webmaster
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

czwartek, 30 października 2014 17:41

W listopadzie w ramach projektu odbędzie się kurs branżowy poświęcony nauce umiejętności parzenia kawy, planowany jest także staż-wizyta zawodoznawcza do hotelu. Wsparciem objęci będą uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa

L.p.

Daty szkolenia

Nr grupy

Tytuł Szkolenia

Godziny szkolenia

1

26.11.2014 (4h)

27.11.2014 (4h)

28.11.2014 (4h)

 

26/KZ/ZSŚ

(2THT)

Kurs baristyczny

16.10-19.15

16.10-19.15

15.20-18.25

 

piątek, 17 października 2014 17:34

KOMUNIKAT

Dyrektor Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej i powierzenia obowiązków Lidera Szkolnego ( umowa o pracę na czas określony od 01.11.2014 do 31.08.2015) w zakresie realizacji Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Do obowiązków Lidera szkolnego należeć będzie:

- Upowszechnianie wśród uczniów informacji o naborach na zajęcia, kursy i szkolenia oraz o konkursach i wszelkich wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.

- Opracowywanie baz danych oraz raportów kwartalnych działań realizowanych przez szkołę.

- Koordynacja i organizacja wydarzeń i akademii szkolnych związanych z promocją projektu.

- Współudział w organizacji konkursów dla uczniów.

-        Redagowanie i wprowadzanie informacji dotyczących szkoły objętej nadzorem Lidera Szkolnego na stronę internetową projektu i  ogólno – regionalny portal szkolnictwa zawodowego.

- Stała współpraca z koordynatorem gminnym.

- Stała współpraca z zespołem ds. promocji i informacji lidera partnerstwa.

- Uzupełnianie formularza PEFS.

- Rekrutacja uczestników do projektu.

- Terminowość realizacji zadań w ramach PRS w szkole.

Zainteresowanych podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do Dyrektora Szkoły w terminie do 31 października 2014 roku.

Niepołomice, 17.10.2014 r.

czwartek, 23 października 2014 11:08

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole zostały przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  - wg starej podstawy w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych, oraz w egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w oparciu o nową podstawę programową

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się

z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje /dotyczy starego egzamin:

1)   w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności wymagane w standardach egzaminacyjnych dla danego zawodu -  próg

zdawalności 50%

2)   w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdawalności

30% .

oraz według nowej podstawy programowej etap pisemny  przeprowadzany w formie testu  składa się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie -  próg zdawalności 50%.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie - próg zdawalności 75% .

W sesji letniej zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE   zostały przeprowadzone w klasach II technikum egzaminy w zawodach:

- technik ekonomista – kwalifikacja A. 35

- technik informatyk – kwalifikacja E.12

- technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

i dla tegorocznych absolwentów klas IV technikum w zawodach

- technik informatyk

- technik hotelarstwa

Łącznie zdawalność w poszczególnych technikach wyniosła - uczniowie otrzymali dyplom potwierdzające kwalifikacje  zawodowe (dotyczy tegorocznych absolwentów) i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Technik informatyk –

– etap pisemny zdawalność  - 93,3%

- etap praktyczny  zdawalność  -  100%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 59,8%

Technik informatyk – (kwalifikacja E.12)

– etap pisemny zdawalność  - 76,2%

- etap praktyczny  zdawalność  - 71,4%

- średnia zdawalność w Małopolsce 52,7%

Technik hotelarstwa –

– etap pisemny zdawalność  - 92,7%

- etap praktyczny  zdawalność  -  85,7%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 69,5%

Technik hotelarstwa – (kwalifikacja T.11)

– etap pisemny zdawalność  - 100%

- etap praktyczny  zdawalność  -  78,6%

- średnia zdawalność w Małopolsce – 70,4%

Technik ekonomista -  (kwalifikacja A.35)

– etap pisemny zdawalność  - 100%

- etap praktyczny  zdawalność  -  91,7%

- średnia zdawalność w Małopolsce -  75,8%

Na podstawie zaprezentowanych wyników naszych uczniów można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w Naszej szkole znacznie przekraczaja średnie wyniki innych szkół w Małopolsce, a trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z najlepszych wyników. Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

piątek, 17 października 2014 07:33
piątek, 17 października 2014 07:09

W dniu 23 września 2014 roku przedstawiciele klasy II A oraz IA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Niepołomicach wraz z opiekunami: panią mgr inż. Joanną Skotniczną oraz panią mgr Aleksandrą Maniak wzięli udział w cyklu wykładów zorganizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Spotkanie dotyczyło promocji kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród uczniów stających przed wyborem przyszłego kierunku studiów.  Program spotkania obejmował ciekawe wykłady i prezentację oferty kształcenia krakowskiej AGH.

Prezentację rozpoczął prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, prorektor ds. kształcenia AGH, który powitał wszystkich uczestników i opowiedział  krótko, ale ciekawie o uczelni.

Pierwszy wykład pt. „Malujemy komputer, czyli o pigmencie w informatyce” przeprowadził dr hab. Konrad Szaciłowski, pracownik naukowy Wydziału Metali Niezależnych. Dowiedzielismy się o wykorzystaniu pigmentów w nowoczesnych technologiach. Drugi wykład pt. „Membrana – bariera, która łączy pracę inżyniera i lekarza” przedstawiła dr inż. Ewa Stodolak-Zych, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Opowiedziała o pracach nad konstrukcją membrany, wykorzystaniu różnych materiałów do jej produkcji i wykorzystaniu membrany w medycynie.

Prezentację pt. „Od przemysłu lotniczego do przemysłu budowlanego” poprowadził absolwent Wydziału Odlewnictwa mgr inż. Piotr Bubrowski. Zaprezentował swoją  scieżkę kariery zawodowej i możliwosci, jakie otworzył przed nim dyplom inżyniera AGH. Następnie wystąpiła studentka Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Agnieszka Lipińska, z prezentacją pt. „Laser w inżynierii materiałowej”. Zachęciła do studiowania na AGH i przedstawiła ofertę  zajęć dodatkowych, w których mogą uczestniczyc studenci pragnący rozwijac swoje zainteresowania i pasje naukowe.

Spotkanie zakończyła prezentacja oferty kształcenia pt. „AGH to dobre rozwiązanie!” z której to można było się dowiedzieć nie tylko o kierunkach, wydziałach ale również o całym zapleczu socjalnym czyli akademikach, stypendiach i formach spędzenia czasu wolnego przez studentów. Uczestnicy spotkania mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat AGH w tescie z nagrodami. Na koniec każda szkoła została otrzymała  upominki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  zestawy do elektrochemii lub bryły matematyczne do wykorzystania w szkolnych pracowniach. Po poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania  wyruszylismy z powrotem do Niepołomic zaiop[atrzeni w foldery reklamowe AGH. Udział w spotkaniu promocyjnym z pewnoscią ułatwi jego uczestnikom  podjęcie w przyszłosci decyzji o wyborze uczelni.

Gabriela Front

uczennica klasy IIA

Promocja-kierunków-matematyczno-przyrodniczych

Promocja-kierunków-matematyczno-przyrodniczych

środa, 15 października 2014 19:14

Rekrutacja uczestników na kurs baristyczny

Do dnia 23.10.2014 r. trwa rekrutacja na kurs baristyczny, który odbywać się będzie w dniach 24-26 października 2014 r. Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału w tym kursie proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem.

Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego.

Ilość miejsc - 5

Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html


Kurs będzie się odbywał w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

 

ZAPRASZAM!

poniedziałek, 06 października 2014 12:38

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH

opracowany na podstawie WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

1. Realizacja zadań doradcy zawodowego:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

2. W ramach pracy z nauczycielami podejmowanie działań mających na celu: utworzenie i zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły, tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej/edukacyjnej i roli przyszłego pracownika, realizacja działań związanych z poznawaniem zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, pokonywanie barier młodzieży z małych środowisk wiejskich oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, informację o zawodach przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej np. poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP).

 

3. W ramach pracy z uczniami podejmowanie działań mających na celu: poznawanie różnych zawodów, poznawanie własnej osobowości, prowadzenie autodiagnozy preferencji  i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów czy kierunków kształcenia, konfrontowanie własnej samooceny   z wymaganiami szkół i zawodów, poznawanie struktury i warunków przyjmowania do szkół wyższych, policealnych, dla dorosłych, pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy, przygotowywanie do procesów orientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualna praca z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły, pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy, wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym, kształtowanie umiejętności świadomego  i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy/ kierunku kształcenia.

 

4. W ramach pracy z rodzicami podejmowanie działań mających na celu: prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

 

5.Szczegółowe cele planu pracy obejmują:

a/ kształtowanie postaw i zachowań uczniów: przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania kształtowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

b/ kształtowanie umiejętności uczniów: planowania przyszłości zawodowej, organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie), przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez Internet itp.), przeprowadzania negocjacji,

c/ poszerzanie wiedzy i horyzontów: poznanie katalogu zawodów, poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą (CV, europejskie CV, portfolio zawodowe), poznanie podstaw prawa pracy, poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

6. Działania w/w dotyczą trzy i czteroletniego okresu  kształcenia młodzieży tj. w liceum lub technikum oraz są dostosowywane do potrzeb młodzieży                   i danego typu szkoły; zajęcia (spotkania z uczniami) z doradztwa zawodowego odbywają się m. innymi: na godzinach wychowawczych, podczas zastępstw,                            na wskazanych przez dyrekcję zajęciach  lekcyjnych, w ramach grupowych spotkań z zaproszonymi gośćmi, na spotkaniach  indywidualnych z uczniami                   i rodzicami oraz podczas wyznaczonych dyżurów doradcy zawodowego; w zależności od  konieczności organizacyjnych możliwa jest realizacja określonych działań  w innym terminie po uzgodnieniu z dyrekcją i nauczycielami (dotyczy wyjść i wyjazdów klasowych).

7. Harmonogram planowanych działań, realizacji zadań organizacyjno – informacyjnych:

a/ opracowanie harmonogramu działań doradcy zawodowego – wrzesień,

b/ wzbogacenie warsztatu metodyczno-informacyjnego – cały rok,

c/ wypracowanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, bibliotekarzem – na bieżąco,

d/ opracowanie tematyki zajęć zawodoznawczych, realizacji określonych testów dla uczniów LO, Technikum - wrzesień,

e/ prowadzenie spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami – cały rok,

f/ współpraca z instytucjami rynku pracy i uczelniami – cały rok,

g/ kontynuacja wpisów do „zakładki”  na stronie internetowej szkoły,

h/ prowadzenie dla unia /ów Indywidualnych Kart Kariery/Planowanych Działań  (IKK/PDU),

i/ prowadzenie tablicy z informacją zawodowo/edukacyjną – cały rok,

j/ monitorowanie przy współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem osiągnięć uczniów z problemami edukacyjnymi i społecznymi oraz uczniów zdolnych – cały rok,

k/ koordynacja uczestnictwa młodzieży LO, Techników w „Salonie Maturzystów w Krakowie”, Dniach Kariery w Wieliczce, Targach Pracy i Edukacji oraz w Targach Pracy i Kariery w Niepołomicach, w spotkaniach  z przedstawicielami uczelni, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami w szkole   i poza nią, w tym w ramach wycieczek do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – cały rok,

l/ sprawozdanie z realizacji podjętych działań – styczeń, czerwiec roku szkolnego.

 

8.  Realizacja zadań diagnostyczno – dydaktyczno – doradczych poprzez:

a/ przygotowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych – wrzesień, październik,

b/ diagnozę potrzeb edukacyjno – zawodoznawczych uczniów w klasach nienaturalnych – cały rok,

c/ realizację zajęć dla klas maturalnych: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia/pracy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, egzaminy maturalne i zawodowe, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne, „poruszanie się po rynku pracy” – cały rok,

d/ indywidualne konsultacje doradcze dla uczniów – cały rok,

e/ indywidualne lub zbiorowe konsultacje doradcze dla uczniów gimnazjów Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów placówek lub indywidualnych potrzeb gimnazjalistów – cały rok,

f/ indywidualne konsultacje doradcze dla rodziców uczniów naszego zespołu lub rodziców uczniów gimnazjów – cały rok,

g/ przedstawienie wg. zapotrzebowania uczniów i ich rodziców zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych – na bieżąco,

i/ badanie losów absolwentów naszego zespołu (indywidualnie i instytucjonalnie), dokonane wybory drogi edukacyjnej, ścieżki zawodowej, ew. informacja zwrotna na temat efektów uczenia (np. treści przydatne na kolejnym etapie) – cały rok,

j/ ewaluację zadań: otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły, o pracy doradcy zawodowego, podejmowanych działaniach  - na bieżąco, sprawozdania okresowe.

 

9. Koordynacja realizacji określonych treści doradczych podczas zajęć przedmiotowych takich jak na przykład.:

a/ godzina z wychowawcą  – zgodnie z odrębnym planem,

b/ podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną  działalność gospodarczą, biznesplan, słabe             i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole;

c/ biologia – choroby zawodowe;

d/ geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;

e/ języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny;

f/ WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym;

g/ historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;

h/ religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,

i/ etyka - etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje;

j/ przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa  - zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, alternatywy pracy;

k/ język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa;

l/ informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –

wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia  własnych stron internetowych.

 

10. Kontynuacja współpracy z następującymi instytucjami:  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Badania Rynku Pracy i Edukacji – Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Badań Edukacyjnych w Krakowie, ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie, Krakowski Salon Maturzystów – Perspektywy, Akademickie  Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Rejonowy Urząd Pracy -filia Niepołomice, Młodzieżowe Centrum Karier w Niepołomicach, Teleinvention, sp. zoo w Krakowie, Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, Adecco Poland i Randstad Polska – filie Niepołomice, Niepołomicki Hufiec Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pracodawcy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakłady pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową (wg. odrębnego wykazu), publiczne i niepubliczne gimnazja (wg. odrębnego wykazu).

11. Korzystanie z wybranych stron internetowych takich jak np.: www.psz.praca.gov.pl; www.psz.praca.gov.pl; www.ohpdlaszkoly.pl; www.cie.men.gov.pl; www.koweziu.edu.pl; www.ore.edu.pl; www.kuratorium.krakow.pl,www.oke.krakow.pl,    www.wsip.pl/dodatki/jak_pomoc_uczniom_w_wyborze_zawodu.

 

Opracowanie: Ewa Rogóż (doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 06 października 2014 12:37

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

w ZESPOLE SZKÓŁ im. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu określenia przez uczniów  własnych predyspozycji, przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły, poziomu i kierunku kształcenia, wyboru zawodu tj. prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

*DORADZTWO ZAWODOWE - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

*DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych  i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując
w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

*INFORMACJA ZAWODOWA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

*INFORMACJA EDUKACYJNA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.

*ORIENTACJA ZAWODOWA - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

*PORADNICTWO ZAWODOWE - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

*ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania  i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

 

2. Zespół  WSDZ w  naszej szkole tworzą: pedagodzy szkolni, doradca zawodowy jako koordynator, psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz oraz współuczestniczą: rodzice, przedstawiciele instytucji zewnętrznych m. innymi zajmujących się doradztwem.

 

3. Miejscem realizacji WSDZ jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1. Zespół Szkół to szkoła średnia na terenie gminy Niepołomice kształcąca młodzież, jedna z pięciu na terenie powiatu wielickiego; młodzież  kształci się w 3- letnim Liceum Ogólnokształcącym, w 4 – letnim  Technikum, obecnie w zawodach technik: informatyk, hotelarstwa, ekonomista, obsługi turystycznej. Młodzież naszej szkoły pochodzi nie tylko z terenu Mista i Gminy Niepołomice, ale z gmin ościennych. Nie bez znaczenia jest fakt wzrostu liczby mieszkańców Miasta          i Gminy Niepołomice spowodowana stale rosnącym budownictwem mieszkaniowym oraz rozwojem Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dającej zatrudnienie między innymi naszym absolwentom. Większość uczniów pochodzi z rodzin średnio i nisko uposażonych, o „mieszanym” wykształceniu swoich rodziców.  Rodzice przywiązują wagę do dobrego wykształcenia swoich dzieci, adekwatnego do wymagań rynku pracy, zwracają uwagę na osiągane wyniki nauczania,  w tym wyniki egzaminu maturalnego,   egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz właściwe studia gwarantujące w przyszłości znalezienie dobrze płatnej pracy. Podjęcie pracy zawodowej przy równoczesnym kontynuowaniu dalszego kształcenia na studiach często związane jest  z warunkami materialnymi rodziny,  koniecznością opłacania  sobie samemu przez absolwenta szkoły  czesnego za studia, zdobywania kwalifikacji zawodowych w świetle coraz większych wymogów pracodawców oraz konkurencyjności na rynku pracy.  Stąd  też coraz bardziej dostrzega się potrzebę korzystania  z pomocy doradcy zawodowego poprzez spotkania indywidualne i grupowe dla uczniów niekiedy z udziałem ich rodziców.

 

4. Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. poz. 532 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach – do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

5. WSDZ w ramach pracy z nauczycielami obejmuje: utworzenie i zapewnienie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły, tworzenie szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej/edukacyjnej i roli przyszłego pracownika, realizacja działań związanych z poznawaniem zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, pokonywanie barier młodzieży z małych środowisk wiejskich oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, informację o zawodach przyszłości na rynku krajowym i unijnym, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej np. poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP).

 

6. WSDZ  w ramach pracy z uczniami obejmuje: poznawanie różnych zawodów, poznawanie własnej osobowości, prowadzenie autodiagnozy preferencji             i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów czy kierunków kształcenia, konfrontowanie własnej samooceny                             z wymaganiami szkół i zawodów, poznawanie struktury i warunków przyjmowania do szkół wyższych, policealnych, dla dorosłych, pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej (IPD), analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy, przygotowywanie do procesów orientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp., indywidualna praca z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste, grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły, pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy, wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym, kształtowanie umiejętności świadomego                    i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy/ kierunku kształcenia.

 

7. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, wspomaganiu rodziców                      w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego, indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

 

8. Cele szczegółowe programu obejmują:

a/ kształtowanie postaw i zachowań uczniów: przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania kształtowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

b/ kształtowanie umiejętności uczniów: planowania przyszłości zawodowej, organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie), przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez Internet itp.), przeprowadzania negocjacji,

c/ poszerzanie wiedzy i horyzontów: poznanie katalogu zawodów, poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą (CV, europejskie CV, portfolio zawodowe), poznanie podstaw prawa pracy, poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

 

9. Działania w/w dotyczą trzy i czteroletniego okresu  kształcenia młodzieży tj. w liceum lub technikum oraz są dostosowywane do potrzeb młodzieży                   i danego typu szkoły; zajęcia (spotkania z uczniami) z doradztwa zawodowego odbywają się m. innymi: na godzinach wychowawczych, podczas zastępstw,                            na wskazanych przez dyrekcję zajęciach  lekcyjnych, w ramach grupowych spotkań z zaproszonymi gośćmi, na spotkaniach  indywidualnych z uczniami                   i rodzicami oraz podczas wyznaczonych dyżurów doradcy zawodowego; w zależności od  konieczności organizacyjnych możliwa jest realizacja określonych działań  w innym terminie po uzgodnieniu z dyrekcją i nauczycielami (dotyczy wyjść i wyjazdów klasowych).

10. Harmonogram działań, realizacja zadań organizacyjno – informacyjnych:

a/ opracowanie harmonogramu działań doradcy zawodowego – wrzesień,

b/ wzbogacenie warsztatu metodyczno-informacyjnego – cały rok,

c/ wypracowanie współpracy z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, bibliotekarzem – na bieżąco,

d/ opracowanie tematyki zajęć zawodoznawczych, realizacji określonych testów dla uczniów LO, Technikum - wrzesień,

e/ prowadzenie spotkań informacyjnych z uczniami i rodzicami – cały rok,

f/ współpraca z instytucjami rynku pracy i uczelniami – cały rok,

g/ kontynuacja wpisów do „zakładki”  na stronie internetowej szkoły,

h/ prowadzenie dla unia /ów Indywidualnych Kart Kariery/Planowanych Działań Ucznia (IKK/PDU),

i/ prowadzenie tablicy z informacją zawodowo/edukacyjną – cały rok,

j/ monitorowanie przy współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, psychologiem osiągnięć uczniów z problemami edukacyjnymi i społecznymi oraz uczniów zdolnych – cały rok,

k/ koordynacja uczestnictwa młodzieży LO, Techników w „Salonie Maturzystów w Krakowie”, Dniach Kariery w Wieliczce, Targach Pracy i Edukacji oraz w Targach Pracy i Kariery w Niepołomicach, w spotkaniach  z przedstawicielami uczelni, przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami w szkole                 i poza nią, w tym w ramach wycieczek do Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – cały rok,

l/ sprawozdanie z realizacji podjętych działań – styczeń, czerwiec roku szkolnego.

 

11. Zadania diagnostyczno – dydaktyczno – doradcze:

a/ przygotowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych – wrzesień, październik,

b/ diagnoza potrzeb edukacyjno – zawodoznawczych uczniów w klasach nienaturalnych – cały rok,

c/ realizacja zajęć dla klas maturalnych: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (wybór dalszego kierunku kształcenia/pracy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, egzaminy maturalne i zawodowe, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa, ograniczenia zdrowotne, „poruszanie się po rynku pracy” – cały rok,

d/ indywidualne konsultacje doradcze dla uczniów – cały rok,

e/ indywidualne lub zbiorowe konsultacje doradcze dla uczniów gimnazjów Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów placówek lub indywidualnych potrzeb gimnazjalistów – cały rok,

f/ indywidualne konsultacje doradcze dla rodziców uczniów naszego zespołu lub rodziców uczniów gimnazjów – cały rok,

g/ przedstawienie wg. zapotrzebowania uczniów i ich rodziców zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych – na bieżąco,

i/ badanie losów absolwentów naszego zespołu (indywidualnie i instytucjonalnie), dokonane wybory drogi edukacyjnej, ścieżki zawodowej, ew. informacja zwrotna na temat efektów uczenia (np. treści przydatne na kolejnym etapie) – cały rok,

j/ ewaluacja zadań: otrzymanie informacji zwrotnej od uczniów i absolwentów szkoły, o pracy doradcy zawodowego, podejmowanych działaniach  - na bieżąco, sprawozdania okresowe.

 

12. Warsztat pracy doradcy zawodowego, jego wyposażenie stanowi:

a/ sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (np. tablice informacyjne, regały na publikacje/ulotki itp.),

b/ sprzęt do prezentacji materiałów multimedialnych (np. komputer z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej, w pracowniach komputerowych, projektor, ekran, itp.),

c/ sprzęt do powielania informacji, określonych treści (np. drukarki w pracowniach komputerowych, kserokopiarka w bibliotece szkolnej),

d/ zbiory informacji drukowanych (np. informatory, katalogi, publikacje, ulotki itp. w bibliotece szkolnej),

e/ zbiory informacji multimedialnych (np. filmy/płyty CD itp.),

f/ zbiory testów diagnostycznych (wg. odrębnego spisu),

g/ materiały wspomagające pracę doradcy i grona pedagogicznego: np. ankiety, kwestionariusze, filmy/płyty CD, informatory, katalogi, w tym opisy zawodów itp.

 

13. Określone treści doradcze realizowane są podczas zajęć przedmiotowych takich jak na przykład.:

a/ godzina z wychowawcą  – zgodnie z odrębnym planem,

b/ podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną  działalność gospodarczą, biznesplan, słabe             i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole;

c/ biologia – choroby zawodowe;

d/ geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;

e/ języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny;

f/ WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym;

g/ historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;

h/ religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,

i/ etyka - etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje;

j/ przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa  - zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, alternatywy pracy;

k/ język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi wsi, kultura słowa;

l/ informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –

wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia  własnych stron internetowych.

 

14.Przewidywane efekty podejmowanych działań: umożliwienie młodzieży osiąganie założonych celów związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjno/ zawodowej, wsparcie rodziców ucznia/prawnych opiekunów między innymi w planowaniu kariery własnego dziecka.  W związku z powyższym, absolwent szkoły będzie umiał określić:

a/ różne zawody i siebie w relacji zawodowej,

b/ swoją osobowość z uwzględnieniem właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych w celu podejmowania prawidłowych decyzji, wyboru ścieżki kształcenia i możliwości zatrudnienia na rynku pracy,

c/ poziom zdobytej wiedzy i sprawności w aktywnym i samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji edukacyjno-zawodowych,

d/ rolę i znaczenie pomocy doradcy zawodowego.

 

15. Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowania absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, a w przypadku uczniów szkół zawodowych realizacja własnych oczekiwań zawodowych na rynku pracy umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym lub unijnym rynku pracy.

16. Doskonalenie zawodowe poprzez: samokształcenie oraz udział w formach szkolnych i pozaszkolnych, zgodnie z WDN w danym roku szkolnym.

 

17. W ramach realizacji WSDZ szkoła (w tym doradca zawodowy) między innymi współpracuje z następującymi instytucjami:  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Małopolskie Obserwatorium Badania Rynku Pracy i Edukacji – Urząd Pracy w Krakowie, Instytut Badań Edukacyjnych w Krakowie, ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie, Krakowski Salon Maturzystów – Perspektywy, Akademickie  Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie Doradców Europejskich w Krakowie, Rejonowy Urząd Pracy -filia Niepołomice, Młodzieżowe Centrum Karier w Niepołomicach, Teleinvention, sp. zoo w Krakowie, Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic, Adecco Poland i Randstad Polska – filie Niepołomice, Niepołomicki Hufiec Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pracodawcy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zakłady pracy, w których uczniowie realizują praktykę zawodową (wg. odrębnego wykazu), publiczne i niepubliczne gimnazja (wg. odrębnego wykazu).

Opracowanie: Ewa Rogóż – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

niedziela, 05 października 2014 11:48

L.p.

Data/ daty szkolenia

Tytuł Szkolenia

Miejsce Szkolenia

Godziny szkolenia

1

20.10.2014 (5h)

21.10.2014 (5h)

22.10.2014 (5h)

23.10.2014 (5h)

27.10.2014 (5h)

28.10.2014 (5h)

29.10.2014 (5h)

30.10.2014 (5h)

Kurs barmański

 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

 

32-005 Niepołomice

 

Plac Kazimierza Wielkiego 1

 

15.20-19.15

16.10-20.05

15.20-19.15

15.20-19.15

15.20-19.15

16.10-20.05

15.20-19.15

15.20-19.15

sobota, 04 października 2014 20:29

W dniach 1-7.10.2014 r. odbywa się rekrutacja na kurs barmański, który będzie realizowany w IV kwartale 2014 r. Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału w tym kursie proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem.

Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego, którzy mają ukończone 18 lat.

Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html

Ilość miejsc: 5
Kurs będzie się odbywał w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

 

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS