Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Od 1.09.2012 - zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
poniedziałek, 04 marca 2013 11:37

Od 1.09.2012 - zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Od 1 września 2012 roku zmieniło się szkolnictwo ponadgimnazjalne. Istnieją: 3 letnie ZSZ, 3 letnie licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, 4 letnie technika

Wprowadzona została nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz nowa podstawa kształcenia zawodowego.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

- na tym poziomie w każdym zawodzie uczeń kształci się przez 3 lata ucząc się przedmiotów ogólnokształcących  oraz przedmiotów zawodowych teoretycznych

- przedmioty zawodowe teoretyczne mogą być nauczane w szkole albo w centrach kształcenia,

- uczniowie uczęszczają na zajęcia praktyczne (praktyczna nauka zawodu) , która może być realizowana w warsztatach szkolnych albo u pracodawcy,

- po zakończeniu szkolenia uczeń ZSZ zdaje egzamin zawodowy z jednej kwalifikacji  (tak ma ZSZ)  i otrzymuje dyplom z danym tytułem zawodowym (egzamin teoretyczny on – Line, praktyczny w szkole, u  pracodawcy, w cechu …)

- jeżeli uczeń np. w zawodzie piekarza będzie chciał po skończeniu szkoły zostać cukiernikiem, to tylko zaliczy kolejną kwalifikację (na poziomie ZSZ) i uzyska tytuł tegoż cukiernika

- jeżeli uczeń po ukończeniu ZSZ będzie nadal chciał się kształcić w celu uzyskania matury to przejdzie od razu do klasy II tzw. 3 –letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- po przejściu do LO dla dorosłych może nabyć nową kwalifikację np. 1 z 2 lub 3 na poziomie technikum lub zaliczyć wszystkie  dwie lub trzy kwalifikacje (wówczas uzyska tytuł technika w danym zwodzie); może też uzyskać maturę i iść na studia)

uwaga! Są zawody, które na poziomie ZSZ  i technikum mają jedną wspólną kwalifikację np. kucharz (ZSZ) i technik organizacji usług gastronomicznych, wówczas chcąc uzyskać tytuł technika uczeń uzupełnia brakujące kwalifikacje (musi je zdać)

** w nowo powstałych centrach kształcenia organizowane  będą kwalifikacyjne  kursy zawodowe wynikające z rynku pracy (niektóre np. na zamówienie urzędu pracy czy pracodawcy, wówczas dany kurs finansuje, kurs  średnio ma trwać 6 miesięcy; dany kurs będzie realizował podstawę programowa konkretnej kwalifikacji, stąd etapowo można dojść do średniego wykształcenia zawodowego)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

- nauka nadal trwa 3 lata w szkole dziennej dla młodzieży w ustalonym wymiarze godzin

- utrzymuje się od  2 do 4 rozszerzeń z poszczególnych przedmiotów

- w klasie I LO rozpocznie się realizacja przedmiotów na poziomie podstawowym takich jak: j. polski, dwa języki obce, wiedza o kulturze, historia, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wf, edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast dotychczasowego przysposobienia obronnego) + godzina z wychowawcą

- przy czym w zależności, które rozszerzenia wybierze uczeń to część przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie realizowana już od klasy I – język polski, język obcy, matematyka lub od klasy II – np. biologia, fizyka, chemia, geografia, wiedzy o społeczeństwie,

- równocześnie w tych rozszerzeniach zawarty jest poziom podstawowy

- nowością również jest to, że jeżeli uczeń nie wybrał np. rozszerzonej historii, to uzupełnia swą wiedzę przedmiotem „historia i społeczeństwo”, jak nie wybrał geografii, chemii, biologii lub fizyki,  to uzupełnia swą wiedzę przedmiotem „przyroda

- ponadto uczeń może realizować takie przedmioty jak: zajęcia artystyczne czy ekonomię w praktyce

- nauka nadal kończy się maturą, ale warunkiem jest zaliczenie 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. obowiązkowo z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz na poziomie rozszerzonym (na dzień dzisiejszy) z co najmniej z 1 przedmiotu z pośród realizowanych w wybranej przez ucznia klasie

- warunkiem  otrzymania świadectwa maturalnego jest zdanie z wynikiem 30 % 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przystąpienie do matury z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (uzyska z nich np. wynik 5 %, to i tak ma świadectwo maturalne, bo poziom podstawowy zaliczył – gorzej z dostaniem się na studia dzienne)

 

TECHNIKUM:

- nauka trwa 4 lata w szkole dziennej dla młodzieży

- uczeń realizuje poszczególne przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym począwszy od klasy I (tj. najpierw realizuje przedmioty na poziomie podstawowym, potem na poziomie rozszerzonym)

w zakresie rozszerzonym  realizowane2 przedmioty np. geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka

- nauka nadal kończy się maturą, ale warunkiem jest zaliczenie 3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. obowiązkowo z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz na poziomie rozszerzony (na dzień dzisiejszy) co najmniej z 1 przedmiotu z pośród realizowanych w wybranej przez ucznia klasie

- warunkiem  otrzymania świadectwa maturalnego jest zdanie z wynikiem 30 %  3 przedmiotów na poziomie podstawowym  tj. z  języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz przystąpienie do matury z przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (uzyska z nich np. wynik 5 %, to i tak ma świadectwo maturalne, bo poziom podstawowy zaliczył – gorzej z dostaniem się na studia dzienne)

- ponieważ technikum przygotowuje do zawodu, to w ciągu nauki uczeń będzie realizował praktykę zawodową, a wymiar praktyki jest uzależniony od zdobywanego zawodu  (4 lub  6 lub 8 tygodni w zależności od nauczanego  w technikum  zawodu)

- w czasie trwania nauki na różnych jej etapach tj. już po 1 klasie (we wskazanych miesiącach przyjmuje się w grudniu, styczniu, lutym  do czwartego roku szkolnego uczniowie będą zdawać egzaminy zawodowe dające im określone kwalifikacje tj. otrzymają świadectwo danej kwalifikacji; następnie po zaliczeniu wszystkich wymaganych kwalifikacji dla danego zawodu uczeń otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu  zawodowego danego technika !!!!

- nowością w ustawie jest to, że różne technika mają różną ilość kompetencji tj. kwalifikacji zawodowych i tak: technikum handlowe, ekonomiczne, hotelarskie, obsługi ruchu turystycznego – po 2, informatyczne – 3

- egzamin jest  dwuetapowy: etap I jest teoretyczny (zdawany on – line), etap II  jest praktyczny, oba etapy zdaje się w szkole

- później, kiedy absolwent szkoły zmieni swoje zainteresowania lub z racji potrzeb rynku pracy będzie chciał uzupełnić swoje wykształcenie i uzyskać nowe kwalifikacje do  innego zawodu, to wystarczy, że pójdzie na dany kurs, na podstawie dodatkowych przedmiotów zawodowych zaliczy kolejny egzamin i uzyska świadectwo potwierdzające nabycie kolejnej kwalifikacji ( zasada: ile dany zawód ma kwalifikacji, to tyle uczeń zdaje egzaminów)

 

ZAPROSZENIE DO SZKOŁY:

 • poradnictwo zawodowe, testy zainteresowań zawodowych itd. w ramach bezpłatnych spotkań/dyżurów doradcy zawodowego  (za telefonicznym uzgodnieniem terminu zgodnie z dyżurami doradcy zawodowego – patrz strona internetowa szkoły)
 • wszelkie szczegóły (poza ulotką) w zakresie rekrutacji znajdują się na stronie internetowe szkoły
 • dzień otwarty szkoły   -   w czwartek 21 marca 2013 g. 17

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS