Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
poniedziałek, 24 stycznia 2011 13:44

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 5
z dnia 8 października 2014r. po wprowadzeniu
zmian:

uchwałą Rady pedagogicznej Nr 50/2014 z dnia 11 września 2014 r.

SUPLEMENT  DO  ROZDZIAŁU  X  STATUTU  SZKOŁY „SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  I  SPOSÓB  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO”

 

 

I  Ocenianie sprawdzianów i zadań klasowych:

1. Przy ocenianiu sprawdzianów i zadań klasowych, w których uczeń za zadania otrzymuje punkty, nauczyciele zobowiązani są do stosowania następującego przelicznika:

 

1)     dla przedmiotów ogólnokształcących:

Ocena

% otrzymanych punktów

Niedostateczny

0 – 44%>

Dopuszczający

<45 %- 54%>

Dostateczny

<55% – 74%>

Dobry

<75% – 84%>

Bardzo dobry

<85% - 95%>

Celujący

<96% - 100%

 

2)     dla przedmiotów zawodowych:

Ocena

% otrzymanych punktów

Niedostateczny

0 -50%

Dopuszczający

51 – 62 %

Dostateczny

63 – 74%

Dobry

75 – 85%

Bardzo dobry

86 – 95%

Celujący

96 – 100%

 

2. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli spełnił normę oceny bardzo dobrej oraz rozwiązał     zadanie/polecenie dodatkowe. Jeżeli w pracy nie wydzielono zadania dodatkowego, to  uczeń, który otrzymał, co najmniej 96% punktów, otrzymuje ocenę celującą.

3. Zaleca się, aby nauczyciel układający pracę klasową połowę puli punktów przeznaczał na zadania i polecenia dotyczące wymagań podstawowych.

II  Ustalanie oceny z zachowania:

  1. 1. Ustalanie oceny z zachowania opiera się na systemie punktowym, który jest narzędziem wspomagającym wychowawcę w ustalaniu proponowanej oceny z zachowania:

1)      każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów,

2)      ocena dobra  stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen,

3)     nie otrzymuje oceny wzorowej uczeń, który w danym okresie otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych, nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów, a oceny bardzo dobrej uczeń, który otrzymał więcej niż 30 punktów ujemnych,

4)     obowiązują następujące progi punktowe przy ustalaniu ocen:

 

Ocena

Punkty

wzorowe

Powyżej 200

bardzo dobre

150 – 199

dobre

90 – 149

poprawne

50 – 89

nieodpowiednie

1 – 49

naganne

0 punktów i poniżej / punkty ujemne

  1. 2. Przyznaje się dodatkowe punkty za:

1)      udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - zgodnie z tabelą poniżej:

Szczebel

Udział

Miejsce

III

II

I

Szkolny*

5

10

15

20

powiatowy

5*

20

25

30

okręgowy lub regionalny konkursów/olimpiad

50/60

55/60

60/70

65/80

ogólnokrajowy/ogólnopolski:

Finalista- 90

Laureat - 100

*sumujemy udział i za zwycięstwo

* punkty przyznajemy tylko wówczas, gdy w konkursie nie było etapu szkolnego

2)      udział w konkursach oraz zawodach sportowych- zgodnie z tabelą poniżej:

Szczebel

Miejsce

III

II

I

rejonowy

35

40

45

wojewódzki

50

55

60

okręgowy lub regionalny konkursów/olimpiad

55/60

60/70

65/80

ogólnokrajowy/ogólnopolski:

Finalista- 90

Laureat - 100

 

 

 

3)      działania- zgodnie z tabelą poniżej:

Czynność

Kto przyznaje

Punkty

Przygotowanie samodzielne lub przy współpracy nauczyciela scenariusza lub reżyserii akademii, imprezy lub uroczystości szkolnej

nauczyciele opiekunowie imprezy

30-40

Czynny udział w akademii, imprezie lub uroczystości szkolnej np.: nauczenie się roli, prowadzenie uroczystości

nauczyciele opiekunowie imprezy

20-30

Czynny udział w akademii, imprezie lub uroczystości szkolnej:

- przygotowanie rekwizytów i dekoracji

- chór

nauczyciele opiekunowie imprezy

 

15

10

Przygotowanie sal do egzaminów i uroczystości szkolnych, każdorazowo:

- w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

- w czasie zajęć lekcyjnych

 

wychowawca

 

10

5

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim:

- klasowym

- szkolnym

 

wychowawca

opiekun SU

 

5-10

10-15

Praca w bibliotece szkolnej

Nauczyciel bibliotekarz

5-10

Systematyczna praca w organizacjach, kołach i klubach szkolnych oraz pozaszkolnych, wolontariatach (w okresie);

- szkolnych

- pozaszkolnych

wychowawca lub nauczyciel

informacja od zarządu

 

5- 10

5

Systematyczna praca na rzecz klasy (np. organizowanie wycieczek, przygotowanie pomocy dydaktycznych, itp.)

 

wychowawca

 

10

 

Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (koncerty, wystawy, odczyty itp.):

- do trzech godzin

- powyżej trzech godzin

 

wychowawca lub nauczyciel

 

 

10

15

Czynny udział w reprezentowaniu szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (np.:    WOŚP, Czekoladowa gwiazdka, Pola Chwały, Mikołajki, wolontariat, Dni Niepołomic-cegiełki)

wychowawca lub nauczyciel

 

20-30

Frekwencja:

- 100% obecności

- wszystkie nieobecności usprawiedliwione

- brak spóźnień (spóźnienia dojeżdżających będą rozpatrywane indywidualnie)

wychowawca

 

30

10

10

Pomoc koleżeńska

samorząd klasowy, nauczyciel

10

Każda pochwała nauczyciela, wychowawcy

wychowawca

15

Każda pochwała dyrektora

wychowawca

30

Wysoka kultura osobista

wychowawcy i nauczyciele uczący

10

 

  1. 3. Odejmuje się punkty za:

Czynność

Kto przyznaje

Punkty

Frekwencja:

- nieusprawiedliwiona godzina (spóźnienia przeliczamy na godziny nieusprawiedliwione: 3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona )

- każde samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw

wychowawca

 

 

5

 

5

Nieodpowiedni, wykraczający poza normy przyjęte w szkole strój

wychowawca

10

Nieodpowiednie zachowanie – każdorazowo, np:

- na przerwach, uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę

- przeszkadzanie na lekcjach

- lekceważenie poleceń nauczyciela

- niewypełnienie obowiązków dyżurnego

- aroganckie zachowanie wobec kolegów

- brak dbałości o kulturę języka i używanie wulgaryzmów

- złe zachowanie poza szkołą

- zaśmiecanie otoczenia

nauczyciel

5-15

 

 

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, katechetów, pracowników szkoły – każdorazowo

nauczyciel

15

Za każdy brak książki/zeszytu/identyfikatora/ zmiennego obuwia – każdorazowo:

nauczyciel

5

Używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji – każdorazowo:

nauczyciel

5

Każdą naganę wychowawcy

wychowawca

15

Każdą naganę dyrektora

wychowawca

30

Każdą dewastację mienia szkolnego

wychowawca

30

Uleganie szkodliwym nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki), namawianie do nich)

wychowawca

Automatycznie ocena  naganna

Rozprowadzanie używek w szkole i poza nią , każde stosowanie szantażu, zastraszanie, wyłudzanie

Działanie w szkodliwych społecznie nieformalnych grupach

Każde wzięcie udziału w bójkach, samosądach, napadach i  kradzieżach

Fałszowanie dokumentacji szkolnej (podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen itp.)

 

 

 

 

  1. 4. Nie otrzymuje oceny z zachowania:

1) wzorowej uczeń, który w danym okresie otrzymał więcej niż 20 pkt. ujemnych;

2) bardzo dobrej uczeń, który w danym okresie otrzymał więcej niż 30 pkt. ujemnych;

3) dobrej uczeń, który w danym okresie otrzymał więcej niż 50 pkt. ujemnych.

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS