Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
webmaster

webmaster

poniedziałek, 09 marca 2015 16:59

W dniu 10.02.2015 uczniowie klasy II  Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Firmy Nidec Motors w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej.

 

Korporacja Nidec została założona w 1973 roku przez p. Shigenobu Nagamori. Obecnie w 230 filiach zlokalizowanych głównie na kontynencie azjatyckim, europejskim oraz Ameryki Północnej zatrudnia ponad 100 000 pracowników.

 

W niepołomickim oddziale produkuje się silniki i napędy elektryczne.                    W najbliższej przyszłości zakład rozpocznie wytwarzanie tzw. EPS-ów tj. silników bezszczotkowych , których planowana produkcja w roku 2019 ma wynieść poziom 1 miliona sztuk.

 

Młodzież pod kierunkiem zespołu przyjmującego wycieczkę tj. p. Doroty Dębkowskiej miała możliwość nie tylko z zapoznaniem się z organizacją pracy zespołowej na produkcji na bazie najnowszych systemów rozwiązań produkcyjnych zgodnie z zasadami ergonomii, ale również szczegółowo zapoznała się z zasadami rekrutacji do poszczególnych działów od najniższego do najwyższego szczebla. W spotkaniu między innymi zwrócono uwagę na:

 

 • znajomość języków obcych, zwłaszcza j. angielskiego,
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem, pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach problemowych,
 • planowanie  ścieżki rozwoju zawodowego, rozwój osobisty pracownika,
 • znaczenie samodyscypliny, systematyczności, zachowania porządku na stanowisku pracy.

 

 

Nie bez znaczenia w Korporacji Nidec ma zastosowanie 7 reguł pracownika oraz 7 reguł zgodności z wymaganiami opracowanymi i wprowadzonymi  przez właściciela Firmy p. Shigenobu Nagamori.

 

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

poniedziałek, 09 marca 2015 16:57

W dniu 9.02.2015 uczniowie klasy III B LO oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa uczestniczyli w promocji oferty kształcenia na rok akademicki 2015/2016 Wyższej Szkoły Europejskiej im. Księdza Józefa Tischnera.

 

Promocja oferty kształcenia połączona była z wykładem nt. Różnic międzykulturowych, które zaprezentował mgr Michał Futyra z Instytutu Badań nad Cywilizacjami tejże uczelni.

 

W wykładzie wzbogaconym ciekawą prezentacją multimedialną prowadzący poruszył takie zagadnienia jak: podział kontynentów i państw na wyznawane religie, różnice kulturowe i różnice zachowań w relacjach międzyludzkich,  poszanowanie kobiet, zasady przyjmowania „prezentów”…

 

 

 

Ewa Rogóż – doradca zawodowy

piątek, 27 lutego 2015 14:23

Zapraszam Państwa do obejrzenia fotoreportażu z bardzo sympatycznej i udanej imprezy 70-lecia LO w Niepołomicach która miała miejsce w sobotę  14 lutego 2015 roku w Niepołomicach. Pozdrawiam amatorski fotoreporter jubileuszowy jotes (Julian Ślusarczyk)

 

https://picasaweb.google.com/113854149169145949659/2015021470LECIELONIEPOLOMICE?authuser=0&feat=directlink

sobota, 14 lutego 2015 16:03

 

 

W dniu dzisiejszym - o godzinie 16.30 rozpoczęliśmy uroczystość obchodów Jubileuszu Siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach

Pani Dyrektor Barbara Wiśniowska powitała zaproszonych Gości, Łukasz Błajszczak - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zwrócił się do przybyłych Absolwentów słowami:

Już Janusz Korczak w swoim opowiadaniu "Król Maciuś I" zwrócił uwagę na to,

Jak ważną rzeczą w życiu człowieka jest zachować w sobie dziecko –

Jeżeli nie w sposobie widzenia świata,

To we wspomnieniach.

Pisał:

„Bo kiedy dorosłe życie zaboli człowieka,

kiedy poczuje się sfrustrowany i rozczarowany,

chwilę wytchnienia i siłę do dalszych zmagań może znaleźć w dzieciństwie,

a szczególnie -  tym szkolnym” .

Kiedy widzę Was dzisiaj, tutaj, Szanowni Państwo,

Myślę, że jesteście żywym dowodem na to,

Co jest właśnie najcudowniejszą rzecz jaką daje szkoła –

Stwarza człowiekowi możliwości, które –

Wedle własnej woli i talentów,

Można wykorzystać.

Drodzy Absolwenci!

Przygotowując się do Jubileuszu,

Śledziliśmy Wasze losy,

Słuchaliśmy Waszych wspomnień

Dotyczących Waszego doświadczenia życiowego i zawodowego….

Dlatego dochodzę do wniosku,

Że bardzo wysoko postawiliście poprzeczkę mojemu pokoleniu,

Które dziś tworzy społeczność uczniowską tej Szkoły,

Bowiem wielu spośród Was pokazało,

Że jasno określone cele można osiągnąć,

Że marzenia się spełniają,

Że świat stoi otworem przed  pracowitymi i odważnymi;

Że dla ucznia kończącego niepołomicka szkołę – nie ma rzeczy niemożliwych…

Dlatego

W imieniu obecnych uczniów tej szkoły -

Dziękuję, że przetarliście szlaki!

czwartek, 29 stycznia 2015 12:05

Technik handlowiec 522305

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń;

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki (po jednej na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, dyktafon, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały biurowe; druki formularzy i blankietów stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków, zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej; jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy, wzory pism i graficznych układów tekstów, w tym wzory pism handlowych w języku polskim i języku obcym; podręczniki, słowniki i encyklopedie dotyczące działalności handlowej, słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole;

3) pracownię ekonomiki i rachunkowości handlowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych programem do tworzenia prezentacji, i grafiki, pakietami oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz innymi programami aktualnie stosowanymi w działalności handlowej; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących rachunkowości i prowadzenia działalności handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości handlowej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie technik handlowiec.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

A.18. Prowadzenie sprzedaży

700 godz.

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

320 godz.

czwartek, 29 stycznia 2015 12:00

Technik ekonomista 331403

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości;

2) pracownię techniki biurowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką sieciową, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiet programów biurowych, programy specjalistyczne do obsługi sekretariatu, urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, instrukcje obsługi urządzeń, materiały i środki biurowe; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia, płac i podatków; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia korespondencji, prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne; podręczniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości; słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

470 godz.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

520 godz.

czwartek, 29 stycznia 2015 11:56

Technik hotelarstwa - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w:

 • recepcji i części parterowej hotelu
 • części noclegowej hotelu
 • hotelowym dziale gastronomicznym

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

390 godz.

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

480 godz.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

320 godz.


poniedziałek, 26 stycznia 2015 07:15

W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Niepołomicach, już po raz czwarty z rzędu zajęło wysoką lokatę: 16 miejsce
w Polsce  w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015
. Spośród wszystkich techników kształcących w zawodzie technik informatyk w naszym kraju niepołomiczanie  uplasowali się na 9 pozycji i przysługuje im zaszczytny tytuł „Szkoły mistrzów”.

Nasi informatycy przez trzy ostatnie lata znajdowali się w pierwszej setce najlepszych techników w Polsce i przysługiwał im tytuł „Złotej Szkoły”. Niestety tym razem nasze Technikum Informatyczne znalazło się dopiero na 256 pozycji w kraju i 30 miejscu
w Małopolsce w klasyfikacji ogólnej rankingu, w związku z czym przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły”. Jednocześnie po raz pierwszy podobną lokatę uzyskało nasze Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa, zajęło bowiem 275 miejsce w kraju i 32 miejsce
w Małopolsce, w związku z tym również przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły”. Zajęcie przez informatyków i hotelarzy miejsca wśród trzystu najlepszych techników w Polsce jest dla nas satysfakcjonujące, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, jak trudno, tak niewielkiej szkole, wywalczyć dobrą pozycję wśród jakże licznej konkurencji.

Nasze Liceum Ogólnokształcące w rankingu wojewódzkim uplasowało się na 73 miejscu
w Małopolsce.

 

Barbara Wiśniowska

dyrektor

piątek, 23 stycznia 2015 08:18

W dniu 9 stycznia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wśród 75 osób które zakwalifikowały się do tego etapy znalazła się Aleksandra Nagięć – uczennica III klasy technikum ekonomicznego
w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zawody okręgowe będą miały charakter pisemny i składają się z trzech elementów:

 • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
 • zadania z analizy finansowej,
 • 30 pytań testowych.

Galeria OWE:  http://owe.pte.pl/galeria-zdjec,126.html

niedziela, 11 stycznia 2015 14:22

W dniach  12-16.01.2015 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja na kurs kelnerski, którego rozpoczęcie jest planowane na drugą połowę stycznia. Dokładne daty zajęć zostaną podane po ustaleniach z uczestnikami i prowadzącym.

Kurs dotyczy uczniów klas II-IV technikum hotelarskiego. Ilość miejsc: 10

Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi gości w restauracji, sprawnego podawania potraw i serwowania wina w restauracji. Każdy dzień podzielony jest na część praktyczną i teoretyczną. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć obsługują gości w zaaranżowanej do ćwiczeń restauracji.

Osoby, które chcą zgłosić chęć udziału proszone są w w/w terminie o kontakt ze szkolnym liderem Projektu Zbigniewem Florczykiewiczem.

Regulamin zgodnie z którym odbywa się rekrutacja: http://www.lo-niepolomice.pl/index.php/projekty/modernizacja-ksztacenia-zawodowego-w-maopolsce/item/101-regulamin-uczestnictwa-w-projekcie.html

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS