Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

sobota, 07 października 2017 15:34

W dniu 2.10.2017 r. na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, zostały opracowane listy rankingowe oraz listy rezerwowe uczestników na kurs CCNA1-2, Programowania aplikacji mobilnych i Tworzenia stron WWW.

Pełne listy, wraz z punktacją są dostępne do wglądu w biurze projektu - sala 11

 

Lista rankingowa uczestników kursu CCNA1-2 (grupa sobotnia) wg numerów w dzienniku:

20 (4TI), 3 (4TI), 13 (4TI), 18 (4TI), 15 (4TI), 11 (4TI)

Lista rankingowa uczestników kursu CCNA1-2 (grupa popołudniowa) wg numerów w dzienniku:

17 (3TI), 1 (3TI), 8 (4TI), 4 (4TI), 7 (3TI), 13 (3TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu CCNA1-2 wg numerów w dzienniku:

10 (3TI), 8 (3TI), 11 (3TI), 15 (TI), 9 (3TI), 12 (3TI)

 

Lista rankingowa uczestników kursu Tworzenia stron WWW wg numerów w dzienniku:

1 (3TI), 6 (2TI), 13 (3TI), 18 (2TI), 1 (3TI), 17 (2TI), 5 (2TI), 1 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Tworzenia stron WWW wg numerów w dzienniku:

9 (2TI), 8 (2TI), 20 (2TI), 12 (4TI)

 

Lista rankingowa uczestników kursu Programowania aplikacji mobilnych wg numerów w dzienniku:

25 (2TI), 1 (4TI), 27 (2TI), 26 (2TI), 21 (2TI), 7 (2TI), 6 (4TI), 3 (2TI)

Lista rezerwowa uczestników kursu Programowania aplikacji mobilnych wg numerów w dzienniku:

15 (2TI), 19 (2TI), 20 (2TI), 12 (4TI)

środa, 04 października 2017 08:04

Zdalnie sterowane”, to było hasło tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców w niepołomickim obserwatorium. W tym roku padł rekord – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach odwiedziło blisko 1000 osób!!!
Dziękujemy!!!!!
Krótka fotorelacja:

piątek, 29 września 2017 09:54

Nie bójcie się wyzwań!” – tak powiedział prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) podczas uroczystej inauguracji Salonu Maturzystów 2017, który odbył się już po raz dwunasty .

W miesiącu wrześniu przyszli maturzyści deklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów Matura 2018, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia, która powinna gwarantować wykształcenie adekwatne do swoich zainteresowań,  potrzeb rynku pracy z perspektywą szybkiego zatrudnienia i oczekiwanych zarobków. Nie bez znaczenia jest fakt, że kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Młodzież klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego, Ekonomicznego, Obsługi Turystycznej   Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w liczbie ponad 70 osób w dniu 27 września 2017 gościła w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej.

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali dwóch wykładów wygłoszonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie tj.:

1/ Przede wszystkim myśl - jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki – prowadzący Piotr Ludwikowski,

2/ Jak osiągnąć wysoki wynik na  maturze z języka polskiego – prowadzący Teresa Bulska.

W każdym z wykładów prowadzący podkreślali znaczenie rzetelnego przygotowania się do egzaminu maturalnego poprzez np. samodzielne czytanie lektur, wielokrotne ćwiczenia rozwiązywania zadań matematycznych (na różne sposoby) oraz przemyślanego wyboru poziomu zdawania danego przedmiotu ponieważ  dobre przygotowanie się do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym nie gwarantuje zdania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Nauczyciele szkoły pozyskali „Informatory dla maturzystów 2018”, które stanowią niezbędne kompendium wiedzy dla uczniów klas maturalnych oraz zawierają ranking szkół wyższych, zasady przyjęć na studia przy danej ofercie szkół wyższych. Informatory również zawierają program „Study in Poland”.

 

 

 

Ewa Rogóż – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy,

źródło: http://www.salonmaturzystow.pl/2017/krakow

środa, 27 września 2017 18:25

L.p.

Daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Prowadzący

Miejsce Szkolenia
/w tym dokładny adres

i nazwa wykonawcy/

Godziny szkolenia

1

14.10.2017 (8h)

28.10.2017 (8h)

Kurs tworzenia stron WWW

Paweł Szczeszek

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

8.00-14.00

8.00-14.00

2

14.10.2017 (8h)

28.10.2017 (8h)

Kurs programowania urządzeń mobilnych

Jarosław Jeziorek

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

8.00-14.00

8.00-14.00

3

14.10.2017 (8h)

28.10.2017 (8h)

Kurs CCNA 1-2

grupa sobotnia

Tomasz Wyczesany

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

8.00-14.00

8.00-14.00

4

10.10.2017(4h)

17.10.2017(4h)

24.10.2017(4h)

31.10.2017(4h)

Kurs CCNA 1-2

grupa popołudniowa

Zbigniew Florczykiewicz

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

32-005 Niepołomice

Plac Kazimierza Wielkiego 1

17.00-20.10

5

26-27.10.2017

Wizyta zawodoznawcza do firmy ATMAN w Warszawie

Karina Borsiak

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

 

Firma ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

 

 

wyjazd 26.10.2017
ok. godz. 8.00

przyjazd 27.10.2017

ok. godz. 19.00

wtorek, 26 września 2017 20:51

 

Regulamin przyznawania stypendiów

w ramach projektu

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” (nr projektu RPMP.10.02.01-12-0223/16)  realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (zwany dalej: Stowarzyszenie) w partnerstwie z Gminą Niepołomice – Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II. (zwany dalej Zespół Szkół) na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dn. 01.09.2016 r.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a)      Uczestnik projektu - uczeń II - IV klasy, kształcący się w zawodzie Technik Informatyk/Technik Ekonomista w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, który złożył dokumenty rekrutacyjne zgodnie z regulaminem rekrutacji.

b)      Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” realizowane w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

c)      Stypendysta – osoba której Komisja Stypendialna przyznała stypendium na dany rok szkolny.

d)      Lista rankingowa – lista osób, które spełniły kryteria upoważniające do pomocy stypendialnej i które otrzymają stypendium w danym roku szkolnym.

e)      Lista rezerwowa – lista osób, które ze względu na zbyt małą liczbę punktów nie zakwalifikowały się do objęcia pomocą stypendialną w danym roku szkolnym.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczestników projektu.
 2. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego osób uzdolnionych kształcących się w zawodach technik informatyk, technik ekonomista.
 3. Wartość stypendium wynosi 500 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego (w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
 4. Pomoc stypendialna przyznawana będzie dla 12 stypendystów (6 osób w zawodzie Technik Informatyk oraz 6 osób w zawodzie Technik Ekonomista) w danym roku szkolnym.
 5. W ramach projektu stypendium zostanie przyznane dla ogółem 48 stypendystów.

§ 3

Kryteria przyznawania stypendium

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów:
 • Kryteria obowiązkowe – posiadanie statusu uczestnika projektu.
 • Kryteria dodatkowe za spełnienie których przyznaje się odpowiednią liczbę punktów.
 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe:
 • Średnia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 1,
 • Osiągnięcia w olimpiadach lub turniejach przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych, związanych z wybranym kierunkiem kształcenia, w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium – szczegółowo określone w tabeli nr 2
 • Wyższa ocena z zachowania w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej liczby punktów w roku poprzedzającym przyznanie stypendium za średnią ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach w ostatnich 3 latach poprzedzających przyznanie stypendium
 • Mniejsza liczba nieusprawiedliwionych godzin w przypadku uzyskania przez uczestnika projektu takiej samej oceny z zachowania w roku poprzedzającym przyznanie stypendium

Tabela nr 1

Kryterium

uszczegółowienie

punktacja

średnia ocen z przedmiotów zawodowych

5,50 - 6,0

30

5,00-5,49

28

4,80-4,99

25

4,60-4,79

23

4,40-4,59

20

4,20-4,39

18

4,00-4,19

15

Tabela nr 2

Kryterium

uszczegółowienie

punktacja

dotyczy tytułów uzyskanych w roku szkolnym 2016/17

dotyczy tytułów uzyskanych w latach szkolnym 2015/16, 2014/15

Osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach

Laureat olimpiady lub turnieju co najmniej II stopnia

30

20

Finalista olimpiady lub turnieju co najmniej II stopnia

20

10


max. 30 punktów

max. 20 punktów

łącznie max. 50 punktów

 1. W każdym roku szkolnym 12 uczestników projektu którzy spełnili kryterium obowiązkowe oraz  kryteria dodatkowe, spośród uczestników projektu, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium - zostanie wpisanych na listę rankingową. Pozostała część uczestników projektu zostanie zakwalifikowana na listę rezerwową. W przypadku utraty prawa do pomocy stypendialnej pierwsza osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana na listę rankingową i zostanie objęta pomocą stypendialną.

§ 4

Zasady składania wniosku o wypłatę stypendium

 1. O stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 3. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Stypendialną składającą się z Dyrektora, kierownika szkolenia praktycznego oraz pedagoga/doradcę zawodowego. Wnioski należy składać do końca września każdego roku szkolnego w szkolnym biurze projektu mieszczącym się w Zespole Szkół w sali nr 11.
 4. Wniosek zostaje oceniony według punktów wskazanych w § 3 w tabelach 1 – 2, za które może uzyskać max. 80 punktów, a przy tej samej ilości punktów wg kolejnych kryteriów zawartych w §3.

 

§ 5

Przyznanie i wypłata stypendium

 1. Po zakończeniu oceny wszystkich Wniosków utworzona zostanie Lista złożonych wniosków w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, następnie wyższej oceny z zachowania, następnie mniejszej liczby nieusprawiedliwionych godzin.
 2. Na podstawie liczby przyznanych punktów, zachowania i frekwencji zostanie utworzona Lista rankingowa oraz Lista rezerwowa.
 3. Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć szkolnych w danym roku szkolnym i wypłacane będą w dwóch transzach:
 • za  okres od września do grudnia  – wypłata do końca października
 • za  okres od stycznia do czerwca – wypłata do końca lutego..
 • Stypendysta zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół/ przerwie naukę w Zespole Szkół.
 • Przeznaczy pomoc stypendialną na wydatki niezgodne z celami określonymi w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego;
 • stypendysta bądź rodzic lub opiekun prawny złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stypendium;
 • stypendium przyznane zostało na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium.
 1. Wysokość stypendium wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie.
 2. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.
 3. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych przypadków:
 1. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium.
 2. W przypadku odebrania stypendium, stypendium zostanie przyznane pierwszemu uczniowi z listy rankingowej, który nie otrzymał stypendium.
 3. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków finansowych na ten cel na rachunku projektowym Gminy Niepołomice.

 

§ 6

Opiekun dydaktyczny

 1. Stypendysta w trakcie pobierania stypendium podlega opiece dydaktycznej sprawowanej prze nauczyciela lub pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego.
 2. Opiekuna dydaktycznego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół.
 3. Obowiązkami opiekuna dydaktycznego są:
 • przygotowanie we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, z jego rodzicem lub opiekunem prawnym, indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • monitoring osiąganych przez stypendystę założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • wspieranie stypendysty w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego;
 1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.
 2. Dopuszcza się zmianę opiekuna dydaktycznego w trakcie okresu, za który przyznaje się stypendium.
 3. Dopuszcza się zmianę zapisów indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, przy czym zmiana nie może dotyczyć kierunku planowanego rozwoju edukacyjnego. Zmiana może nastąpić nie później niż do 31 maja każdego roku szkolnego.

 

§ 7

Obowiązki Stypendysty

 1. Stypendysta zobowiązuje się do:

a)      współpracy z opiekunem dydaktycznym w realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia;

b)      wykorzystania stypendium na cele związane z rozwojem edukacyjnym, a w szczególności na:

c)      zakup literatury naukowej, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;

d)      opłacenia uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym np.: w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, szkoleniach e-learningowych, zajęciach z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji;

e)      opłacenia uczestnictwa w kursach językowych;

f)       opłacenia uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę i kwalifikacje zawodowe;

g)      zakup i naprawa pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym np.: zakup/naprawa komputera i oprogramowania, kamery, aparatu fotograficznego, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, odczynników chemicznych, kalkulatora graficznego, czytnika e-book;

h)      opłacenie instalacji i korzystania z Internetu;

i)        zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki stypendysty (biurko, fotel biurowy, lampka, materiały biurowe);

j)        inne wydatki, w tym na dojazdy do szkoły oraz na zajęcia, o których mowa w pkt powyżej.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość planowania lub ponoszenia wydatków nieuwzględnionych w ust. 1 pkt a-j, przy czym powinny one służyć realizacji celów określonych w indywidualnym planie rozwoju i uzyskać akceptację Opiekuna dydaktycznego.
 2. Opiekun dydaktyczny ma prawo zakwestionować zasadność poniesienia wydatku, jeśli uzna go za sprzeczny w realizacji celu związanego z rozwojem edukacyjnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół (pobierz wersję pdf regulaminu oraz umowę stypendialną pdf)

 

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz dokument pdf)

2. Wzór indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (pobierz dokument pdf).

 

 

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium w ramach projektu

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”

 

I. Dane osobowe Wnioskodawcy

(w przypadku ucznia pełnoletniego wnioskodawcą jest uczeń, w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny)

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy

 

2. Status prawny Wnioskodawcy

 

(zaznaczyć „X”)

Rodzic niepełnoletniego ucznia, posiadający prawa rodzicielskie względem niego

 

Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd

 

Pełnoletni uczeń

 

3. Adres stałego zamieszkania[1]

Ulica

 

Nr domu

 

Nr mieszkania

 

Miejscowość i kod pocztowy

 

 

 

-

 

 

 

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

Województwo

 

4. Adres do korespondencji[2]

Ulica

 

Nr domu

 

Nr mieszkania

 

Miejscowość i kod pocztowy

 

 

 

-

 

 

 

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

Województwo


5. Telefon kontaktowy

 

6. Adres e-mail

 

 

 

 

 

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia

 

2. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

3. Miejsce urodzenia

 

4. PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adres stałego zamieszkania[3]

Ulica

 

Nr domu

 

Nr mieszkania

 

Miejscowość i kod pocztowy

 

 

 

-

 

 

 

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

Województwo

 

8. Adres do korespondencji[4]

Ulica

 

Nr domu

 

Nr mieszkania

 

Miejscowość i kod pocztowy

 

 

 

-

 

 

 

 

Poczta

 

Gmina

 

Powiat

 

Województwo

 

9. Telefon kontaktowy

 

10. Adres e-mail

 

11. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium[5]

Nazwa banku

 

Nr rachunku bankowego

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Imię i nazwisko właściciela konta

 

Dysponent konta bankowego

 

(zaznaczyć „X”)

Uczeń

 

 

Rodzic

 

Opiekun prawny

 

Obydwoje rodziców/opiekunów

 

 

 

 

WYPEŁNIA SPECJALISTA DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

IV. Podstawowe kryteria oceny

1. Uczeń posiada status uczestnika projektu

Uczeń złożył niezbędne dokumenty określone w regulaminie rekrutacji do projektu

TAK

NIE

2. Średnia ocen[6] z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

 


V. Dodatkowe kryteria oceny

 1. 1. Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach / turniejach – uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium tytułu laureata lub finalisty (tj. w latach 2014-2016):
 • olimpiady / turnieju co najmniej II stopnia,

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad
(Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.).

Rok szkolny

Laureat / finalista

(zgodnie
z zaświadczeniem
[7] wydanym przez organizatora konkursu/olimpiady/turnieju)

 

..........................

 

..........................

 

..........................

 1. 2. Ocena z zachowania uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.

..........................

 

 1. 3. Frekwencja ucznia w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.

(liczba godzin nieusprawiedliwionych)

……………………

 

 

VI. Oświadczenia Wnioskodawcy

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”:

 

1)     zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w części II.11 przedmiotowego wniosku;

2)     oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą;

3)     oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” a także pozostałą dokumentacją projektową i akceptuję ich postanowienia[8];

 

 

………..………………………………………

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

VII. Załączniki do wniosku

 1. Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach w formie kopii;
 2. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty - według wzoru (pobierz dokument pdf).
 3. Oświadczenie dyrektora szkoły o wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego - według wzoru (pobierz dokument pdf).

 

Oświadczenie

 

W związku z ubieganiem się ucznia/uczennicy ............................................................................................., o stypendium, w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej, wyznaczam dla niego opiekuna dydaktycznego .......................................................................................... .

 

 

 

 

.........................................................

Dyrektor

 


[1] Adres stałego zamieszkania nie jest równoznaczny/równoważny z adresem zameldowania.

[2] Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania.

[3] Miejscem zamieszkania ucznia niepełnoletniego jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

[4] Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania.

[5] Stypendium będzie przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy. W przypadku jeśli Wnioskodawca/uczeń
nie posiada rachunku bankowego zobowiązany będzie  przed podpisaniem umowy stypendialnej do założenia konta.

[6] Zgodnie z regułą matematyczną, tj. jeżeli trzecia po przecinku cyfra jest większa lub równa 5, należy drugą
po przecinku cyfrę zwiększyć o jeden.

[7] Kryterium potwierdzać będą wyłącznie zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami i wzorem określonym w Rozporządzeniu. Kopie dyplomów nie będą wystarczające dla potwierdzenia spełnienia kryterium dodatkowego.

[8] Wzory przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie http://www.lo-niepolomice.pl/

poniedziałek, 18 września 2017 18:30

W dniach 18-30.09.2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na kursy i wycieczki zawodoznawcze, które zaplanowano w Projekcie na I semestr roku szk. 2017/2018:

1. Kurs tworzenia stron WWW dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista

2. Kurs Druku 3D dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

3. Kurs Programowania aplikacji mobilnych (system Android) uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

4. Kurs CISCO CCNA 1-2 dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

5. Wycieczkę zawodoznawczą do firmy ATMAN w Warszawie dla uczniów klas 2-4 kształcących się w zawodzie technik informatyk

Od 22.09 do 30.09.2017 r. można też składać wnioski o stypendium, które będą przyznane wg kryteriów zawartych w regulaminie.

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu - sala 11.

Konieczne jest złożenie stosownych dokumentów: deklaracji udziału w projekcie i oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kursy decyduje w pierwszej kolejności średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, w roku szk. 2016/17.

piątek, 15 września 2017 06:29

„Zdalnie sterowane”
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

Zapraszamy do MOA na jedyną i niepowtarzalną  noc w roku. Po raz
jedenasty w Małopolsce, dziesiąty raz w Niepołomicach – 29 września
odbędzie się Małopolska Noc Naukowców. Szczególnie tej nocy nauka staje
się zabawą. W Niepołomicach - astronomiczną zabawą!

Pokazy, eksperymenty, obserwacje teleskopowe nieba i seanse w
Planetarium, wszystko to co roku znajduje rzesze chętnych do wspólnej
zabawy. W Niepołomickim MOA sprawdza się prawda „stara jak świat”, że
nowych rzeczy uczymy się najszybciej i z dobrymi efektami, właśnie
poprzez zabawę. Bez względu na wiek.

Szczegółowy program:
http://moa.edu.pl/malopolska-noc-naukowcow-niepolomice/

Do zobaczenia w w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w
Niepołomicach 29 września 2017r. Startujemy o 18:00 a atrakcji nie
zabraknie aż do 24:00!

Monika Maślaniec
koordynator Małopolskiej Nocy Naukowców w Niepołomicach
nauczyciel astronomii w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w
Niepołomicach
nauczyciel fizyki i przyrody w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Niepołomicach

piątek, 08 września 2017 19:57

żdego roku przyjeżdża do Polski kilkadziesiąt tysięcy młodych Izraelczyków, uczniów klas maturalnych, by odwiedzić miejsca pamięci, zabytki związane z historią i zagładą polskich Żydów. Duża część z nich w trakcie tej podróży edukacyjnej spotyka się z rówieśnikami z Polski, wspólnie realizuje projekty i bierze udział w warsztatach i zajęciach.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach miał przyjemność gościć delegację z Izraela  szkoły Mekif High School z miasta Ashdod w dniu 6 września 2017 roku w liczbie 83 osób.

Delegacja została przywitana przez Pana Wiesława Bobowskiego - Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Niepołomice, Panią Dyrektor Zespołu Szkół Barbarę Wiśniowską wraz z całą społecznością szkoły.

Następnie dla uczniów zostały zaplanowane warsztaty, na które udali się wspólnie z polskimi rówieśnikami . Uczniowie mieli za zadanie stworzenie z otrzymanych materiałów pochodzących z recyclingu, jednego lub kilku użytecznych lub ozdobnych przedmiotów. Liczyła się kreatywność, komunikacja i współpraca.

Po 45 minutach poszczególne grupy zaprezentowały wykonane przez siebie projekty J. Członkowie delegacji zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Gminę Niepołomice.

Oczywiście podczas całej wizyty i warsztatów, uczniowie wraz z opiekunami posługiwali się swobodnie językiem angielskim.

Później, w auli szkoły grupa uczniów Zespołu Szkół zaprezentowała tradycyjny polski taniec – poloneza, którego wykonanie zostało nagrodzone wielkimi brawami. Kolejny taniec , tzw. Belgijka, wciągnęła do zabawy całą młodzież.  Grupa izraelska również zaprezentowała swój taniec ludowy – tym razem w wersji mooocno J nowoczesnej, co sprawiło, że wszyscy świetnie się bawili.

Po zakończeniu wspólnej zabawy delegacja izraelska, zaopiekowana przez przewodników Fundacji Niepołomice, udała się na zwiedzanie miasta, Muzeum i Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

Wrażenia uczniów:

„Wizyta Izraelczyków była dla nas ważną lekcją. Nie warto trzymać się stereotypów. Miło było się spotkać z nimi „twarzą w twarz”. Dzięki tej wizycie nawiązaliśmy nowe kontakty i znajomości. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć  podobne możliwości goszczenia uczniów z innych krajów”.

„ Wizyta uczniów z Izraela była niesamowitą przygodą łamiącą stereotypy i bariery, pozwalającą poznać wesołych, otwartych i kreatywnych ludzi”.

„Każda wizyta uczniów z innych szkół jest ważna, ale ta była wyjątkowa, ponieważ przybyli oni aż z Izraela. Wszyscy mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności w zakresie języka angielskiego. Podczas tej krótkiej wizyty mogliśmy poznać swoje zwyczaje, pasje i zainteresowania. Każdy z nas nawiązał dobry kontakt i bawił się wspaniale. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła wziąć udział w podobnych warsztatach”.

piątek, 01 września 2017 13:02

Kiermasz podręczników szkolnych odbędzie się w dniach
od 5-15 września br.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.


Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS