych. Towarzyszyły temu realne w założeniu plany budowy nowego gmachu szkoły, a nawet internatu. Szkoła uczestniczyła w rozbudowie Obserwatorium Astronomicznego. Zamek Królewski, siedziba szkoły był już wówczas w fatalnym stanie. W niektórych salach trzeba było podstemplować stropy, które groziły zawaleniem, ale i tak na czas remontu Szkoły Podstawowej nr 2 do komnat przyjęto jej uczniów, oddając do dyspozycji salę gimnastyczną i dwie sale lekcyjne. Z biegiem lat ewoluowała rola wychowania patriotycznego. Warto odnotować przejęcie przez harcerzy opieki prawie nad wszystkimi miejscami pamięci narodowej, co było zgodne z tradycją i jest dotychczas kontynuowane. W roku 1972 rozpoczęło działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Swoistą osobliwością nazewniczą, która powstała w szkołach średnich była w owym czasie Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. Nazwa była dość mocno lansowana, ale dalej niepopularna, jednak organizacja była na wskroś harcerska. Znakiem czasu była przynależność do Ochotniczych Hufców Pracy, popularnych, bo zapewniających możliwość zarobku, zarówno w kraju jak i za granicą. W szkole działało również Kółko Strzeleckie, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, Szkolna Kasa Oszczędności oraz ze zmiennym powodzeniem, chór szkolny.
W swej działalności szkoła była otwarta na współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami. Bardzo pozytywnym akcentem w pracy młodzieży zrzeszonej w harcerstwie była współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury: na przykład pomoc w organizacji imprez czy opieka nad Klubem Seniora.
Zapowiedź budowy nowego gmachu liceum i bloku nauczycielskiego została publicznie przedstawiona w kwietniu 1974 roku. W rok l980, liceum wchodziło z nadzieją, że w nowym budynku wraz z Liceum Zawodowym i Zasadniczą Szkołą Zawodową rozwinie działalność, natomiast wydarzenia społeczno-polityczne zdawały się ją potwierdzać.

 

V. mgr Jan Hajduk

W rok szkolny 1980/81 Liceum wchodziło już jako część Zespołu Szkół, na którego dyrektora powołany został decyzją Kuratorium mgr Jan Hajduk, wizytator geografii, który z tutejszymi szkołami zetknął się w czasie niedawnego sprawdzania wyników pracy i wkrótce powrócił w nowym charakterze. Przeprowadzka do nowego budynku nie przebiegała gładko, gdyż trzeba było poprawiać usterki budowlane. Pod tym względem był to ciężki rok gdyż prace wykończeniowe jeszcze trwały, nie było segmentu budynku, który byłby całkowicie dokończony. Na zastępców dyrektora Zespołu Szkół zostali mianowani- mgr Maria Sondel, która pełniła funkcję wicedyrektora do spraw szkół średnich, zaś zastępcą do spraw szkoły podstawowej została mgr Wiesława Jagła.
Dyrektor Jan Hajduk dążył do jak najściślejszego wypełniania poleceń odgórnych i zakładał, że szkoły osiągną najwyższy stan perfekcji przez ścisłe przestrzeganie instrukcji i poleceń. Nie zauważa, że wymagania muszą być zawsze realne. Jego energia i zapał były godne podziwu w okresie rozruchu Zespołu Szkół, bo największe trudności zdawały się sprawiać mu największą satysfakcję, co w bardziej ustabilizowanych warunkach doprowadzić musiało do konfliktu. Jako zwolennik działań radykalnych, dyrektor Hajduk forsował nieraz decyzje, które jego zdaniem miały mieć zbawienne skutki, a przekonanie takie niejednokrotnie nie było podzielane przez pracowników. W warunkach, jakie stworzyło dojście do głosu opozycji politycznej i niezależnych związków zawodowych, o poważny konflikt było bardzo łatwo. Narastał on przez pierwszy rok pracy, zaś rozwinął się w pełni w drugim. Zakładowa Solidarność była nastawiona na egzekwowanie tego, co zawarto w umowach społecznych, natomiast dyrektor Hajduk miał raczej postawę mało elastyczną. W wyniku konfliktu doszło do sytuacji, w której musiał on zrezygnować z pełnienia swej funkcji.

 

VI. mgr Józef Gryglak

W roku szkolnym l982/83 obowiązki dyrektora Zespołu Szkół przejął mgr Józef Gryglak, absolwent geografii krakowskiej WSP, doświadczony nauczyciel i organizator, który pracę pedagogiczną rozpoczynał w Szkole Podstawowej w Staniątkach, gdzie nauczał geografii i wychowania fizycznego. Do pracy w niepołomickim LO przeszedł na początku lat siedemdziesiątych, również tu uczył geografii i wychowania fizycznego, osiągając u swych podopiecznych wyniki, które na skalę tego liceum i w porównaniu z większymi szkołami tego typu, były bardzo znaczące. Propagował również turystykę, organizując Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. W roku szkolnym 1979/80 został dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego, natomiast w następnym przeszedł do Zespołu Szkół. W roku szkolnym l982/83 został jedynym wówczas w okręgu szkolnym bezpartyjnym dyrektorem państwowej szkoły średniej. Jako dyrektora cechowała go umiejętność znalezienia kompromisowych wyjść z trudnych i drażliwych sytuacji. Jako wieloletni prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, z której to funkcji zrezygnował w roku 1981, opanował metody działania przynoszące korzyść pracownikowi i nie szkodzące pracodawcy, a wszystko dzięki wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez istniejące przepisy.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uczniowie Liceum- rok szkolny 1982-1983

W roku 1985 liceum świętowało swe czterdziestolecie, z tej okazji Zespół Szkół otrzymał imię Króla Kazimierza Wielkiego. Uroczystość ta jest godna odnotowania, bowiem przy okazji podsumowano wiele osiągnięć liceum i szkół pozostających we wspólnym budynku, a szczególnie uwypuklono bilans czterdziestolecia. Dyrektor Gryglak przypomniał o swych poprzednikach w przemówieniu podczas uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół w dniu 1 marca 1985 roku. Dyrektor Gryglak podał również zarys dziejów tej placówki i liczbę absolwentów, których Liceum Ogólnokształcące miało do 1984 roku - 1135, Liceum Zawodowe o profilu rolniczym powstałe z dniem 1 września l977 - 60, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa funkcjonująca od 1 września 1978r. - 70 uczniów. Jak zapisano w księdze pamiątkowej szkoły, uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Króla Kazimierza Wielkiego, zaszczycili swą obecnością: Wiceprezydent Miasta Krakowa - mgr Jan Nowak, Wicekurator Oświaty i Wychowania - mgr Józef Banach W roku 1990/91 powstał zalążek pierwszej w gminie pracowni komputerowej.
Dyrektor Józef Gryglak był wspaniałym organizatorem życia szkolnego, dobrym gospodarzem, człowiekiem życzliwym, otwartym na potrzeby uczniów i nauczycieli. Dostrzegał wszystkie problemy wychowanków i swoich współpracowników. Szkoła zdobyła wówczas wysokie uznanie w środowisku. W roku szkolnym 1990/91, Rada Pedagogiczna, analizując warunki pracy licealistów, doszła do wniosku, że należy oddzielić młodzież licealną od dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Byliśmy ostatnim Zespołem Szkół tego typu w woj. krakowskim, który utrzymał się najdłużej. Decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie mgr J. Lackowskiego z marca 1991 roku przestał istnieć Zespół Szkół. Nastąpił podział na Szkołę Podstawową i Liceum 0gólnokształcące. Dyrektor mgr Józef Gryglak odszedł na emeryturę w pełni sił twórczych. Żywe kontakty z gronem nauczycielskim i młodzieżą świadczą o tym, że sprawy Liceum Ogólnokształcącego są mu nadal bardzo bliskie.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Rada Pedagogiczna szkoły przed podziałem na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące.
W najwyższym rzędzie stoją od lewej: Włodzimierz Detmer, Maria Sondel, Tadeusz Jasonek, Józef Gryglak, Barbara Biedroń, Jan Milczanowski. W środkowym rzędzie stoją od lewej: Maria Kazek, Alicja Burda, Maria Sarka, Aniela Kluzik, Alicja Fiema, Grażyna Glica, Michalina Gądek
Siedzą od prawej: Danuta Szczecińska, Agata Augustynek, Kazimiera Ziernicka, Grażyna Kopeć, Wiesława Jagła, Grażyna Skowron.

 

VII. mgr Maria Sondel

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Dyrektor szkoły Maria Sondel z ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim podczas uroczystości nadania szkole imienia patrona Jana Pawła II

Absolwentka tutejszego Liceum Ogólnokształcącego, ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową rozpoczęła w Liceum w 1963 r. jako nauczycielka języka rosyjskiego i wychowania fizycznego. W tym czasie prowadziła Drużynę Harcerek im. Narcyzy Żmichowskiej, zyskując ogromną sympatię młodzieży. Po powołaniu do życia w roku szkolnym 1980/81 Zespołu Szkół, mgr Marii Sondel powierzono funkcję wicedyrektora do spraw szkół średnich. W tym czasie funkcjonowały dwie szkoły średnie: Liceum Ogólnokształcące i Liceum Zawodowe o profilu rolniczym oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na stanowisku wicedyrektora pozostaje przez l0 lat, pełniąc funkcję zastępcy najpierw dyrektora mgr J. Hajduka, a potem dyrektora mgr Józefa Gryglaka. Po podziale, w 1991 roku, Zespołu Szkół na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową, mgr Maria Sondel w drodze konkursu zostaje dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego. Szkole przydzielono 9 sal lekcyjnych na II piętrze obecnego budynku szkoły podstawowej. W 1991 roku mgr Maria Sondel z Radą Rodziców przedstawia burmistrzowi mgr inż. Stanisławowi Kracikowi, że warunki lokalowe Liceum są bardzo trudne i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, placówka nie będzie miała szans rozwoju. Od tego momentu P. Burmistrz podjął starania o wybudowanie nowego obiektu. Równocześnie zaczął działanie Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął dr Adam Michalec.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Zbiórka na budowę szkoły. Kwestują: dyrektor szkoły Maria Sondel oraz emerytowana nauczycielka Maria Wójtowicz

29 maja 1994 roku wmurowano kamień węgielny i akt erekcyjny nowej placówki. Była to podniosła uroczystość. Sceptycy nie wierzyli, że w tych trudnych czasach będzie możliwe wybudowanie takiego dużego obiektu, któremu nadano imię szkoły przyszłości "E" jak epoka.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu szkoły Wmurowania dokonują: ksiądz biskup Tadeusz Nycz, Burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik oraz Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Podpisanie aktu erekcyjnego szkoły: Na zdjęciu Burmistrz Stanisław Kracik oraz Biskup Tadeusz Nycz

W czasie wakacji 1994 roku Pani Dyrektor rezygnuje z urlopu, kierując pracami związanymi z przygotowaniem pierwszego "segmentu" szkoły do zadań dydaktycznych.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Budowa szkoły- widok na powstające patio szkoły

Należało inspirować pracę nauczycieli, rodziców i młodzieży, zabezpieczyć sprzęt i pomoce naukowe. Dyrektor mgr Maria Sondel znała dobrze tutejsze środowisko, wiedziała jak trafić do ludzkich serc. Bardzo dobrze organizuje współpracę z rodzicami. Cel zostaje osiągnięty.
1 września 1994 roku odbywa się w pierwszym segmencie nowego budynku wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 1994/95.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1994/1995
Pani Maria Sondel z zaproszonymi gośćmi: ks. Kardynałem Metropolitą Krakowskim Franciszkiem Macharskim. Na drugim planie p. Danuta Wieczorek Viceburmistrz Niepołomic

Dzięki staraniom Pani Dyrektor wprowadzono nauczanie profilowane, które objęło: profil ogólny, profil matematyczno - informatyczny, profil ogólny z poszerzonym programem j. angielskiego, profil humanistyczny. Równocześnie w roku 1994/95 rozpoczęło działalność Liceum Handlowe.
6 grudnia 1994 roku odbyła się doniosła uroczystość. Zespołowi Szkół nadano imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ks. Kardynał Franciszek Macharski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy mgr Stanisław Kracik, Małopolski Kurator Oświaty mgr Jerzy Lackowski i przedstawiciele władz wojewódzkich.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Na podwyższeniu: dyrektor Szkoły mgr Maria Sondel oraz Włodzimierz Szreniawa, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół

Szkoła otrzymała odpowiedź na list skierowany do Ojca Świętego Jana Pawła II.
W czasie podróży na Litwę Dyrektor M. Sondel nawiązuje współpracę z polską szkołą w Czarnym Borze. Nasza młodzież przekazała swoim kolegom z Litwy książki oraz przybory szkolne.
20 lutego 1995 roku, w wigilię 50 rocznicy powołania Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, w którym uczestniczyli wyróżniający się w nauce uczniowie, rodzice zaangażowani w działalność na rzecz szkoły, goście honorowi: nauczyciele tworzący liceum w 1945 roku - prof. dr hab. Maria Zarębina, mgr Janina Ptak i mgr Zofia Gądor, ponadto wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Róża Dziedzic, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Stanisław Kracik wraz z małżonką oraz dr Adam Michalec - Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej.
Dla upamiętnienia tej Rady Pedagogicznej, lista jej uczestników została umieszczona wewnątrz kuli na iglicy wieży niepołomickiego ratusza.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczystość 50-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: Na pierwszym planie od lewej: Zofia Gądor, Janina Ptak, Maria Zarębina- pierwsze nauczycielki liceum oraz dyr. Maria Sondel. W drugim planie od lewej: Adam Michalec, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej; Róża Dziedzic wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie; Jadwiga Konarzewska - Kracik oraz Stanisław Kracik, Burmistrz Niepołomic.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczystość 50-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej. Na zdjęciu Rada Pedagogiczna oraz wyróżnieni uczniowie. Od lewej siedzą: Włodzimierz Szreniawa, przewodniczący Rady Rodziców, Jakub Porąbka, uczeń liceum, Jan Milczanowski, nauczyciel j. angielskiego, Aneta Nawalaniec, uczennica liceum, Włodzimierz Detmer, nauczyciel W-F, Barbara Kowalska, nauczyciel j. angielskiego,


Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczysta akademia z okazji 50-lecia szkoły

Kulminacją obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego był Jubileuszowy Zjazd Absolwentów w dniu 3 czerwca 1995 roku.
14 listopada 1996 roku dokonano uroczystego poświęcenia ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczystość poświęcenie sztandaru szkoły

Ważną datą w historii szkoły jest dzień 9 marca 1997 roku. Wtedy to nauczyciele i uczniowie pod opieką dyr. Marii Sondel i księdza Antoniego Barona wzięli udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie. Ponadto zwiedzili zabytki Wiecznego Miasta, Padwę, Wenecję, odbyli wycieczkę na Capri i Monte Cassino.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie

W 1996 roku z inicjatywy mgr Pauliny Szewczyk i mgr Wacława Sternala powstał Szkolny Klub Europejski (SKE). Jego narodziny były naturalną konsekwencją chęci włączenia się młodzieży w ogólnopolską debatę nad przyszłością naszego kraju w związku z perspektywą członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Początkowo działalność Klubu, obok rutynowych spotkań członków, koncentrowała się wokół wspólnie organizowanych wycieczek. Najważniejszą z nich była bez wątpienia wizyta w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 roku w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie Klubu, dzięki życzliwości i usilnym staraniom posła Stanisława Kracika, byli w tym dniu jedyną grupą młodzieżową uczestniczącą w charakterze obserwatorów w tak przełomowym dla Polski momencie. Znaczącym wydarzeniem w historii SKE stało się spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim, który w maju 1997 roku przybył z wizytą do Niepołomic i wziął udział w spotkaniach z młodzieżą.
Od roku szkolnego 1997/1998 ofertę szkoły rozszerzono o Liceum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie - technik ekonomista i Zasadniczą Szkołę Zawodową, kształcącą w zawodzie sprzedawcy.
W kwietniu 1998 roku młodzież Zespołu Szkół po raz pierwszy uczestniczyła w wycieczce do Wielkiej Brytanii. Uczniowie zwiedzili Londyn i Canterbury.
16 października 1998 roku w dniu Święta Patrona odsłonięto popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II - dzieło artystów rzeźbiarzy Barbary i Marka Ganewów.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Popiersie Ojca św. Jana Pawła II

W odpowiedzi na apel Papieża o udzielenie przez świat szeroko pojętej pomocy ofiarom wojny w Kosowie, w kwietniu 1999 roku młodzież ZS przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz Albańczyków pod hasłem: Pomóżcie nam pomagać .
Punktem finałowym akcji był koncert zespołu NEW LIFE M, który w składzie: Mieczysław Szcześniak, Joachim Mencel, Marcin Pospieszalski, Piotr Jankowski i Robert Cudzich wystąpili w auli szkoły. Zebrane podczas kwesty i koncertu pieniądze przekazano organizacji Caritas Polska
Rozwijając własną samorządność młodzież podejmowała różne prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, były to między innymi: zbiórki pieniędzy i darów rzeczowych dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Krakowie; sprzedaż kartek okolicznościowych Fundacji Pomocy Dzieciom i kalendarzy UNICEF-u; organizacja imprez dla dzieci z niepołomickich przedszkoli i szkół podstawowych - spektakle teatralne: "Kopciuszek", "Królewna Śnieżka"; udział: w akcji "Sprzątanie świata - Polska", w obchodach "Dnia Ziemi" i "Światowego Dnia Ochrony Środowiska"; sprzedaż cegiełek podczas Dni Niepołomic; pomoc dla powodzian; organizacja koncertu muzyki impresariatu artystycznego "Lwowskie Orlęta", z którego dochód został przeznaczony na rzecz Polaków mieszkających na Wschodzie; współudział w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; praca w Spółdzielni Uczniowskiej "Eksperyment".
Istotny wpływ na rozwinięcie współpracy ZS z lokalnymi klubami sportowymi, szkołami z terenu powiatu i województwa oraz upowszechnienie sportu w Niepołomicach, miało oddanie w dniu 6 grudnia 1999 roku pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej o powierzchni 968m2 wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami. Tym samym zakończono ostatni etap budowy kompleksu ZS.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Oddanie hali sportowej. Wstęgę przecinają Burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik oraz przewodniczący Rady Uczniów Zespołu Szkół Grzegorz Paluch

W styczniu 2000 Zespół Szkół był gospodarzem przeprowadzanej corocznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej XXVI Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej.
W roku Wielkiego Jubileuszu zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności kardynała Karola Wojtyły, któremu towarzyszyła wystawa publikacji, książek, albumów i fotografii o Papieżu oraz konkurs prac plastycznych.
Jan Paweł II w sposób szczególny wyróżnił społeczność szkolną, udzielając jej 7 maja 2000 roku w Watykanie osobiście podpisanego błogosławieństwa papieskiego.
W tym sam roku podczas trwania XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie, młodzież pod opieką księdza katechety Roberta Pietrzyka uczestniczyła we Mszy Świętej, po której została przyjęta przez Ojca Świętego na prywatnej audiencji w Jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo.
18 maja 2000 roku uczniowie brali udział w zjeździe młodzieży w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w celu powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Wielickiego i wyłonienia reprezentantów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego.
11 czerwca 2000 roku gościł w szkole i spotkał się z młodzieżą ówczesny Minister Transportu - Tadeusz Syryjczyk.
Do dnia 31 sierpnia 2000 roku funkcję dyrektora ZS piastowała mgr Maria Sondel. Jej dwudziestoletnia praca na stanowisku kierowniczym stanowi ewenement w historii szkolnictwa.
Dzięki staraniom dyr. Marii Sondel powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły; obok funkcjonującego Liceum Ogólnokształcącego utworzono Liceum Handlowe; zorganizowano nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne, w tym dwie pracownie informatyczne; opracowano programy autorskie z informatyki i plastyki wysoko ocenione przez MEN; nawiązano współpracę ze szkołami w Austrii, Belgii i na Litwie; pozyskano nowych sponsorów; młodzież uczestniczyła w spotkaniach z Markiem Oramusem, Jerzym Harasymowiczem, Ziutą Zającówną, Jerzym Fedorowiczem, Andrzejem Wajdą i Tadeuszem Mazowieckim; zwiększono ofertę zajęć pozalekcyjnych; wprowadzono funkcję Rzecznika Praw Ucznia i powołano Radę Szkoły; rozpoczęto współpracę z Amerykańskim Korpusem Pokoju i krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Ekonomiczną; zorganizowano obchody 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego; nadano szkole imię Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcono sztandar i rozszerzono ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy.
Dyr. Maria Sondel zawsze skutecznie angażowała młodzież, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz szkoły i środowiska. W stosunku do uczniów wykazywała troskę i serdeczność, kształtowała w nich poczucie odpowiedzialności społecznej oraz właściwe postawy moralne.
Pani Dyrektor szeroko rozumiała swoją rolę, jako nauczyciel - wychowawca wzorowo wykonywała zadania i obowiązki, wynikające z funkcji dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły, często stosując nowatorskie rozwiązania w tym zakresie.
Do dnia dzisiejszego cieszy się dużym uznaniem młodzieży, nauczycieli, rodziców i całego środowiska, służąc zawsze pomocą i radą swym wychowankom.

 

VIII. mgr Ewa Rogóż

1 września 2000 roku otworzył nowy rozdział w historii szkoły. Dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Ewa Rogóż - absolwentka Wydziału Ekonomiki Obrotu i Handlu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 1994 nauczyciel przedsiębiorczości w ZS, wicedyrektor szkoły w latach 1996 - 2000, pełniąca także obowiązki dyrektora w roku szkolnym 1999/2000. Na stanowisko wicedyrektora powołano mgr Barbarę Wiśniowską - absolwentkę Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 1992 roku nauczyciela geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Niepołomicach, opiekuna Samorządu Uczniowskiego w latach 1994 - 1999.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Dyrektor Szkoły mgr Ewa Rogóż

W związku z nasilającymi się zagrożeniami, na jakie narażona jest współczesna młodzież, w szkole zrodził się pomysł, aby poszukać odpowiednich form przekazu, przez które można dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi. 5 października 2000 roku zorganizowano koncert rockowy, podczas którego lider zespołu Houk - Darek Malejonek - nawrócony rockman dał świadectwo poświęcone problemowi narkotyków w swoim życiu. Koncert pod hasłem Baw się zamiast bać się, śpiewaj zamiast brać uzyskał aprobatę Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Stanisława Kracika, który objął nad całością imprezy patronat honorowy i udzielił swojej pomocy w jego przygotowaniu.
W listopadzie tego samego roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się koncert charytatywny w wykonaniu: Jacka Dewódzkiego - nauczyciela przysposobienia obronnego, wokalisty zespołu Dżem, ks. Roberta Pietrzyka i Jacka Foszczyńskiego, połączony z aukcją prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Zebrane fundusze przeznaczono na leczenie dwóch chorych na raka uczniów z terenu gminy.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uczniowie podczas aukcji. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Nowak, Andrzej Krawczyk, Rafał Świderek, Anna Mikosz.

W lutym 2001 roku z inicjatywy Dyrekcji i ks. Roberta Pietrzyka w sali akustycznej niepołomickiego zamku odbył się kolejny koncert charytatywny, tym razem na rzecz chorej Ani - uczennicy pierwszej klasy ZS. O najpiękniejszych wymiarach ludzkiej egzystencji zaśpiewali wtedy: Mieczysław Szcześniak, Jacek Dewódzki, Tomasz Żółtko, Robert Cudzich, Jacek Foszczyński.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Koncert charytatywny Mietka Szcześniaka na rzecz chorej Ani, uczennicy naszej szkoły

Do innych imprez organizowanych w tym czasie przez uczniów i nauczycieli zaliczyć należy: wigilię i jasełka szkolne, śniadanie wielkanocne, Festiwal Piosenki Patriotycznej, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Maraton Filmowy, Konkurs Piosenki Miłosnej, Szkolne Zawody o Rózgę Świętego Mikołaja, Pokaz Mody Niekonwencjonalnej, Święto Wiosny, współpracę z podopiecznymi Domu dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach, wolontariat przy organizacji wakacji dla niepełnosprawnych, wspieranie Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych "Dziecięce Marzenia".
Z inicjatywy i pod opieką pedagoga szkolnego mgr Agnieszki Ślusarczyk młodzież Zespołu Szkół organizuje na terenie szkoły coroczne akcje charytatywne, jak np. "Góra grosza" na rzecz rodzinnych domów dziecka; zakładanie szkolnych "Żonkilowych Pól Nadziei" połączonych z kwestą na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, gwiazdkowe akcje zbiorki zabawek i słodyczy "I Ty możesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja", akcje oddawania krwi "Dając krew - dajesz nadzieję". Akcje te na trwałe wpisały się w tradycję szkoły.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Akcja gwiazdkowa "I Ty możesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja" - uczniowie podczas pakowania prezentów dla dzieci z ubogich rodzin z terenu Niepołomic

17 września 2001 roku ze społecznością szkolną spotkała się Wiceminister Edukacji Narodowej - Irena Dzierzgowska.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uhonorowanie jej Księgą Dziesięciolecia Polski Niepodległej, które miało miejsce 15 marca 2002 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W gronie wyróżnionych obok nielicznych szkół średnich z Małopolski, znaleźli się rektorzy wyższych uczelni i dyrektorzy największych bibliotek.
We wrześniu 2002 roku na południowej ścianie wieży ZS zamontowano zegar słoneczny - projektu dra Jana Mietelskiego z Obserwatorium Astronomicznego UJ - oraz umieszczono łacińską sentencję, pochodzącą z Listu św. Pawła do Efezjan: VIDETE QVOMODO CARTE AMBVLETIS NON QUASI INSIPIENTES SED VT SAPIENTES REDIMENTES TEMPVS..., co znaczy: Patrzcie zatem uważnie w jaki sposób macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystujący czas... Pełna sentencja kończy się słowami: gdyż bywają dni złe.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Zegar słoneczny na południowej ścianie szkoły

Dowodem stale rozwijającej się współpracy międzynarodowej był wyjazd młodzieży w 2002 roku do Somerset College of Art Technology w Tauton w Anglii oraz udział w konferencji "Social Inclusion Intercultural Exchange" w marcu 2003roku w Amadory w Portugalii. Podczas tej ostatniej młodzi ludzie z różnych krajów dyskutowali o problemach współczesnej młodzieży: niezrozumieniu kulturowym, rasizmie, tworzeniu klas społecznych i sposobach organizacji czasu wolnego.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Wymiana międzynarodowa - wyjazd do Anglii. Uczennica Karina Dziedzic pod słynną angielską czerwoną budką telefoniczną

W maju 2003 roku odbył się pierwszy wyjazd do Niemiec, a w czerwcu 2003 roku członkowie SKE pod kierunkiem mgr Doroty Włodarczyk i mgr Wacława Sternala przygotowali wizytę studyjną w parlamencie Republiki Austrii i Słowacji.
We wrześniu tego samego roku młodzież z Neubiberg pod Monachium gościła z rewizytą w Niepołomicach.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Wymiana niemiecka z młodzieżą z niemieckiego miasteczka Neubiberg 2003rok

9 października 2003 roku społeczność szkolna uczestniczyła w zjeździe szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, który odbył się w Częstochowie.
Obchodzone corocznie Święto Patrona Szkoły miało w 2003 roku wyjątkowy charakter. Młodzież przygotowała uroczystość pod hasłem " Kwiaty dla Papieża", które były prezentem dla Ojca Świętego z okazji 25. rocznicy Jego pontyfikatu. Dzień papieski zakończył wieczorny koncert zespołu "Rewolucja".

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczysta akademia z okazji 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

26 października 2003 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się I Regionalna Konferencja dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, która zgromadziła ponad stu uczestników z całej Małopolski. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pani dyr. Ewy Rogóż, była wymiana informacji na temat dalszych kierunków kształcenia, kreowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi oraz prawidłowej orientacji zawodowej.
Podobnie dzięki pomysłowości Dyrekcji w styczniu 2004 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), zajmujący się między innymi doradztwem zawodowym, badaniem kompetencji społecznych, poradnictwem konsumenckim, poradnictwem w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego i spółek.
30 kwietnia 2004 roku podczas Dnia Europejskiego, poprzedzającego wejście Polski do Unii Europejskiej, z młodzieżą spotkał się Janusz Onyszkiewicz - były Minister Obrony Narodowej, obecny eurodeputowany.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Dzień Europejski w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - spotkanie młodzieży z Januszem Onyszkiewiczem

Od września 2004 roku ZS rozpoczął kształcenie w systemie wieczorowym w technikum i liceum uzupełniającym.
16 października 2004 roku wzorem lat poprzednich uczniowie i nauczyciele obchodzili uroczyście 26. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża . Mottem przewodnim święta stało się pytanie "Czy słuchamy tego, co mówi do nas papież"? Jak co roku nie zabrakło również słynnych kremówek ...
W październiku 2004 roku członkowie SKE wspólnie z grupą rumuńską, estońską, litewską i włoską uczestniczyli w realizacji projektu " Youth against aggression"(Młodzi kontra agresja).
W roku szkolnym 2004/2005 ZS kształci w szkole dziennej 521 uczniów i 68 słuchaczy w szkole wieczorowej dla dorosłych, zatrudniając 57 nauczycieli: 11 nauczycieli dyplomowanych, 25 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli kontraktowych i 8 nauczycieli stażystów. Trzech nauczycieli kontynuuje studia doktoranckie, dwunastu uzyskało certyfikat egzaminatora OKE egzaminu maturalnego, a ośmiu certyfikat egzaminatora OKE przedmiotów zawodowych. Tegoroczna oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do gimnazjalistów, jak i osób dorosłych i przewiduje naukę:
. w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym w klasach realizujących dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę i informatykę, matematykę i geografię, matematykę i język angielski, język polski i język angielski, język angielski i geografię, historię i geografię, język polski i historię, język polski i biologię, język angielski i język niemiecki, język angielski i język francuski, język francuski i język włoski, język angielski i język hiszpański, język angielski i język rosyjski;
. w 3-letnim Liceum Profilowanym w klasach o profilu: ekonomiczno- administracyjnym i usługowo - gospodarczym;
. w 4-letnimTechnikum kształcącym w zawodach: technik handlowiec, technik informatyk i technik ekonomista.
Oferta edukacyjna dla dorosłych obejmuje naukę w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym i 3-letnim Technikum Uzupełniającym (nauka w zawodzie technik handlowiec).
Uczniowie ZS mogą również korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych na którą składają się zajęcia prowadzone w kołach przedmiotowych, Dyskusyjnym Klubie Filmowym, Szkolnym Kole Turystycznym PTTK, Lidze Obrony Kraju, Szkolnym Kole Sportowym i Szkolnym Klubie Europejskim.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Rajd Szkolnego Koła PTTK - Zakopane

Na najzdolniejszych czekają stypendia i nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Prezesa Rady Ministrów.
Młodzież reprezentuje szkołę w bardzo licznych konkursach, zawodach i olimpiadach rangi międzyszkolnej, regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej, zajmując wysokie miejsca, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Do cieszących się dużym zainteresowaniem wśród uczniów zaliczyć należy: Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, Mistrzostwa Świata w Szachach Aktywnych, Olimpiadę Geograficzną, Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadę Informatyczną, Międzyszkolne Zawody Matematyczne, Olimpiadę Teologii Katolickiej, Małopolski Konkurs Jazzowy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkursy: literackie, teatralne, językowe, historyczne, dziedzictwa kulturowego w regionie, ekologiczne, astronomiczne, ekonomiczne, plastyczne, muzyczne, sportowe, szachowe ...
W styczniu 2005 roku z inicjatywy nauczycieli i Dyrekcji zostało zarejestrowane Stowarzyszenie "Niepołomickie Centrum Edukacji"(NCE), którego celem jest propagowanie wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy młodzieży i dorosłych, wspieranie osób fizycznych oraz jednostek, podejmujących działania dotyczące edukacji czy kształcenia ustawicznego , organizowanie kursów, warsztatów, konferencji, realizowanie projektów kulturalnych i edukacyjnych.
13 kwietnia 2005 roku podczas Dnia Otwartego Szkoły, który był okazją do jej bliższego poznania przez gimnazjalistów, w spotkaniu z grupą dyskusyjną SKE uczestniczyli konsulowie generalni: Czech - Josef Byrtus, Węgier - Zoltan Nagyivanyi i Słowacji - Janka Burianova oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Stanisław Kracik.
21 lutego 2005 minęło 60 lat od pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej inaugurującej w Niepołomicach kształcenie na poziomie szkoły średniej. Z tej okazji w Zespole Szkół Średnich odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, wzięli w nim udział byli dyrektorzy: mgr Maria Sondel, mgr Józef Gryglak, mgr Adam Kluzik, przewodniczący Społecznego Komitetu budowy Szkoły Średniej dr Adam Michalec, emerytowani nauczyciele, władze miasta reprezentowane przez Burmistrza Stanisława Kracika i Wiceburmistrz Danutę Wieczorek, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty - wizytator ZS mgr Paweł Mucha, obecne grono pedagogiczne i Rada Uczniów.
Ze względu na wiek i stan zdrowia nie dotarły na uroczystość prof. dr hab. Maria Zarębina, mgr Janina Ptak i mgr Zofia Gądor - uczestniczki pierwszej Rady Pedagogicznej w 1945 roku.

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczystość z okazji 60-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: od lewej siedzą: Józefa Antończyk, emerytowana nauczycielka szkoły; Danuta Szczecińska, emerytowana nauczycielka szkoły; Aniela Kluzik; Adam Kluzik, dawny dyrektor szkoły; Józef Gryglak, dawny dyrektor szkoły; Danuta Wieczorek, Viceburmistrz Niepołomic; Paweł Mucha, wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie

Ekonomiczne,Europejski,Gmina Niepołomice,Handlowe,Informatyczne, Liceum,Matematyczne,Niepołomicach,Niepołomice,Ogólnokształcące,Szkoła,Średnia,Zespół Szkół,
Uroczystość z okazji 60-lecia pierwszej Rady Pedagogicznej: od lewej stoją: Aleksandra Kwaca, Barbara Kowalska, Maria Sondel - emerytowana dyrektor Szkoły, Jarosław Muter, Józefa Antończyk- emerytowana nauczycielka szkoły, Aleksandra Maniak, Beata Popek

Obchody jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego i 10-lecia Zespołu Szkół Średnich w Niepołomicach naznaczone zostały żałobą. 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie zmarł Patron Szkoły Ojciec Święty Jan Paweł II.

czwartek, 24 lutego 2011 10:12

 

Uczniowie uczęszczający do Technikum w Naszej szkole, rozpoczęli zajęcia w ramach Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

W sumie zrekrutowano 85 uczniów z technikum informatycznego jak i technikum hotelarskiego.


Uczniowie technikum informatycznego biorą udział w zajęciach kluczowych z matematyki, j. obcego, informatyki oraz doradztwa zawodowego. Dla jednych jest to okazja do rozszerzenia swojej wiedzy, dla drugich nadrobienia zaległości.
Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na dobre wyniki na świadectwach oraz maturze

Rozpoczęły się też zajęcia branżowe.
Na początek 6 najdzielniejszych z dzielnych i najodważniejszych z odważnych ruszyło do Krakowa na kurs CISCO. Wierzymy, że nie polegną w boju, a ciężko zdobytą wiedzę i umiejętności w przyszłości wykorzystają i znajdą dzięki nim wymarzoną pracę.


Uczniowie technikum hotelarskiego udział w Projekcie zaczęli od udziału w zajęciach kluczowych. Tak samo jak ich koledzy z technikum informatycznego uczestniczą w zajęciach z matematyki, j. obcego, informatyki oraz doradztwa zawodowego.
W styczniu rozpoczną się pierwsze zajęcia branżowe od kursu baristycznego, w których weźmie udział 5 osób.

czwartek, 24 lutego 2011 10:05

 

Dzięki funduszom z projektu EFS "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" oraz funduszom gminy (część wyposażenia została zakupiona z budżetu szkoły)
16 października 2010 r.
nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni hotelarskiej.

Przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali w czasie Święta Patrona Szkoły Burmistrz MiG Niepołomice Roman Ptak, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń oraz dyrektor Zespołu Szkół Barbara Wiśniowska.

 

Pracownia hotelarska została wyposażona w ramach cross-finansingu w kwocie 24,5 tysiąca złotych, dzięki czemu uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe w nowoczesnej sali dydaktycznej. Pracownia hotelarska spełnia kilka funkcji:

 • pracowni ogólnodydaktycznej,
 • recepcji hotelowej z pełnym oprogramowaniem komputerowym,
 • sali obsługi konsumenta,
 • pokoju hotelowego.

Oglądnij film z otwarcia pracowni

czwartek, 24 lutego 2011 10:01

 

Data szkolenia

Oznaczenie grupy

Tytuł Szkolenia

Miejsce Szkolenia

Godziny szkolenia

18.11.2010 (2h)

25.11.2010 (2h)

1/KL/ZSŚ

(4TI)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

15.20-16.55

15.20-16.55

08.11.2010 (1,5h)

15.11.2010 (1,5h)

22.11.2010 (1h)

2/KL/ZSŚ

(2THT)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.35

15.20-16.35

15.20-16.05

05.11.2010 (1h)

19.11.2010 (1,5h)

26.11.2010 (1h)

3/KL/ZSŚ

(2, 3 TI)

Zajęcia rozwijajšce z j. obcego

13.30-14.15

13.30-15.05

13.30-14.15

02.11.2010 (1h)

09.11.2010 (1h)

26.11.2010 (1,5h)

4/KL/ZSŚ

(2 THT)

Zajęcia rozwijajšce z j. obcego

8.50-9.35

8.50-9.35

8.00-9.35

02.11.2010 (1,5h)

09.11.2010 (1,5h)

5/KL/ZSŚ

(1, 2 THT)

Zajęcaia rozwijajšce z informatyki

15.10-16.25

24.11.2010 (3h)

6/KL/ZSŚ

(4 TI)

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.25-17.00

05.11.2011 (2h)

19.11.2011 (2h)

7/KL/ZSŚ

(2,3 TI)

Doradztwo zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery,
Niepołomice,
ul. 3 Maja 4

15.15-16.35

03.11.2011 (2h)

16.11.2011 (2h)

8/KL/ZSŚ

(1, 2 THT)

Doradztwo zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery,
Niepołomice,
ul. 3Maja 4

16.10-17.40

15.15-16.45

06.11.2010 (9h)

13.11.2010 (9h)

20.11.2010 (9h)

27.11.2010 (9h)

1/KZ/ZSŚ

(3, 4 TI)

Kurs CISCO

PROIDEA Kraków
ul. Konarskiego 44/6

9.00-17.00

wg indywidualnych ustaleń

2/KZ/ZSŚ

(3, 4 TI)

Kurs prawa jazdy kategorii B

AUTO-SZKOŁA "ZAMEK"

ul. Królowej Bony 1

wg indywidualnych ustaleń

czwartek, 24 lutego 2011 10:00

 

Data/ daty szkolenia

Nr /oznaczenie grupy

Tytuł Szkolenia

Miejsce Szkolenia
/w tym dokładny adres

i nazwa wykonawcy/

Godziny szkolenia
(od – do)

02.12.2010 (2h)

09.12.2010 (2h)

1/KL/ZSŚ

4 TI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

15.20-16.55

15.20-16.55

06.12.2010 (1,5h)

13.12.2010 (1,5h)

20.12.2010 (1h)

2/KL/ZSŚ

2 THT

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

15.20-16.35

15.20-16.35

15.20-16.05

03.12.2010 (2h)

17.12.2010 (2h)

3/KL/ZSŚ

2,3 TI

Zajęcia rozwijające z j. obcego

13.30-15.05

13.30-15.05

03.12.2010 (1h)

17.12.2010 (1h)

22.12.2010 (2h)

4/KL/ZSŚ

2 THT

Zajęcia rozwijające z j. obcego

8.50-9.35

8.50-9.35

8.00-9.35

07.12.2010 (3h)

5/KL/ZSŚ

1,2 THT

Zajęcia rozwijające z informatyki

15.10-17.35

08.12.2010 (3h)

6/KL/ZSŚ

4 TI

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

14.25-16.50

08.12.2011 (4h)

7/KL/ZSŚ

2,3 TI

Doradztwo zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery,
Niepołomice,
ul. 3 Maja 4

16.10-19.10

03.12.2011 (4h)

8/KL/ZSŚ

1, 2 THT

Doradztwo zawodowe

Młodzieżowe Centrum Kariery,
Niepołomice,
ul. 3Maja 4

16.10-19.10

04.12.2010 (9h)

11.12.2010 (9h)

18.12.2010 (9h)

27.12.2010 (9h)

29.12.2010 (9h)

1/KZ/ZSŚ

3, 4 TI

Kurs CISCO

PROIDEA Kraków
ul. Konarskiego 44

9.00-17.00

 

2/KZ/ZSŚ

3, 4 TI

Kurs prawa jazdy kategorii B

AUTO-SZKOŁA „ZAMEK”

ul. Królowej Bony 1

32-005 Niepołomice

 

czwartek, 24 lutego 2011 09:58

 

Zajęcia z przedmiotów kluczowych w tym roku szkolnym są już na półmetku. Oto galeria zdjęć z naszej pracy na tych zajęciach.

 

 

Język angielski

Zajęcia dla klasy 2 THT prowadzi Pani Katarzyna Grochot.

 

Zajęcia z języka angielskiego branżowego w Technikum Hotelarskim umożliwiają uczniom rozwijanie umiejętności pisania formalnych dokumentów do prowadzenia korespondencji takich jak: email, list potwierdzający rezerwację, fax. Uczniowie doskonalą sprawność komunikowania się w języku angielskim z klientem w hotelu w różnych sytuacjach. Doskonalą słownictwo i zwroty, które pomoże im:

 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
 • organizować pracę w zakładzie hotelarskim;
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich

Język angielski przyda się w naszej pracy

 

Pracujemy ciężko, ale dobry nastrój nas nie opuszcza...

 

 

Zajęcia w TI też prowadzi Pani katarzyna Grochot

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego mają na celu rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych z zakresu informatyki. Uczniowie zapoznają się ze słownictwem i technicznymi zwrotami, które są niezbędne do wykonywania zawodu informatyka.

Tematy i zagadnienia poruszane na zajęciach to między innymi:

 • Multimedia w obecnym świecie;
 • Przetwarzanie danych;
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Zakupy w Internecie;
 • Kariera z IT;
 • Podstawowe pojęcia z programowanie;

Język angielski ciągle przydaje się w pracy informatyka

 

Na tych zajęciach panują równie dobre nastroje jak w THT

 

Odwiedzamy angielskojęzyczne serwisy WWW

 

Wykorzystujemy oprogramowanie multimedialne

 

Praca z programem Supermemo UX

 

Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w budynku Młodzieżowego Centrum Kariery, tuż obok szkoły.

W ich ramach odbyło się kilka zajęć pozwalających nam przygotować się lepiej do wejścia na rynek pracy oraz wycieczki do firm niepołomickich.

Warsztaty z doradztwa zawodowego

 

Nasza jedyna rodzynka w TI. Wszyscy na nią spoglądają ...

 

Zwiedzanie hotelu "Novum" w Niepołomicach

 

Podobało się nam tutaj. Hotel jest nowy, lśni czystością. Trzy gwiazdki

 

A to wycieczka do frmy WoodWard. Niestety, nie pozwolono nam robić zdjęć w środku.

 

Zajęcia z informatyki

Na zajęciach rozwijających uczniowie poznają technologie wykorzystywane przy projektowaniu stron WWW.

Uczą się podstaw kodowania w standardzie xHTML 1.1 i CSS 2.0, wykorzystując do tego oprogramowanie firmy Adobe Dreamwaver CS5.

Poznają również  tworzenie stron z wykorzystaniem Adobe Photoshop CS5. Rozwijają swoje umiejętności  w zakresie grafiki przemysłowej, logotypów, pozycjonowania stron WWW.Uczniowie z klasy I i II technikum hotelarskiego uczą się tworzyć strony WWW

 

Każdy uczeń ma własne stanowisko pracy i chipsy pod ręką ....

 

To nie jest takie trudne ...

 

 

Na zajęciach wyrównawczych  z informatyki uczniowie mają okazję uporządkować swoją wiedzę z zakresu technologii informacyjnej. Uczą się też pisać projekty, aby zdać egzamin zawodowy i uzyskać tytuł technika informatyka.

Święta, święta i po świętach. Praca wre ....

 

Tak wygląda uczeń zadowolony ze swojej pracy

A tak wygląda uczeń bardzo zadowolony

 

Jak ugryźć te zabezpieczenia?

Już wiem. Do roboty...

 

Ta powtórka była bardzo męcząca.

 

 

Zajęcia z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” prowadzone są równolegle dla dwóch klas: drugiej technikum hotelarskiego oraz czwartej technikum informatycznego. Klasa druga to typowe zajęcia ćwiczeniowo-wyrównawcze do materiału omawianego na bieżących lekcjach matematyki; klasa czwarta to kompleksowa powtórka treści programowych z czteroletniego cyklu kształcenia z naciskiem na wyrównanie powstałych braków, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy pod kątem egzaminu maturalnego.

czwartek, 24 lutego 2011 09:57

 

Kurs na prawo jazdy kat. B w firmie "Auto-Szkoła Zamek" rozpoczął się październiku.

Najpierw zajęcia teoretyczne, a po nich nauka jazdy samochodem po niepołomickich i przede wszystkim krakowskich drogach. W grudniu zdany egzamin wewnętrzny. I na nowy rok pozostał nam ten najważniejszy ...

 

Zajęcia teoretyczne - przepisy, przepisy, przepisy ...

 

 

Kiedy wreszcie wsiądziemy do samochodu i pojeździmy?

czwartek, 24 lutego 2011 09:56

 

Kończy się powoli kurs dla pierwszej grupy uczniów technikum informatycznego, szczególnie zainteresowanych działaniem sieci komputerowych - stąd też wszyscy obecnie uczęszczający na kurs to uczniowie klas III i IV, którzy wybrali specjalizację Zarządzanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi.

Kurs nie jest łatwy, ale przynosi uczniom wiele satysfakcji. Oddajmy głos jednemu z nich, aby nam przybliżył całą o nim prawdę:

"Kurs CISCO CCNA Exploration, w którym mają szansę uczestniczyć najlepsi uczniowie technikum informatycznego, ze specjalizacją sieci komputerowe. Jest to kurs, na który trzeba poświęcić znaczną część swojego czasu, lecz możliwość kształcenia się w wybranej przez siebie specjalizacji oraz przygoda z terminalami, specjalistycznym oprogramowaniem, routerami CISCO jest warta każdej minuty.
Na pierwszym semestrze tworzymy sieci na maskach VLSM, w pełni konfigurujemy routery, poznajemy możliwości sieci jakich nie znaliśmy. Dodatkowo kurs ten daje nam możliwość zdobycia prestiżowego certyfikatu uznawanego na całym świecie.
Pogłębiając swoją wiedzę gwarantujemy sobie lepszy start w przyszłość"

 

Nasza "drużyna" w laboratorium CISCO.

 

A gdzie się podział system Windows? - pracujemy z terminalami!

 

Czterech na jednego?

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS