Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Artykuły w etykiet: rozszerzenia
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
czwartek, 24 lutego 2011 13:05

Od kilku lat w szkole ponadgimnazjalnej obowiązuje program nauczania uwzględniający indywidualne preferencje ucznia – tzn. jego zdolności i zainteresowania, które może realizować w ramach tzw.  rozszerzeń, czyli przedmiotów czasowo i programowo rozbudowanych. A dokładniej?

Nauczanie w szkole odbywa się według planów, które każdorazowo  - na trzy lata dla liceum i na cztery lata dla technikum - ustala się dla konkretnego rocznika oraz tzw. profilu. Każdego roku, mniej więcej w lutym, planuje się „ile” i „jakie” klasy rozpoczną nowy rok szkolny, biorąc pod uwagę doświadczenia edukacyjne szkoły (klasy, na które zawsze jest zapotrzebowanie, i które zawsze się rekrutują) oraz znajomość lokalnego środowiska, czyli  kierunek rozwoju gospodarczego w regionie i związane z tym oczywiście oczekiwania rynku pracy. Dlatego spośród przedmiotów  nauczanych w polskiej szkole średniej (język  polski, dwa języki obce, historia, wos, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia, wf.) wybiera się takie, którym przyznaje się więcej godzin na realizację szeroko rozbudowanego programu. Każdej klasie  - ukierunkowanej, czy to charakterem przedmiotów (np. przedmioty ścisłe, albo humanistyczne), czy kierunkiem kształcenia (językowa, ekonomiczna, inżynieryjna, prawno-administracyjna, itp.),  proponuje się 2 lub 3 rozszerzenia. Na przykład w klasie licealnej o profilu humanistycznym proponuje się, by w trzyletnim cyklu nauczania więcej lekcji i więcej materiału programowego realizowano na języku polskim, historii, czy wiedzy o społeczeństwie. Taki układ daje możliwość zdobycia wiedzy z tych przedmiotów pod kierunkiem nauczyciela w dużo szerszym zakresie niż na poziomie podstawowym, a to z kolei gwarantuje właściwe przygotowanie się do egzaminu maturalnego i do zajęć na studiach, ponieważ szkoła ponadgimnazjalna ma nie tylko zaspakajać zainteresowania ucznia i rozwijać jego talenty (właśnie dla nich przewidziane są rozszerzenia…) – powinna dawać także możliwość zdobycia takiego wykształcenia na poziomie średnim, aby z jednej strony uczeń miał możliwość dalszego kształcenia - czy to w systemie różnorakich kursów, warsztatów czy na studiach wyższych dziennych, czy zaocznych;  a z drugiej – by móc podjąć pracę, do której może się szybko i fachowo przysposobić. Stąd w tzw. siatce godzin[i] proponowanej uczniom – obok typowych przedmiotów nauczanych bądź to na poziomie podstawowym, bądź na rozszerzonym, znajdują się także przedmioty przygotowujące do podjęcia samodzielnego życia zawodowego, np. lekcje przedsiębiorczości, czy podstawy prawa. Zakłada się bowiem, że szkoła o charakterze licealnym, to szkoła będąca jedynie kolejnym szczeblem do zdobycia wykształcenia zawodowego, które uzyskać można w toku dalszej edukacji, ale już ściśle ukierunkowanej i dającej wysokie kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej daje wykształcenie średnie, natomiast prawo do studiowania w szkłach wyższych uzyskuje się po zdaniu egzaminu maturalnego, który ma określoną formułę: obowiązkowo należy zdać pisemnie język  polski, wybrany język obcy, matematykę i wybrany przedmiot (spośród takich jak: geografia, historia, wos, chemia, fizyka, informatyka)  oraz ustnie – język polski i wybrany język obcy nowożytny - wszystkie na poziomie podstawowym. Jednak, aby poważnie myśleć o studiowaniu, trzeba się zapoznać z regulaminem rekrutacji na konkretne  kierunki, ponieważ każda uczelnia informuje dokładnie o tym, czego oczekuje od przyszłego studenta – jakie przedmioty preferuje, na jakim poziomie powinny one być prezentowane, i z jakim wynikiem egzaminu maturalnego może się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej starać o przyjęcie na studia. Przyszły student medycyny - jeśli myśli o zawodzie lekarza - już w szkole średniej powinien szczególny nacisk położyć na zdobywanie wiedzy z biologii, chemii i fizyki, oczywiście  na poziomie rozszerzony, a z pewnością nie zaszkodziłoby mu jeszcze zdanie języka obcego i języka polskiego w miarę wysoko…. A żeby dostać się na prawo na Uniwersytet Jagielloński w roku akademickim 2010/2011, należało na egzaminie maturalnym zdać bardzo wysoko historię, wos oraz język angielski  i to na poziomie rozszerzonym, mimo, że sam egzamin maturalny tego nie wymagał.

Koszty kształcenia oraz rosnąca konkurencja na obleganych kierunkach studiów powodują, że planując swoja przyszłość zawodową właściwie już na poziomie szkoły średniej powinno się być zdecydowanym – „co dalej?...,” bo pod takim kierunkiem należałoby wybierać rozszerzenia.

 


[i] Siatka godzin – plan przyporządkowujący ilość godzin przeznaczonych na każdy przedmiot nauczany w danej klasie w całym cyklu kształcenia, z uwzględnieniem tygodniowego  (5-dniowego) systemu pracy; np. jeżeli system przewiduje 15 godzin j. polskiego, to przeważnie planuje się nauczanie go  po 5 godzin tygodniowo przez trzy lata; można też zaplanować układ np. 5+6+4 uwzględniający szczególne preferencje danego rocznika, czy profilu.

 

 

 

 


Opublikowane w Aktualności
czwartek, 24 lutego 2011 13:01

Dla kogo?

Jaka klasa i jakie rozszerzenie ?

Po co?

Liceum:

Ten typ szkoły przeznaczony jest dla tych, którzy wiedzą, że będą kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach  i na kursach  policealnych, by zdobyć  wyspecjalizowane kwalifikacje zawodowe.

Dla tych, co lubią nauki ścisłe:

-  logikę i porządek myślowy

-  analizować i interpretować różne problemy

-  rozwiązywać zagadki

 

Także dla tych, co mają łatwość:

- myślenia logicznego i abstrakcyjnego

 

Klasa IA

matematyczno-informatyczna

 

 

Rozszerzenie:

matematyka

informatyka

By móc studiować na wszystkich kierunkach na Politechnice
i Akademii Górniczej

 

I w przyszłości zdobyć zawód m.in.:

- inżyniera, informatyka, programisty, architekta.

Jak wyżej, a ponadto:

dla tych, co mają:

- zdolności lingwistyczne

 

Klasa IC

matematyczno-językowa

 

Rozszerzenie:

matematyka

język angielski

Jak wyżej, a ponadto:

- by móc studiować za granicą, korzystając z unijnych programów i stypendiów;

 

Dla tych , co lubią przedmioty humanistyczne:

-  czytać książki i oglądać filmy,

- bywać w teatrze i zwiedzać muzea

- analizować i interpretować różne teksty kultury ( literatury, filmu, teatru, malarstwa, rzeźby, architektury) ;

 

Także dla tych, co mają:

- łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej

- zdolności retoryczne, czyli umiejętności dyskutowania
i rozmawiania

Klasa IB

administracyjno-prawna

 

Rozszerzenie:

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

By móc studiować m.in. :

- prawo, socjologię, administrację, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, historię sztuki, , komparatystykę, religioznawstwo, filologie

- na UJ, PWST i ASP

 

I w przyszłości zdobyć zawód m.in.:

- nauczyciela, prawnika, psychologa, pracownika administracji państwowej i samorządowej,

Dla tych, co chcą kontynuować naukę  na szczeblu średnim, ale nie mają ukierunkowanych zainteresowań (ścisłych, czy humanistycznych);

- rozszerzony zakres geografii i wos  daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy na temat współczesnego życia gospodarczego i przemysłowego,  politycznego i samorządowego, kultury i struktury funkcjonowania państwa i społeczeństwa…

Klasa ID

 

Rozszerzenie:

 

geografia

wiedza o społeczeństwie

Jak wyżej (wszystkie tabelki - J), a ponadto:

- ekonomię, zarządzanie

 

 

Opublikowane w Aktualności

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS