Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach - klasa policyjna, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła Mistrzów Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”

Start Dokumentacja
Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach
Dokumentacja
wtorek, 17 listopada 2015 08:10

Statut wersja pdf

Pobierz
poniedziałek, 23 września 2013 09:28

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

WZÓR DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

 

Oświadczam,  że wyrażam wolę usprawiedliwiania nieobecności mojej córki/mojego syna* …………………………………………….. uczennicy/ucznia klasy ……... za pomocą modułu Wiadomości dziennika elektronicznego. Oświadczenie to traci moc z chwilą upływu trzech miesięcy od daty złożenia.

 

 

 

Miejscowość, data

 

………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Szkolny regulamin obsługi dziennika elektronicznego, Rozdział 3. pkt 3.5

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

piątek, 20 września 2013 08:39

Regulamin Librus

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH SZKOLNY REGULAMIN OBSŁUGI DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO           Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 roku…
piątek, 20 kwietnia 2012 13:26

Wzory dokumentów

 

piątek, 20 kwietnia 2012 13:24

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

DYŻURY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Magdalena Rogóż

pedagog

 

8.00-12.00

 

 

8.00-11.30

 

8.00-12.30

 

10.00-16.00

 

 

 

 

11.00-15.00

15.00-16.00

(zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów- Klub Kultury Japońskiej)

Edyta Pilch

pedagog

 

12.00-16.00

 

 

10.00-15.00

15.00-16.00

(zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów- Szkolny Klub Wolontariusza)

9.00-14.00

8.00-11.00

8.00-13.00

Anna Paluch

psycholog

 

 

IX – X       13.00 – 15.00

X – VI

14.00 – 16.00

Edyta Manganaro

Psychoterapeuta

2 godz/tygodniowo – do uzgodnienia

Agnieszka Marchewka

doradca zawodowy

 

9.00 – 14.00

8.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa, 28 lutego 2018 11:55

ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W NIEPOŁOMICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

CZĘŚĆ PIERWSZA  - REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY


I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe  (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).

 


II. Oferta edukacyjna szkoły

 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 szeroką ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby edukacyjne młodzieży i jej rodziców w zakresie:

 • nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych i informatyki,
 • nauczania języka angielskiego i wyboru w nauczaniu drugich języków obcych: niemiecki, francuski, włoski,
 • realizacji innowacji pedagogicznych, a w  ich zakresie przedmiotów uzupełniających: „Edukacja policyjna”, „Edukacja pożarnicza” oraz przedmiotu dodatkowego „Wiedza o prawie”
 • możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu: technik informatyk - TI, technik ekonomista - TE, technik handlowiec - TH, technik hotelarstwa - THT, technik obsługi turystycznej - TOT.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje kształcenie w:

 • dwóch oddziałach Liceum Ogólnokształcącego – liczba miejsc: 60,
 • dwóch oddziałach Technikum kształcących w zawodach: t. informatyk, t. ekonomista,
  t. handlowiec, t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej - liczba miejsc: 60.

 

 

LO

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

A1

matematyka

geografia, informatyka

j. ang/ II j.obcy

A2

matematyka, język angielski

geografia

j. ang/ II j.obcy

A3

matematyka

chemia lub fizyka

j. ang/ II j.obcy

A4

 

biologia, chemia

j. ang/ II j.obcy

A5

klasa

pożarnicza

 

chemia, fizyka lub biologia

j. ang/ II j.obcy

B1

język polski

historia, wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

B2

język polski, język angielski lub język niemiecki

historia

j. ang/ II j.obcy

B3

język angielski, język niemiecki

historia

 

B4

klasa policyjna

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

historia, wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

Technikum

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

od I klasy

od II klasy

I TI

matematyka, język angielski (do wyboru z informatyką)

informatyka (do wyboru z  językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

I TE

matematyka

geografia lub

wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

I TH

matematyka

geografia lub

wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II j.obcy

I THT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

I TOT

język angielski (do wyboru
z wiedzą o społeczeństwie)

geografia,
wiedza o społeczeństwie (do wyboru z językiem angielskim)

j. ang/ II j.obcy

 

W każdym oddziale Liceum Ogólnokształcącego realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Wiedza o prawie – „Z prawem na ty”,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja policyjna”,
 • w ramach edukacji dla bezpieczeństwa realizowane będzie szkolenie strzeleckie i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do policji, nauka pływania oraz zajęcia z taktyki i technik interwencji policyjnej,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie (Nauka jazdy na nartach), a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu pożarniczym realizowane będą:

 • zajęcia programu własnego „Edukacja pożarnicza”,
 • w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do Szkół Aspirantów Pożarnictwa PSP,
 • w ramach zajęć dodatkowych organizowane będą kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, nauki pływania i jazdy na nartach,
 • część zajęć na mocy porozumienia ze Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie realizowana będzie w oparciu o bazę dydaktyczną i poligony tej szkoły,
 • w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie, a w wakacje obozy sprawnościowe.

 

III. Warunki przyjęcia do szkoły

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum przyjmuje się kandydata, który:

1)     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum,

2)     w przypadku kandydatów do Technikum – posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkołach, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)     wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- mnoży się przez 0,2;

 

 

2)     wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału danej szkoły:

 

a)     w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażonych
w stopniach przyznaje się następujące ilości punktów:

Ocena:

Ilość punktów:

celujący

 

18 punktów

bardzo dobry

 

17 punktów

dobry

 

14 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

b)    maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny  z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wynosi 72 (4 przedmioty X 18 pkt. = 72 pkt.);

 

c)     w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów bierze się pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

- do Liceum Ogólnokształcącego:

 • klasy A1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, informatyki lub geografii*
 • klasy A2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii;
 • klasy A3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, chemii lub fizyki*;
 • klasa A4 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub chemii*;
 • klasy A5 - klasy pożarniczej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, fizyki lub chemii lub biologii*;
 • klasy B1 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,  historii lub wiedzy o społeczeństwie*
 • klasy B2 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego, historii ;
 • klasy B3 punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub języka niemieckiego*, historii;
 • klasy C - klasy policyjnej punktacji podlegają oceny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie*;

- do Technikum:

 • klasy I TI punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informatyki,
 • klasy I TE punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I TH punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie*;
 • klasy I THT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, , matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;
 • klasy I TOT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub wiedzy o społeczeństwie *;

* punktacji podlega ocena korzystniejsza dla ucznia.

 

3)     za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów.

 

4)     szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

a)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  przyznaje się 10 punktów,

-    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

-    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5  punktów;

 

b)   za uzyskanie w konkursach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje się 10 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3  punkty;

 

c)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub    interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;

 

d)   za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– przyznaje się 10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

-   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

-   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

-   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;

 

e)     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d, artystycznych lub sportowych, przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

 

f)     w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w pkt a-e, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

 

g)    w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

5)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 

a)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 

b)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

c)     biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

d)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

6)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

7)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.


IV. Tryb postępowania

1. Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły - wg formularza, który wydaje sekretariat Szkoły, i który jest umieszczony do pobrania na stronie internetowej (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • karta informacyjna z gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach wysiłkowo
  - wydolnościowych w ramach wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa – dotyczy kandydatów do klasy policyjnej oraz klasy pożarniczej w Liceum Ogólnokształcącym,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie – dotyczy kandydatów do Technikum czyli szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle opisane na odwrocie ( nazwisko, imię, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych przez Kuratora Oświaty,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • kartę szczepień ochronnych.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną - należy dostarczyć do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00, jako dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

2. Dokumenty składa się w koszulce „foliowej” formatu A-4.

3. Kandydaci wskazują we wniosku dwa typy klas:

A. klasę, o przyjęcie do której zamierzają się ubiegać;

B. klasę, do której chcieliby/mogliby uczęszczać, gdyby w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie          zostali - ze względu na brak miejsc - zakwalifikowani do klasy wskazanej w pkt. A.

4. Jeżeli kandydat uzyska zbyt małą ilość punktów, by móc zostać zakwalifikowanym do wskazanych przez siebie klas A lub B, szkoła zaproponuje mu - w miarę posiadania wolnych miejsc - przyjęcie do innej klasy.

5. Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego. W jednym oddziale klasowym mogą być utworzone tylko dwie grupy językowe, w związku
z czym, o tym które języki będą nauczane w danej klasie, zdecyduje ilość kandydatów deklarujących dany język.

6.   Kandydat wybiera w ramach realizacji wychowania fizycznego formę do wyboru spośród: piłka nożna halowa, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty rakietowe (tenis stołowy, badminton, tenis ziemny), basen, formy taneczne (fitness, taniec, ćwiczenia z przyborem), które mogą być realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych. O tym czy dana forma do wyboru będzie realizowana zdecyduje ilość kandydatów deklarujących daną formę.

V. Terminarz rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryterów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranej szkoły w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie przez kandydatów  kopii/oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii/oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

od 23 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty;

29 czerwca  2018 r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 29 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

- świadectwa ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

10 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach - jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 11 do 18 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku (dokumentów) do wybranej szkoły
w sekretariacie szkoły, gdyż Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej;

od 11 lipca do 27 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

30 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną czyli list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

od 30 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 - wydanie przez szkołę kandydatom z listy zakwalifikowanych do Technikum skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

do 21 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginałów:

- świadectwa ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- do Technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkoły;

 1. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej.

VI. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do szkolnej komisji  rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

CZĘŚĆ DRUGA – REKRUTACJA DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim (NP.537.1.2018.AP).


II. Oferta edukacyjna szkoły

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2018/2019 ofertę edukacyjną
dla dorosłych:

 • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła wieczorowa (stacjonarna), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  do którego przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym 2018.

 

II. Terminy rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

od 5 do 25 czerwca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 5 do 29 czerwca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

3 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

Do 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

9 lipca 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2. Postępowanie uzupełniające odbywa się w następujących terminach - jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:

od 10 do 16 lipca  2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 10 do 24 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

26 lipca 2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej;

do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;

3 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

III. Warunki przyjęcia

 1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów
  3-letniego gimnazjum i absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej.
 2. Do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Kandydaci do Szkoły składają następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły na druku pobranym w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej szkoły (WWW.lo-niepolomice.pl),
 • 3 fotografie.

3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się słuchacza na podstawie:

1)    świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)    pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w zakresie rozszerzonym przeprowadzonych na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

4.   Jeżeli w klasie, do której słuchacz przechodzi naucza się, obowiązkowego języka obcego innego niż ten, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie
na zajęcia innego oddziału lub grupy, słuchacz może:

1)    zdawać egzamin klasyfikacyjny z języka nauczanego w oddziale, do którego przechodzi,

2)    uczyć się danego języka we własnym zakresie, jako przedmiotu obowiązkowego i zdawać z niego egzamin klasyfikacyjny na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.

5.   Dyrektor Szkoły decyduje:

1)    o przyjęciu na semestr programowo wyższy,

2)    wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,

3)    zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

 

VI. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO:

piątek, 28 stycznia 2011 09:38

Ważne Dokumenty

 

Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych

 


 

2018/2019

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2018/2019

Szkolny zestaw podręczników 2018/2019

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2018/2019

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny


 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

 

 


 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

W SPRAWIE NIE UCZĘSZCZANIA

NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

 


 

2017/2018

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2017/2018

Szkolny Zestaw Wychowawczo - Profilaktyczny  2017/2018 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH NA LATA 2012 - 2017

Program rozwoju Technikum 2015-2019

Roczny program rozwoju szkoły na rok szkolny 2015

 


 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w szkole

Duplikat Legitymacji - wzór dokumentu

Duplikat karty motorowerowej - wzór dokumentu

Duplikat świadectwa - wzór dokumentu


Druk zwolnienie z WDŻ

Druk Zwolnienie Z WF


Regulamin Dziennika Elektronicznego

 


Zespoły Rady Pedagogicznej

 


 

2017/2018

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Szkolny zestaw materiałów ćwiczeniowych 2017/2018

 


 

2016/2017

Szkolny Zestaw Programów nauczania  2016/2017

Zestaw Podręczników 2016-2017

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych 2016-2017


 

2015/2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ANEKS DO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW 2015/2016

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 2015/2016

ANEKS do szkolnego zestawu materiałów ćwiczeniowych 2015/2016

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016

Szkolny program profilaktyczny 2015-2016

Szkolny program wychowawczy 2015-2016


2014/2015

Szkolny Zestaw Programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2014/2015

Szkolny Zestaw materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2014/20152013/2014

ANEKS do szkolnego zestawu podręczników 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013/2014

2012/2013

Szkolny zestaw programów nauczania 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2011/2012

Szkolny Zestaw Podręczników 2011/2012 

Szkolny Program Profilaktyczny 2013-2014

Program Wychowawczy 2013-2014 

Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach (stare):

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podstawy programowe Kształcenia w Zawodach (nowe):

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 


 

Inne

WYDRUK _ IDENTYFIKATORA

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE PZU 2017-201 8

UMOWA UBEZPIECZENIOWE PZU 2016-2017

piątek, 28 stycznia 2011 08:30

Pracownia Komputerowa

  Regulamin Pracowni Komputerowej Przepisy ogólne   1.       W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych 2.       Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela 3.       Zasobami sprzętowymi…
wtorek, 25 stycznia 2011 09:11

Pracownia Chemiczna

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ W laboratorium chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według…

Konkurs Konstytucyjny

Nasze Projekty i Loga

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Logowanie

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

progecad_120x75.png (120×75)
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS